การศึกษาสภาพและปัญหาการบริหารงานบุคคลโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา จังหวัดเชียงราย

Last modified: May 14, 2020
You are here:
Estimated reading time: 1 min
หัวข้อวิทยานิพนธ์:
Project Title:
การศึกษาสภาพและปัญหาการบริหารงานบุคคลโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา จังหวัดเชียงราย
A Study of State and Problems of Personnel Administration of the General Education Section of PhraPariyattidhamma Schools in Chiang Rai Province
ชื่อนักศึกษา:
Author:
พระศรายุธ วุฒิแพทย์
Phra Sarayut Wuttipaet
อาจารย์ที่ปรึกษา:
Advisor:
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พลเรือตรีหญิง สุภัทรา  เอื้อวงศ์
Asst.Prof.R.Adm. Supathra Urwongse,WRTN.,Ph.D.
ระดับการศึกษา:
Degree:
ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (ศษ.ม.)
Master of Education
สาขาวิชา:
Major:
การบริหารการศึกษาและผู้นำทางการศึกษา
Educational Administration and Leadership
คณะ:
Faculty:
บัณฑิตวิทยาลัย
Graduate Schools
ปีการศึกษา:
Academic year:
2558
2015

การอ้างอิง/citation

พระศรายุธ วุฒิแพทย์. (2558). การศึกษาสภาพและปัญหาการบริหารงานบุคคลโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา จังหวัดเชียงราย. (วิทยานิพนธ์ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต). กรุงเทพฯ: บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสยาม.


บทคัดย่อ

การศึกษาวิจัยครั้งนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษาสภาพและปัญหาการบริหารงานบุคคล และเปรียบเทียบความคิดเห็นของผู้บริหารและครู ต่อสภาพและปัญหาการบริหารงานบุคคล โรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา จังหวัดเชียงราย จำแนกตามตำแหน่งและระดับการศึกษาสามัญ ในขอบข่ายงานบุคคล 6 ด้าน คือ 1) การสรรหาบุคคล 2) การพัฒนาบุคลากร 3) การประเมินผลงาน 4) การให้ค่าตอบแทน 5) การธำรงรักษา 6) การให้พ้นจากงาน ประชากรที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่ผู้บริหารและครูโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา จังหวัดเชียงราย มีจำนวนทั้งหมด 282รูป/คน เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาวิจัยเป็นแบบสอบถามมี 3 ลักษณะ คือ 1) แบบสำรวจรายการ
( Check Lists ) 2) แบบมาตราส่วนประมาณค่า ( Rating Scale ) 3) แบบสอบถามปลายเปิด ( Open Ended ) มีความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.97 การวิเคราะห์ข้อมูลใช้โปรแกรมสำเร็จรูป สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ยของประชากร ( x? ) และความเบี่ยงเบนมาตรฐานของประชากร ( SD ) ทดสอบสมมติฐานโดยใช้ค่า ( t-test ) และการวิเคราะห์แบบสอบถามปลายเปิดใช้การวิเคราะห์เนื้อหาแล้วตีความสร้างข้อสรุป และค่าความถี่

การศึกษาวิจัยพบว่า
1. สภาพการบริหารงานบุคคลโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( 3.76 ) เมื่อพิจารณารายด้านพบว่า สภาพด้านการพัฒนาบุคลากรมีค่าเฉลี่ยมากที่สุด ( 3.91 ) และสภาพด้านการให้ค่าตอบแทนมีค่าเฉลี่ยน้อยสุด ( 3.65 )
2. ปัญหาการบริหารงานบุคคลโดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง ( 3.43 ) เมื่อพิจารณารายด้านพบว่า ปัญหาด้านการสรรหาบุคลากรมีค่าเฉลี่ยสูงสุด ( 3.47 ) และปัญหาการให้ค่าตอบแทนมีค่าเฉลี่ยน้อยสุด ( 3.38 )
3. การเปรียบเทียบความคิดเห็นของผู้บริหารและครูสภาพการบริหารงานบุคคล จำแนกตามคุณลักษณะทั่วไปพบว่า
3.1 ตำแหน่งของผู้บริหารและครูที่ต่างกัน มีความคิดเห็นต่อสภาพการบริหารงานบุคคลโดยรวมไม่แตกต่างกัน
3.2 ระดับการศึกษาสามัญของผู้บริหารและครูที่ต่างกัน มีความคิดเห็นต่อสภาพการบริหารงานบุคคลโดยรวมไม่แตกต่างกัน
4. การเปรียบเทียบความคิดเห็นของผู้บริหารและครูต่อปัญหาการบริหารงานบุคคล จำแนกตามคุณลักษณะทั่วไปพบว่า
4.1 ตำแหน่งของผู้บริหารและครูที่ต่างกัน มีความคิดเห็นต่อปัญหาการบริหารงานบุคคลโดยรวมไม่แตกต่างกัน
4.2 ระดับการศึกษาสามัญของผู้บริหารและครูที่ต่างกัน มีความคิดเห็นต่อปัญหาการบริหารงานบุคคลโดยรวมไม่แตกต่างกัน
5. ข้อเสนอแนะการแก้ไขปัญหาสรุปคือ 1) การสรรหาบุคลากรควรมีการวางแผนในการสรรหาบุคลากร และกำหนดตำแหน่งงานให้ชัดเจน 2) การพัฒนาบุคลากร ควรมีการวางแผนในการพัฒนาบุคลากร และให้ความสำคัญต่อการพัฒนาบุคลากร 3) การประเมินผลงานควรมีการกำหนดกฎเกณฑ์ในการประเมินผลงานให้ชัดเจน 4) การให้ค่าตอบแทน ควรกำหนดกฎเกณฑ์การให้สิ่งตอบแทนแก่บุคลากรให้ชัดเจน 5) การธำรงรักษา ควรให้ความสำคัญต่อการธำรงรักษาบุคลากร 6) การให้พ้นจากงาน ควรมีการกำหนดกฎเกณฑ์ต่าง ๆ ให้ชัดเจน และมีมาตรฐานแบบเดียวกัน

คำสำคัญ: การบริหารงานบุคคล, โรงเรียนพระปริยัติธรรม


การศึกษาสภาพและปัญหาการบริหารงานบุคคลโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา จังหวัดเชียงราย | A Study of State and Problems of Personnel Administration of the General Education Section of PhraPariyattidhamma Schools in Chiang Rai Province

Master of Education in Educational Administration and Leadership, Siam University, Bangkok, Thailand

Tags:
Was this article helpful? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ไม่ / Dislike 0
Views: 179
Previous: ความสัมพันธ์ระหว่างสุขภาพองค์การกับประสิทธิผลของโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานในจังหวัดนนทบุรี
Next: การศึกษาสภาพปัญหาและแนวทางการบริหารจัดการคุณภาพของวิทยาลัยพยาบาลสังกัดกระทรวงกลาโหมและสังกัดสำนักงานตำรวจแห่งชาติตามเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ