Tags: รายงานการวิจัย คณะแพทยศาสตร์ 2565
การศึกษาลักษณะผื่น การดำเนินโรค และความพึงพอใจของการรักษาโรคขนคุดในผู้ป่วยไทย

ยอดมณี เชี่ยวสิริขจร. (2565). การศึกษาลักษณะผื่น การดำเนินโรค และความพึงพอใจของการรักษาโรคขนคุดในผู้ป่วยไทย (รายงานการวิจัย). กรุงเทพฯ: คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม.

การศึกษาประสิทธิภาพของแผ่นปิดแผลจากวัสดุเชิงประกอบไฮโดรเจลต่อกระบวนการซ่อมแซมของแผลในหนูขาว

ศราวุธ ลาภมณีย์, ศักรินทร์ ภูผานิล. (2563). การศึกษาประสิทธิภาพของแผ่นปิดแผลจากวัสดุเชิงประกอบไฮโดรเจลต่อกระบวนการซ่อมแซมของแผลในหนูขาว (รายงานการวิจัย)