การศึกษาการขยายตลาดส่งออกในประเทศเวียดนามของบริษัท พิบูลย์ชัยน้ำพริกเผาไทยแม่ประนอม จำกัด

Last modified: December 26, 2018
You are here:
  • KB Home
  • การศึกษาการขยายตลาดส่งออกในประเทศเวียดนามของบริษัท พิบูลย์ชัยน้ำพริกเผาไทยแม่ประนอม จำกัด
Estimated reading time: < 1 min
ชื่องานวิจัยภาษาไทย การศึกษาการขยายตลาดส่งออกในประเทศเวียดนามของบริษัท พิบูลย์ชัยน้ำพริกเผาไทยแม่ประนอม จำกัด
ชื่องานวิจัยภาษาอังกฤษ

Studying on expanding distribution channels in Vietnam Phiboonchai Maepranom Thai Chili Paste Co., Ltd

ชื่ออาจารย์ที่ปรึกษา อาจารย์อรนุช อินทวงศ์
ชื่ออาจารย์ที่ปรึกษา อาจารย์จันทิมา สังข์สวัสดิ์
ชื่อผู้วิจัย

นายปริญญา แช่มพวงงาม

ชื่อผู้วิจัย นางสาววิชชุดา กันป้อง
สาขา การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ
ปีการศึกษา 2557
ลำดับที่ เนื้อหา ไฟล์ (PDF)
1 ปก (ปกนอก ปกในภาษาไทย ปกในภาษาอังกฤษ ใบรับรอง วพ.) 01_cov.pdf
2 ใบอนุมัติลายเซ็นต์คณะกรรมการสอบ

02_app.pdf

3 บทคัดย่อ (ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ)

03_abs.pdf

4

กิตติกรรมประกาศ (และคำอุทิศ-ถ้ามี) 04_ack.pdf

5

สารบัญ (สารบัญเนื้อหา สารบัญตาราง สารบัญภาพ รายการสัญลักษณ์และคำย่อ-ถ้ามี) 05_tbc.pdf
6 บทที่ 1 06_ch1.pdf
7 บทที่ 2 07_ch2.pdf
8 บทที่ 3 08_ch3.pdf
9 บทที่ 4  09_ch4.pdf
10 บทที่ 5 10_ch5.pdf
11 บรรณานุกรม (หรือเอกสารอ้างอิง) 11_ref.pdf
12 ภาคผนวก 12_app.pdf
13 ประวัติผู้เขียน(ถ้ามี) 13_vit.pdf
Was this article helpful? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ไม่ / Dislike 0
Views: 432