การศึกษาความพึงพอใจของผู้ชมต่อรายการ ไซซิเคิล ทางช่อง ยูทูป

Last modified: December 26, 2018
You are here:
  • KB Home
  • การศึกษาความพึงพอใจของผู้ชมต่อรายการ ไซซิเคิล ทางช่อง ยูทูป
Estimated reading time: < 1 min
ชื่องานรายงาน (ภาษาไทย)  การศึกษาความพึงพอใจของผู้ชมต่อรายการ ไซซิเคิล ทางช่อง ยูทูป
ชื่องานรายงาน (ภาษาอังกฤษ)         The Study of Audience Satisfaction to Circycle Program in Youtube Chanel
รายชื่อนักศึกษา

 นางสาวพลอยนภัส ปิยะพันธ์ 5604600006

นายพจน์ลักษร์ ศาทสิทธิ์ 5604600039

นายพุฒิพงส์ วงษ์ชอบพอ 5604640056

ภาควิชา วิทยุ-โทรทัศน์-ภาพยนตร์
คณะ นิเทศศาสตร์
ภาคการศึกษา/ปีการศึกษา 3/2558

ลำดับที่ เนื้อหา ไฟล์ (PDF)
1 ปก 01 cov.pdf
2 บทคัดย่อ 02 abs.pdf
3 กิตติกรรมประกาศ 03 ack.pdf
4 สารบัญ 04 tbc.pdf
5 บทที่ 1 – บทนำ 05 ch1.pdf
6 บทที่ 2 – ทบทวนเอกสารและวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง 05 ch2.pdf
7 บทที่ 3 – รายละเอียดการปฏิบัติงาน 05 ch3.pdf
8 บทที่ 4 – ผลการปฏิบัติงาน 05 ch4.pdf
9 บทที่ 5 – สรุปผลและข้อเสนอแนะ 05 ch5.pdf
10 บรรณานุกรม   06 ref.pdf
11 ภาคผนวก 07 app.pdf
12 ประวัติผู้เขียน 08 vit.pdf
Was this article helpful? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ไม่ / Dislike 0
Views: 52
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email
Print

QR code for article

QR Code