Press/กด CtrlหรือCmd + P to print
or save as PDF

การศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิผลของธุรกิจเครือข่ายขายตรงในประเทศไทย

Last modified: November 26, 2022
You are here:
Estimated reading time: 2 min
หัวข้อวิทยานิพนธ์:
Project Title:
การศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิผลของธุรกิจเครือข่ายขายตรงในประเทศไทย
A study of factors affecting the effectiveness of direct sales network business in Thailand
ชื่อนักศึกษา:
Author:
นางสาว พิชชาภา ทองดียิ่ง
Miss Pidchapa Thongdeeying
อาจารย์ที่ปรึกษา:
Advisor:
ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.ยุวัฒน์ วุฒิเมธี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนวรรณ แสงสุวรรณ
Professor Dr.Yuwat Vuthimedhi , Associate Professor Dr.Thanawan Sangsuwan
ระดับการศึกษา:
Degree:
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.)
Doctor of Philosophy
สาขาวิชา:
Major:
การจัดการ
Management
คณะ:
Faculty:
บัณฑิตวิทยาลัย
Graduate Schools
ปีการศึกษา:
Academic year:
2561
2018

การอ้างอิง|Citation

พิชชาภา ทองดียิ่ง. (2561). การศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิผลของธุรกิจเครือข่ายขายตรงในประเทศไทย. (วิทยานิพนธ์ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต). กรุงเทพฯ: บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสยาม.

Thongdeeying P. (2018). A study of factors affecting the effectiveness of direct sales network business in Thailand. (Doctoral dissertation). Bangkok: Doctor of Philosophy in Management, Siam University.


บทคัดย่อ

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เพื่อศึกษาระดับปัจจัย ได้แก่ ภาวะผู้นำ วัฒนธรรมย่อยองค์การ การสร้างความผูกพันต่อองค์การ และการสร้างบรรยากาศองค์การและระดับประสิทธิผลของธุรกิจเครือข่ายขายตรงในประเทศไทย 2) เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ของปัจจัย ได้แก่ ภาวะผู้นำ วัฒนธรรมย่อยองค์การ การสร้างความผูกพันต่อองค์การ และการสร้างบรรยากาศองค์การกับประสิทธิผลของธุรกิจเครือข่ายขายตรงในประเทศไทย และ 3) เพื่อเสนอแนวทางการปรับปรุงปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิผลของธุรกิจเครือข่ายขายตรงในประเทศไทย ใช้วิธีการวิจัยผสมผสาน (Mixed method) ด้วยการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative research) เป็นหลักและเสริมด้วยการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative research) ประชากรและกลุ่มตัวอย่างในการทำวิจัยเชิงปริมาณ ได้แก่ ผู้จำหน่ายอิสระที่อยู่ในระบบขายตรงทั่วประเทศไทย เลือกตัวอย่างจากบริษัทขายตรงชั้นนำของประเทศไทย 3 แห่ง สุ่มตัวอย่างแบบหลายขั้นตอน (Multi stages sampling)ใช้ขนาดตัวอย่าง รวม 381 คน เก็บข้อมูลด้วยแบบสอบถาม วิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณค่าสถิติพื้นฐาน โดยใช้สถิติพรรณนา (Descriptive statistic) วิเคราะห์ความสัมพันธ์ของตัวแปรและการทดสอบสมมติฐานด้วยสถิติอ้างอิง (inferential statistic) ด้วยการวิเคราะห์การถดถอยพหุ (Multiple regression analysis) แบบคัดเลือกเข้า (Enter selection) โดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำเร็จรูปทางสถิติและวิจัย กลุ่มเป้าหมายการทำวิจัยเชิงคุณภาพหรือผู้ให้ข้อมูลสำคัญ (Key informant) เลือกแบบเจาะจง (Purposive selection ) จากผู้เชี่ยวชาญหลากหลายสาขาที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจขายตรง ทำการรวบรวมข้อมูล ด้วยการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth interviewing) ส่วนข้อมูลเชิงคุณภาพใช้การวิเคราะห์เนื้อหา (Content analysis) เพื่อสนับสนุนการวิจัยเชิงปริมาณ

ผลการศึกษา พบว่า ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อประสิทธิผลของธุรกิจเครือข่ายขายตรงในประเทศไทยทุกด้าน ได้แก่ ภาวะผู้นำ วัฒนธรรมย่อยองค์การ การสร้างความผูกพันต่อองค์การ และการสร้างบรรยากาศองค์การ มีค่าเฉลี่ยความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก ส่วนประสิทธิผลของธุรกิจเครือข่ายขายตรงในประเทศไทย พบว่า มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากเช่นเดียวกัน

ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ปัจจัยภาวะผู้นำ วัฒนธรรมย่อยองค์การ การสร้างความผูกพันต่อองค์การ และการสร้างบรรยากาศองค์การมีความสัมพันธ์เชิงบวกต่อประสิทธิผลของธุรกิจเครือข่ายขายตรงในประเทศไทย อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานทั้ง 4 สมมติฐาน

ปัจจัยภาวะผู้นำ วัฒนธรรมย่อยองค์การ การสร้างความผูกพันต่อองค์การ และการสร้างบรรยากาศองค์การสามารถทำนายการผันแปรของประสิทธิผลของธุรกิจเครือข่ายขายตรงในประเทศไทย ได้ร้อยละ 66.2 โดยเรียงลำดับค่าอิทธิพลหรือความสำคัญจากมากไปหาน้อยตามลำดับ ดังนี้ คือ การสร้างความผูกพันต่อองค์การ การสร้างบรรยากาศองค์การ ภาวะผู้นำ และวัฒนธรรมย่อยองค์การ ซึ่งสามารถเขียนสมการทำนายประสิทธิผลของธุรกิจเครือข่ายขายตรงในประเทศไทย ได้ดังนี้
ประสิทธิผลของธุรกิจเครือข่ายขายตรงในประเทศไทย = 0.110 + 0.136 (ภาวะผู้นำ) + 0.082 (วัฒนธรรมย่อยองค์การ) + 0.492 (การสร้างความผูกพันต่อองค์การ) + 0.273 (การสร้างบรรยากาศองค์การ)

ส่วนแนวทางในปรับปรุงประสิทธิผลของธุรกิจขายตรงนั้น ธุรกิจควรให้ความสำคัญกับการสร้างความผูกพันในองค์การ การส่งเสริมบรรยากาศในการทำงานร่วมกัน ความมีภาวะผู้นำให้กับหัวหน้าทีมในแต่ละระดับ และการสร้างวัฒนธรรมกลุ่มย่อยให้เข้มแข็ง นอกจากนั้น ภาครัฐควรให้การสนับสนุนด้วยการสื่อสารถึงประโยชน์ในแง่การสร้างมูลค่าทางด้านเศรษฐกิจและภาพลักษณ์ที่ดีตลอดจนกำกับธุรกิจขายตรงให้ปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเข้มงวด

คำสำคัญ: ธุรกิจขายตรง, ธุรกิจเครือข่ายขายตรง


Abstract

This research aimed to: 1) study the level of factors affecting the effectiveness and the level of effectiveness of direct sales network business in Thailand; 2) study relationship between effectiveness of the direct sales network businesses in Thailand and its determinants; 3) proposed guidelines for improving the effectiveness of the direct sales network businesses in Thailand. This research is mixed method design that involved quantitative research as principal method and qualitative as supplementary method. The research samples for quantitative research were 381 independent distributors of the direct sales network businesses from 3 leading companies in Thailand by multi-stages sampling method. Data was collected by questionnaire survey, and data analyzed by descriptive statistics and examined relationship among variables and hypotheses testing by inferential statistics. Using multiple regression analysis with enter selection method based on computer program for statistical analysis and research. The target population of qualitative research or key informants was selected by purposive selection method from wide range of direct sales network business specialists. Data was collected by in-depth interviewing, and qualitative data was analyzed by content analysis.
The research found that factors influencing effectiveness of direct sales network businesses in Thailand included leadership, organizational subculture, organizational commitment creation and organizational atmosphere creation. All factors were rated at a high level on average. Also the average of the effectiveness of direct sales network business in Thailand was at the high level.
The results of the hypothesis test showed that leadership factors, organizational culture, organizational commitment creation and organizational atmosphere creation positively affected effectiveness of direct sales network businesses in Thailand with statistically significance.These 4 factors can collectively predict the variance of business effectiveness by 66.2%. The importance of these factors in descending order is as follows; organizational commitment creation, organizational atmosphere creation, leadership and organizational subculture. This study specified an equation to predict the effectiveness of direct sales network businesses in Thailand as below.
The effectiveness of direct sales network businesses in Thailand = 0.11 + 0.136 (Leadership) + 0.082 (Organizational subculture) + 0.492 (Organizational commitment creating) + 0.273 (Organizational atmosphere creating)
The guidelines to improve the effectiveness of direct sales network businesses are 1) Focus on organizational commitment creation. 2) Promote a collaborative atmosphere to gain the commitment within the organization and. 3) Create leadership of the team leader at each level. 4) Create a strong subculture. In addition, the government should provide support by communicating the benefits in terms of economic value creation and positive image, as well as strictly regulate direct sales businesses so that they comply with the law.

Keywords:  Direct sales business, Direct sales network business.


การศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิผลของธุรกิจเครือข่ายขายตรงในประเทศไทย|A study of factors affecting the effectiveness of direct sales network business in Thailand

Doctor of Philosophy in Management, Siam University, Bangkok, Thailand