การศึกษาสภาพปัญหาและแนวทางการบริหารจัดการคุณภาพของวิทยาลัยพยาบาลสังกัดกระทรวงกลาโหมและสังกัดสำนักงานตำรวจแห่งชาติตามเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ

Last modified: May 14, 2020
You are here:
Estimated reading time: 1 min
หัวข้อวิทยานิพนธ์:
Project Title:
การศึกษาสภาพปัญหาและแนวทางการบริหารจัดการคุณภาพของวิทยาลัยพยาบาลสังกัดกระทรวงกลาโหมและสังกัดสำนักงานตำรวจแห่งชาติตามเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ
A Study of Current status, Problems and Approach for Quality Management of Colleges of Nursing under Ministry of Defense and Royal Thai Police according to the Criteria of Nurse Public Sector Management Quality Award
ชื่อนักศึกษา:
Author:
พันตำรวจเอก หญิง ระชี ดิษฐจร
Pol. Col. Rachee Ditajorn
อาจารย์ที่ปรึกษา:
Advisor:
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พลเรือตรี หญิง สุภัทรา เอื้อวงศ์
Asst.Prof.R.Adm. Supathra Urwongse,WRTN.,Ph.D.
ระดับการศึกษา:
Degree:
ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (ศษ.ม.)
Master of Education
สาขาวิชา:
Major:
การบริหารการศึกษาและผู้นำทางการศึกษา
Educational Administration and Leadership
คณะ:
Faculty:
บัณฑิตวิทยาลัย
Graduate Schools
ปีการศึกษา:
Academic year:
2558
2015

การอ้างอิง/citation

ระชี ดิษฐจร. (2558). การศึกษาสภาพปัญหาและแนวทางการบริหารจัดการคุณภาพของวิทยาลัยพยาบาลสังกัดกระทรวงกลาโหมและสังกัดสำนักงานตำรวจแห่งชาติตามเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ. (วิทยานิพนธ์ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต). กรุงเทพฯ: บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสยาม.


บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้ใช้วิธีวิจัยเชิงสำรวจ(Survey Research) มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสภาพและปัญหาการบริหารจัดการคุณภาพของวิทยาลัยพยาบาลสังกัดกลาโหมและสังกัดสำนักงานตำรวจแห่งชาติตามเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ซึ่งกรอบแนวคิดการวิจัย ประกอบด้วย 7 หมวด คือ 1) การนำองค์กร 2) การวางแผนเชิงยุทธศาสตร์ 3) การให้ความสำคัญกับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 4) การวัดการวิเคราะห์ และการจัดการความรู้ 5) การมุ่งเน้นทรัพยากรบุคคล 6) การจัดการกระบวนการ 7) ผลลัพธ์การดำเนินการ

ประชากรที่ใช้เป็นวิทยาลัยพยาบาล 4 สถาบัน ได้แก่ 1) วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก 2) วิทยาลัยพยาบาลกองทัพเรือ 3) วิทยาลัยพยาบาลกองทัพอากาศ 4) วิทยาลัยพยาบาลตำรวจ กลุ่มผู้ให้ข้อมูลประกอบด้วย ผู้บริหารระดับสูงและอาจารย์ กำหนดกลุ่มตัวอย่างผู้ให้ข้อมูล โดยใช้ตารางสำเร็จรูปของ Krejcie Morgan ได้จำนวน 110 คน ผู้วิจัยใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างอย่างง่ายในส่วนของอาจารย์ สำหรับผู้บริหารใชัวิธีเฉพาะเจาะจง เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลใช้แบบสอบถามและแบบสัมภาษณ์ที่สร้างภายใต้กรอบแนวคิดการบริหารจัดการภาครัฐ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเพลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน สำหรับข้อมูลจากการสัมภาษณ์ และคำถามปลายเปิดใช้การวิเคราะห์เนื้อหา(Content analysis)

ผลการวิจัยพบว่า
1. สภาพปัจจุบันการบริหารจัดการคุณภาพของวิทยาลัยพยาบาลสังกัดกระทรวงกลาโหมและสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ในภาพรวมมีการดำเนินการอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.74) หมวดที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ หมวดที่1 การนำองค์กร(ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.94) และหมวดที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ หมวดที่5 การมุ่งเน้นทรัพยากรบุคคล (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.58)
2. สภาพปัญหาการบริหารจัดการคุณภาพของวิทยาลัยพยาบาลสังกัดกระทรวงกลาโหมและสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง(ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.56) หมวดที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ หมวดที่5 การมุ่งเน้นทรัพยากรบุคคล(ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.77) และหมวดที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ หมวดที่3 การให้ความสำคัญกับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.31)
3. แนวทางการบริหารจัดการคุณภาพของวิทยาลัยพยาบาลสังกัดกระทรวงกลาโหมและสำนักงานตำรวจแห่งชาติ 7 หมวด ได้แก่ หมวดที่1 ควรกาหนดวิสัยทัศน์ที่ชัดเจน เพิ่มช่องทางการสื่อสารที่มีสาระและมีประสิทธิภาพ รวมทั้งการเพิ่มความรู้โดยการอบรม/สัมมนาบุคลากรทุกระดับ วิเคราะห์ปัญหาและอุปสรรคนำไปวางแผนร่วมกัน หมวดที่2 ควรมีการถ่ายทอดแผนที่เป็นปัจจุบันและแผนปฏิบัติการให้ทุกระดับให้ทราบอย่างทั่วถึง หมวดที่3 ควรมีการสำรวจความต้องการของผู้รับบริการ/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างต่อเนื่อง หมวดที่4 ควรมีการถ่ายทอดตัวบ่งชี้การวัด การวิเคราะห์และการจัดการความรู้ที่ชัดเจน หมวดที่5 ควรจัดหางบประมาณและหาผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการดูแลการวางระบบที่ชัดเจน ควรเพิ่มความรู้และอบรมการใช้ฐานข้อมูลแก่บุคลากรพัฒนาให้มีความทันสมัยใช้ได้จริง หมวดที่6 ควรสร้างคู่มือการปฏิบัติงาน/ผังการไหล(flow chart) ที่คลอบคลุมกระบวนการหลักและกระบวนการสนับสนุน หมวดที่7 ควรจัดประชุมร่วมกำหนดและถ่ายทอดตัวชี้วัดผลลัพธ์การดำเนินการในมิติต่างๆ พิจารณากาหนดตัวชี้วัดที่จำเป็น ลดจำนวนตัวชี้วัดและระบุให้ชัดเจน เป็นต้น

คำสำคัญ: การบริหารจัดการคุณภาพ, เกณฑ์การบริหารจัดการภาครัฐ , วิทยาลัยพยาบาลสังกัดกระทรวงกลาโหมและสังกัดสำนักงานตำรวจแห่งชาติ


การศึกษาสภาพปัญหาและแนวทางการบริหารจัดการคุณภาพของวิทยาลัยพยาบาลสังกัดกระทรวงกลาโหมและสังกัดสำนักงานตำรวจแห่งชาติตามเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ | A Study of Current status, Problems and Approach for Quality Management of Colleges of Nursing under Ministry of Defense and Royal Thai Police according to the Criteria of Nurse Public Sector Management Quality Award

Master of Education in Educational Administration and Leadership, Siam University, Bangkok, Thailand

Tags:
Was this article helpful? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ไม่ / Dislike 0
Views: 105
Previous: การศึกษาสภาพและปัญหาการบริหารงานบุคคลโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา จังหวัดเชียงราย
Next: การศึกษาการบริหารงานวิชาการและการบริการของฝ่ายการศึกษาหลังปริญญา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล