กระบวนงานลูกหนี้เงินยืมราชการ ตามระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์

Last modified: February 19, 2021
You are here:
Estimated reading time: 1 min
ชื่อโครงงาน:
Project Title:
กระบวนงานลูกหนี้เงินยืมราชการ ตามระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์
Government Fiscal Management Information System: GFMIS
ชื่อนักศึกษา:
Author:
นางสาวชุติมน คงเทียน 5614300017
Miss Chutimon Khongtien 5614300017
อาจารย์ที่ปรึกษา:
Advisor:
อาจารย์สุชาติ ธีระศรีสมบัติ
Mr. Suchat Thirasisombat
ระดับการศึกษา:
Degree:
บัญชีบัณฑิต (บช.บ.)
Bachelor of Accounting
ภาควิชา:
Major:
การบัญชี
Accounting
คณะ:
Faculty:
บริหารธุรกิจ
Business Administration
ภาคการศึกษา/ปีการศึกษา:
Semester / Academic year:
3/2558
3/2015

การอ้างอิง/citation

ชุติมน คงเทียน. (2558). กระบวนงานลูกหนี้เงินยืมราชการ ตามระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์. (สหกิจศึกษา). กรุงเทพฯ: คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยสยาม.


บทคัดย่อ

ปัจจุบันรัฐบาลเป็นหน่วยงานที่สำคัญในการกำหนดนโยบายในการพัฒนาประเทศที่ให้บริการสาธารณะแก่ประชาชนในด้านต่างๆ ในภารกิจดังกล่าวจำเป็นต้องใช้งบประมาณจานวนมากในการปฏิบัติภารกิจ กลุ่มบริหารการคลังและสินทรัพย์ สำนักอานวยการ สานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ในฐานะที่เป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่ในการให้บริการด้านการเงินการคลังของสานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ จึงได้ปรับเปลี่ยนระบบบัญชีจากบัญชีเกณฑ์คงค้างระบบเดิม (Manual) มาเป็นระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (Government Fiscal Management Information System : GFMIS) ตามที่ผู้จัดทำได้ทำงานที่กลุ่มบริหารงานคลังและสินทรัพย์ สำนักอำนวยการ สานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการในตำแหน่งเจ้าหน้างบประมาณและบัญชี ได้รับมอบหมายงานเกี่ยวกับการบันทึกล้างลูกหนี้เงินยืมราชการ และจากการปฏิบัติงานนั้นทำให้ผู้จัดทำได้ทราบถึงขั้นตอนกระบวนการบันทึกล้างลูกหนี้เงินยืมราชการลงในระบบ GFMIS ผ่านเครื่อง Terminal ซึ่งในการปฏิบัติงานที่เกี่ยวกับกระบวนงานลูกหนี้เงินยืมราชการ ซึ่งมีหลากหลายคำสั่งงาน และมีการบันทึกบัญชีที่ซับซ้อน ประกอบกับจำนวนข้อมูลที่นาเข้ามีจานวนมาก ผู้ปฏิบัติรวมถึงผู้จัดทำจำเป็นต้องมีความรู้ ความเข้าใจ สามารถวิเคราะห์ บันทึก ปรับปรุง และมองเห็นภาพเชื่อมโยงของระบบงาน ดังนั้นผู้จัดทาจึงสนใจที่จะศึกษารวบรวมข้อมูล และทำรายงาน เรื่อง “กระบวนงานลูกหนี้เงินยืมราชการ ตามระบบบริหารงานการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS)” เพื่อจัดทำเป็นคู่มือเผยแพร่ความรู้ และใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับกระบวนงานลูกหนี้เงินยืมราชการในระบบ GFMIS

 


Abstract

The trainee has studied and operated their co-operative education at Office of the Permanent Secretary. This office is a Department of the Ministry of Education. In the past, the office was responsible for the general administration of the Ministry of Education. After government reform in 2002, the Office of the Permanent Secretary combined with the Office of Informal Education, Office of the Teacher Civil Service and Educational Personnel Commission, The Office of the Private Education Commission and partial of Department of physical education.

According to the co-operative education program, the trainee was assigned to be an assistant accountant at the Office of the Permanent Secretary. The responsibilities were recording, updating sales ledger in Government Fiscal Management Information System (GFMIS); administration program.

From working as mentioned above, the trainee got real experiences of working and learned how to work with others.

 

Keywords:  Management Information System, Government Fiscal, sales ledger.


กระบวนงานลูกหนี้เงินยืมราชการ ตามระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ / Government Fiscal Management Information System: GFMIS

Faculty of Business Administration, Siam University, Bangkok, Thailand

Tags:
Was this article helpful? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ไม่ / Dislike 0
Views: 173
Previous: การบันทึกบัญชีซื้อ – ขายในโปรแกรมเอ็กซ์เพรส
Next: การตั้งลูกหนี้ ในโปรแกรมทางบัญชี