Press/กด CtrlหรือCmd + P to print
or save as PDF

ขั้นตอนการนำเข้าสินค้าพรีเมี่ยม

ชื่องานวิจัยภาษาไทย ขั้นตอนการนำเข้าสินค้าพรีเมี่ยม
ชื่องานวิจัยภาษาอังกฤษ

The processes of imported premium products

ชื่ออาจารย์ที่ปรึกษา อาจารย์จันทิมา  สังข์สวัสดิ์
ชื่อผู้วิจัย

นางสาวธนพร  แจ้งประจักษ์

ชื่อผู้วิจัย นางสาวกนกพร  โลหะการก
สาขา การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ
ปีการศึกษา 2558
ลำดับที่ เนื้อหา ไฟล์ (PDF)
1 ปก (ปกนอก ปกในภาษาไทย ปกในภาษาอังกฤษ ใบรับรอง วพ.) 01_cov.pdf
2 ใบอนุมัติลายเซ็นต์คณะกรรมการสอบ

02_app.pdf

3 บทคัดย่อ (ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ)

03_abs.pdf

4

กิตติกรรมประกาศ (และคำอุทิศ-ถ้ามี) 04_ack.pdf

5

สารบัญ (สารบัญเนื้อหา สารบัญตาราง สารบัญภาพ รายการสัญลักษณ์และคำย่อ-ถ้ามี) 05_tbc.pdf
6 บทที่ 1 06_ch1.pdf
7 บทที่ 2 07_ch2.pdf
8 บทที่ 3 08_ch3.pdf
9 บทที่ 4  09_ch4.pdf
10 บทที่ 5 10_ch5.pdf
11 บรรณานุกรม (หรือเอกสารอ้างอิง) 11_ref.pdf
12 ภาคผนวก 12_app.pdf
13 ประวัติผู้เขียน(ถ้ามี) 13_vit.pdf