ขั้นตอนการจัดกิจกรรมพิเศษ(EGAT)โดย บริษัท A8 thailand จำกัด (กรณีศึกษา งาน(EGAT)การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย กฟผ)

Last modified: December 26, 2018
You are here:
  • KB Home
  • ขั้นตอนการจัดกิจกรรมพิเศษ(EGAT)โดย บริษัท A8 thailand จำกัด (กรณีศึกษา งาน(EGAT)การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย กฟผ)
Estimated reading time: < 1 min

รายงานสหกิจศึกษา

ชื่องานรายงาน (ภาษาไทย) ขั้นตอนการจัดกิจกรรมพิเศษ(EGAT)โดย บริษัท A8 thailand จำกัด (กรณีศึกษา งาน(EGAT)การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย กฟผ)
ชื่องานรายงาน (ภาษาอังกฤษ)       

procedures for The special events ofA8(Thailand)companyCase Study of Electricity Generating Authority of Thailand (EGAT)

รายชื่อนักศึกษา

นาย เกรียงไกร มิตรเกษม      5604600145


ภาควิชา การโฆษณา
คณะ นิเทศศาสตร์
ภาคการศึกษา/ปีการศึกษา 3/2558

ลำดับที่ เนื้อหา ไฟล์ (PDF)
1 ปก 01 cov.pdf
2 บทคัดย่อ 02 abs.pdf
3 กิตติกรรมประกาศ 03 ack.pdf
4 สารบัญ 04 tbc.pdf
5 บทที่ 1 – บทนำ 05 ch1.pdf
6 บทที่ 2 – ทบทวนเอกสารและวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง 05 ch2.pdf
7 บทที่ 3 – รายละเอียดการปฏิบัติงาน 05 ch3.pdf
8 บทที่ 4 – ผลการปฏิบัติงาน 05 ch4.pdf
9 บทที่ 5 – สรุปผลและข้อเสนอแนะ 05 ch5.pdf
10 บรรณานุกรม   06 ref.pdf
11 ภาคผนวก 07 app.pdf
12 ประวัติผู้เขียน 08 vit.pdf

Was this article helpful? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ไม่ / Dislike 0
Views: 120