วิธี เอาลายน้ำออก สำหรับไฟล์ word ที่ไม่สามารถลบหรือเอาออกได้ ตามปกติ

วิธี เอาลายน้ำออก word วิธีเอาภาพลายน้ำออก เหมาะสำหรับผู้ที่ประสบปัญหากับไฟล์ที่ถูกสร้างด้วยโปรแกรม Microsoft office word หรือไฟล์นามสกุล .doc .docx ที่ไม่สามารถ ลบ หรือ เอาภาพลายน้ำออก

Abstract Examination Form

โปรดทราบ ต้องส่งเป็นไฟล์ .pdf  หน้า Abstract เท่านั้น ต้องตั้งชื่อไฟล์ เป็นชื่อตัวเองภาษาอังกฤษ ตามด้วยตัวเลขไอดีนักศึกษา และฟอร์แมตของหน้า Abstract ก็จะต้องถูกต้องตามรูปแบบสหกิจ หากพบ อาจารย์ไมเคิลจะไม่ตรวจให้ Please submit only pdf and abstract page format. Must be correct. If found, will not check. If students find that the file is incorrect or incorrect, please correct and send it again. ตั้งชื่อไฟล์ .pdf ด้วยชื่อผู้ส่ง และตามด้วย เลขไอดีนักศึกษา ฟอร์มส่งตรวจ Abstract ครั้งแรก คลิก! […]

บริการให้คำแนะนำการเขียน reference และ ตรวจบรรณานุกรม รูปแบบ APA

บริการให้คำแนะนำการเขียนบรรณานุกรมตามหลัก APA ตรวจสอบการเขียนบรรณานุกรม ก่อนเผยแพร่บนเว็บไซต์ e-research.siam.edu

ที่ประชุมผู้บริหารหน่วยบริหารและจัดการทุนวิจัยและนวัตกรรมของประเทศ (ทปว. หรือ 7PMUS)

หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถ ในการแข่งขันของประเทศ (บพข.) จัดสรรทุนวิจัย 7 กลุ่มทุนวิจัย เพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ

7 กลุ่ม ทุนวิจัย เพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ

หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถ ในการแข่งขันของประเทศ (บพข.) จัดสรรทุนวิจัย 7 กลุ่มทุนวิจัย เพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ

5 จุด ผิดพลาด เวลาเขียนบรรณานุกรม พบเจอบ่อยที่สุด

4 จุด ผิดพลาด เวลาเขียนบรรณานุกรม พบเจอบ่อยที่สุดอันดับที่ 1 คือ หลังจุดต้องเว้นวรรค อันดับที่ 2 คือ ชื่อเรื่องต้องทำให้เป็น ตัวเอียง งานไทยต้องใช้ปี พ.ศ.

Tag มาตรฐานของคณะต่างๆ

คู่มือ Tag มาตรฐาน คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ ปี2558/2015 Academic Year 2015, Information Technology, Information Technology 2015, Information Technology 3/2015, Information Technology-IT, Information Technology-IT 2015, Information Technology-IT 3/2015, Cooperative Education, Cooperative Education 2015, ปีการศึกษา 2558, คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ, คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 2558, คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 3/2558, สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ, สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ 2558, สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ 3/2558, สหกิจศึกษา, สหกิจศึกษา 2558, ปี2559/2016 Academic Year 2016, Information Technology, Information Technology 2016, Information […]

นโยบายความเป็นส่วนตัว ข้อกำหนดของบริการ การลบข้อมูลผู้ใช้

นโยบายความเป็นส่วนตัว (Privacy Policy) นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ จัดทำขึ้นโดย ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสยาม ห้องสมุดให้ความเคารพในสิทธิส่วนบุคคล และให้ความสำคัญต่อการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของนักศึกษา อาจารย์และเจ้าหน้าที่ของมหาวิทยาลัย จึงได้จัดทำนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ขึ้น เพื่อแจ้งแก่ท่านว่า ห้องสมุดมีวิธีปฏิบัติในการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อนำไปใช้หรือเปิดเผยอย่างไร โดยมีวัตถุประสงค์ใดบ้าง และมีวิธีการจัดการข้อมูลส่วนบุคคลอย่างไร ตลอดจนสิทธิตามกฎหมายของท่านที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคลด้วย ทั้งนี้ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ข้อกำหนดของบริการ นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ครอบคลุมการให้บริการทางเว็บไซต์, แอพพลิเคชั่น, โซเชียลมีเดียและช่องทางอื่น ๆ แก่ผู้มาติดต่อกับห้องสมุด และไม่บังคับผู้ใช้บริการต้องมอบข้อมูลใด ๆ กับห้องสมุด โดยไม่ได้แจ้งเตือนให้ทราบก่อน ซึ่งการเข้าถึงทรัพยากรต่าง ๆ ได้มีการรักษาความปลอดภัยที่ได้มาตรฐานสูงสุดของเรา ซึ่งรวมถึงเทคโนโลยีเข้ารหัสข้อมูลในระดับ 256 บิท (256-bit Encryption) ดังนั้น ท่านยอมรับว่า การที่ท่านใช้บริการของหอสมุด ผ่านทางช่องทางต่าง ๆ หรือการให้ข้อมูลกับห้องสมุด ถือว่าท่านได้ยอมรับวิธีปฏิบัติของห้องสมุดตามที่ระบุในนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้แล้ว ทั้งนี้ ห้องสมุดได้มีนโยบายในการพัฒนาและปรับปรุงการให้บริการให้มีความทันสมัย มีประสิทธิภาพและเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลและกฎหมายที่เกี่ยวข้องอยู่เสมอ จึงอาจมีการปรับปรุงความปลอดภัย หรือแก้ไขนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้เป็นครั้งคราว จึงขอให้ท่านตรวจสอบนโยบายนี้เป็นระยะ ๆ เพื่อที่ท่านจะได้ทราบนโยบายความเป็นส่วนตัวล่าสุดของห้องสมุด การลบข้อมูลผู้ใช้ Aboute User Data Deletion คำแนะนำ เกี่ยวกับสิทธิ์ในการล้างข้อมูลผู้ใช้งานแอพที่เกี่ยวข้องกับเฟซบุ๊ค  เฟซบุ๊ก ได้เปิดใช้งานฟีเจอร์ […]
MORE NEWS  

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *