การศึกษาขนาดยาต้านจุลชีพที่ใช้บ่อยในหอผู้ป่วยวิกฤต โดยวิธี Monte Carlo simulation ในผู้ป่วยภาวะไตวายเฉียบพลันที่ได้รับการรักษาด้วยการบำบัดทดแทนไตแบบต่อเนื่อง

Last modified: March 7, 2021
You are here:
Estimated reading time: 2 min
ชื่อบทความ: การศึกษาขนาดยาต้านจุลชีพที่ใช้บ่อยในหอผู้ป่วยวิกฤต โดยวิธี Monte Carlo simulation ในผู้ป่วยภาวะไตวายเฉียบพลันที่ได้รับการรักษาด้วยการบำบัดทดแทนไตแบบต่อเนื่อง
Research Article: A study of optimal dosing regimens of common antimicrobial drugs used in intensive care units using Monte Carlo simulations in acute kidney injury patients receiving continuous renal replacement therapy
ผู้เขียน/Author: ผศ.ดร.ภก.วีรชัย ไชจามร, ผศ.นพ.ณัฐชัย ศรีสวัสดิ์, ผศ.ดร.ภญ.สุทธิพร ภัทรชยากุล/ Weerachai Chaijamorn, Nattachai Srisawat, Sutthiporn Pattarachayakul
Email: weerachai.cha@siam.edu
สาขาวิชา/คณะ: คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม กรุงเทพฯ 10160
Department/Faculty Faculty of Pharmacy,  Siam University, Bangkok 10160
Published/แหล่งเผยแพร่ รายงานการวิจัยมหาวิทยาลัยสยาม

การอ้างอิง/citation

วีรชัย ไชจามร, ณัฐชัย ศรีสวัสดิ์ และ สุทธิพร ภัทรชยากุล. (2562). การศึกษาขนาดยาต้านจุลชีพที่ใช้บ่อยในหอผู้ป่วยวิกฤต โดยวิธี Monte Carlo simulation ในผู้ป่วยภาวะไตวายเฉียบพลันที่ได้รับการรักษาด้วยการบำบัดทดแทนไตแบบต่อเนื่อง (รายงานการวิจัย). กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยสยาม.


บทคัดย่อ

การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อหาขนาดยากลุ่มคาร์บาพีเนมและยา cefepime ที่เหมาะสมในการรักษาผู้ป่วยวิกฤตทีมีภาวะไตวายเฉียบพลันที่ได้รับการรักษาด้วยการบำบัดทดแทนไตแบบต่อเนื่องของชาวเอเชียเปรียบเทียบกับชาวยุโรป โดยสร้างแบบจำลองด้วยข้อมูลทางเภสัชจลนศาสตร์ และจำลองผู้ป่วยโดยใช้เทคนิค Monte Carlo simulation กำหนดรูปแบบการบำบัดทดแทนไตแบบต่อเนื่อง 3 รูปแบบ คือ pre-dilution CVVH, post-dilution CVVH และ CVVHD การประเมินค่าทางเภสัชพลศาสตร์ คือ ช่วงเวลาอย่างน้อยร้อยละ 40 และ 70 ที่มีระดับยาในรูปแบบอิสระที่อยู่เหนือระดับยาต่ำสุดที่สามารถยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อ Pseudomonas aeruginosa ของยา meropenem, imipenem, doripenem และ cefepime และเชื้อ Staphylococcus aureus ของยา ertapenem (2 µg/mL) จำนวน 1 เท่า (%fT/MIC) และ 4 เท่า (%fT/4MIC) ในระยะ 48 ชั่วโมงแรกของการรักษา โดยขนาดยาที่เหมาะสมต้องเป็นขนาดยาต่ำที่สุดและถึงเป้าหมายอย่างน้อยร้อยละ 90 ของผู้ป่วยจำลองทั้งหมด ผลการศึกษาพบว่า ความเข้มข้นจำนวน 1 เท่าของ MIC (%fT/MIC) ในกลุ่มผู้ป่วยเอเชียที่ได้รับการบำบัดทดแทนไตแบบต่อเนื่อง ด้วยอัตราการไหลของ effluent ที่ 20 – 35 ม.ล./ก.ก./ชั่วโมง ตามขนาดยาที่แนะนำผ่านทุกขนาดยา และขนาดยาในกลุ่มผู้ป่วยชาวเอเชียและยุโรปไม่แตกต่างกัน โดยขนาดยาที่ต่ำที่สุดที่สามารถเข้าถึงเป้าหมายของยา meropenem, imipenem, doripenem, ertapenem และ cefepime คือ 500 มิลลิกรัม ทุก 12 ชั่วโมง ที่ความเข้มข้นจำนวน 4 เท่าของ MIC (%fT/4MIC) ขนาดยาที่แนะนำหลายขนาดไม่ถึงเป้าหมาย ในผู้ป่วยชาวเอเชียขนาดยาที่ต่ำที่สุดและสามารถเข้าถึงเป้าหมายของยา meropenem ที่อัตราการไหลของ effluent ที่ 20 – 25 ม.ล./ก.ก./ชั่วโมง คือ ขนาดยานำ 1.5 กรัมตามด้วย 1 กรัม.ทุก 12 ชั่วโมง หรือ ขนาดยานำ 1 กรัม ตามด้วย 750 ม.ก.ทุก 8 ชั่วโมง ส่วนที่อัตราการไหลของ effluent 35 ม.ล./ก.ก./ชั่วโมง จำเป็นต้องเพิ่มขนาดยาให้สูงขึ้น, ขนาดยา imipenem คือ 1 กรัม ทุก 8 ชั่วโมง, ขนาดยา doripenem คือ 750 ม.ล. ทุก 8 ชั่วโมง, ขนาดยา ertapenem คือ 1 กรัม ทุก 24 ชั่วโมง และ ขนาดยา cefepime ที่ 2 กรัม ตามด้วย 1.5-1.75 กรัม ทุก 8 ชั่วโมง แต่จำเป็นต้องเพิ่มขนาดยาต่อวันในชาวยุโรป เพื่อให้ถึงเป้าหมายทางเภสัชพลศาสตร์ในผู้ป่วยกลุ่มนี้ อย่างไรก็ตามขนาดยาที่ได้จำเป็นต้องมีการศึกษาทางคลินิกเพิ่มเติมก่อนนำไปใช้ในทางปฏิบัติ

คำสำคัญ: carbapenem, cefepime, ภาวะไตวายเฉียบพลัน, การบำบัดทดแทนไตแบบต่อเนื่อง, Monte Carlo simulation


ABSTRACT

This study aims to examine optimal dosage regimen of carbepenems and cefepime in acute kidney injury patients receiving continuous renal replacement therapy (CRRT). The optimal dosage is also compared between Asian and western populations by creating the pharmacokinetic model and the Monte Carlo simulation technique. There are 3 types of renal replacement therapy: pre and post-dilution continuous venovenous hemofiltration and continuous venovenous hemodialysis modalities. Pharmacodynamic parameters were evaluated under the probability of attaining percent of duration of free drug concentrations to the minimum inhibitory concentration (MIC) at least 40% for meropenem, imipenem, doripenem and 70% for cefepime of Pseudomonas aeruginosa as well as of ertapenem for Staphylococcus aureus at 2 µg/mL at one (% fT/MIC) and four times (% fT/4MIC) at 48-hour first treatment. The most optimal regimens were defined as the smallest total daily dose and a probability target attainment (PTA) more than 90% of all simulated populations. Using 1 time of MIC in Asian populations with CRRT and effluent flow rate 20 – 35 mL/kg/hour, recommended dose of all regimens were achieved therapeutic range, which were similarity between Asian and western populations. The carbapenems and cefepime dosing regimens was 500 mg every 12 hours. At 4-time MIC, several recommended dosing regimens were not achieved. In Asian group, the most optimal dosing regimen of meropenem at effluent rate at 20 – 25 mL/kg/hour was 1.5 g loading dose then 1 g every 12 hours or 1 g loading dose then 750 mg every 8 hours. Moreover, imipenem 1 g every 8 hours, doripenem 750 mg every 8 hours, ertapenem 1 g every 24 hours, cefepime 2 g loading dose and 1.5-1.75 g every 8 hours were recommended. Clinical validations of the results should be conducted.

Keyword: Acute kidney injury, Carbapenems, Cefepime, Continuous renal replacement therapy, Monte Carlo simulation.

การศึกษาขนาดยาต้านจุลชีพที่ใช้บ่อยในหอผู้ป่วยวิกฤต โดยวิธี Monte Carlo simulation


การศึกษาขนาดยาต้านจุลชีพที่ใช้บ่อยในหอผู้ป่วยวิกฤต โดยวิธี Monte Carlo simulation ในผู้ป่วยภาวะไตวายเฉียบพลันที่ได้รับการรักษาด้วยการบำบัดทดแทนไตแบบต่อเนื่อง

รายงานการวิจัยของมหาวิทยาลัยสยาม:

Faculty of Pharmacy, Siam University, Bangkok, Thailand

Tags:
Was this article helpful? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ไม่ / Dislike 0
Views: 477
Previous: อิทธิพลของการรับรู้คุณค่า การรับรู้ความเสี่ยง และการยอมรับผลิตภัณฑ์ใหม่ที่มีต่อการตัดสินใจซื้อเนื้อสัตว์ปลูก (In Vitro Meat) ของผู้บริโภคชาวไทยในกลุ่ม Generation Y และ Generation Z ในกรุงเทพมหานคร
Next: การเปลี่ยนผ่านของตลาดน้ำในประเทศไทย: กระบวนการสร้างสรรค์ สมุดภาพเรียงความขาวดำ เพื่อเล่าเรื่องราวตลาดน้ำในประเทศไทย