ภาษีหัก ณ ที่จ่าย (กรณีศึกษา บริษัท xxx จำกัด)

Last modified: December 26, 2018
You are here:
  • KB Home
  • ภาษีหัก ณ ที่จ่าย (กรณีศึกษา บริษัท xxx จำกัด)
Estimated reading time: < 1 min

รายงานสหกิจศึกษา

ชื่องานรายงาน (ภาษาไทย) ภาษีหัก ณ ที่จ่าย (กรณีศึกษา บริษัท xxx จำกัด)
ชื่องานรายงาน (ภาษาอังกฤษ)       

 

Withholding Tax (Case Study Xxx Co., Ltd.)

 

รายชื่อนักศึกษา

นางสาว อภิญญา จิตรภาวนา 5704300465
นางสาว ชุติมาภรณ์ สกุลจันทร์ 5704300581

อาจารย์ที่ปรึกษา

อาจารย์อัชฌาธร นุชิตประสิทธิ์ชัย

ภาควิชา การบัญชี 
คณะ บริหารธุรกิจ
ภาคเรียน/ปีการศึกษา 3/2559

ลำดับที่ เนื้อหา ไฟล์ (PDF)
1

ปก

 01_cov.pdf
2 ใบลายเซ็นคณะกรรมการ  02_com.pdf
3 จดหมายนำส่งรายงาน  03_let.pdf
4 กิตติกรรมประกาศ  04_ack.pdf
5 บทคัดย่อ  05_absth.pdf
6 Abstract  05_absen.pdf
7 สารบัญ  06_tbc.pdf
8 บทที่ 1 – บทนำ   07_ch1.pdf
9 บทที่ 2 – ทบทวนเอกสารและวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง   07_ch2.pdf
10 บทที่ 3 – รายละเอียดการปฏิบัติงาน   07_ch3.pdf
11 บทที่ 4 – ผลการปฏิบัติงาน   07_ch4.pdf
12 บทที่ 5 – สรุปผลและข้อเสนอแนะ  07_ch5.pdf
13 บรรณานุกรม    08_ref.pdf
14 ภาคผนวก   09_app.pdf
15 ประวัติผู้เขียน   10_pro.pdf
Was this article helpful? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ไม่ / Dislike 0
Views: 45