Press/กด CtrlหรือCmd + P to print
or save as PDF

การจัดทำโปรแกรมการท่องเที่ยว แบบเป็นส่วนตัวเพื่อเพิ่มกลุ่มลูกให้กับ บริษัท บรอน ทราเวล มาร์ต จำกัด

ชื่องานวิจัยภาษาไทย
การจัดทำโปรแกรมการท่องเที่ยว แบบเป็นส่วนตัวเพื่อเพิ่มกลุ่มลูกให้กับ 
บริษัท บรอน ทราเวล มาร์ต จำกัด
ชื่องานวิจัยภาษาอังกฤษ xxxx
ชื่ออาจารย์ที่ปรึกษา อ.ภัทรภร  จิรมหาโภคา
ชื่อผู้วิจัย
นางสาว ณัฐิดา  หน่อท้าว  5604400304
นางสาว ขนิษฐา  ดีประเสริฐศักดิ์  5604400305
สาขา การโรงแรมและการท่องเที่ยว
ปีการศึกษา 2560
ลำดับที่ เนื้อหา ไฟล์ (PDF)
1 ปก (ปกนอก ปกในภาษาไทย ปกในภาษาอังกฤษ ใบรับรอง วพ.) 01_cov.pdf
2 ใบอนุมัติลายเซ็นต์คณะกรรมการสอบ

02_app.pdf

3 บทคัดย่อ (ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ)

03_abs.pdf

4

กิตติกรรมประกาศ (และคำอุทิศ-ถ้ามี) 04_ack.pdf

5

สารบัญ (สารบัญเนื้อหา สารบัญตาราง สารบัญภาพ รายการสัญลักษณ์และคำย่อ-ถ้ามี) 05_tbc.pdf
6 บทที่ 1 06_ch1.pdf
7 บทที่ 2 07_ch2.pdf
8 บทที่ 3 08_ch3.pdf
9 บทที่ 4  09_ch4.pdf
10 บทที่ 5 10_ch5.pdf
11 บรรณานุกรม (หรือเอกสารอ้างอิง) 11_ref.pdf
12 ภาคผนวก 12_app.pdf
13 ประวัติผู้เขียน(ถ้ามี) 13_vit.pdf