ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการเลือกซื้อรองเท้ายี่ห้อ Adidas ของสมาชิกในกลุ่มเฟซบุ๊ก ADIDAS MARKET THAILAND

Last modified: March 21, 2021
You are here:
  • KB Home
  • _unknown
  • ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการเลือกซื้อรองเท้ายี่ห้อ Adidas ของสมาชิกในกลุ่มเฟซบุ๊ก ADIDAS MARKET THAILAND
Estimated reading time: < 1 min
ชื่องานวิจัยภาษาไทย

ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการเลือกซื้อรองเท้ายี่ห้อ Adidas ของสมาชิกในกลุ่มเฟซบุ๊ก Adidas Market Thailand

ชื่องานวิจัยภาษาอังกฤษ Marketing Mixes Factors Influencing Adidas’s Shoes Buying Behaviors of Member in Adidas Market Thailand’s Facebook Group
ชื่อผู้วิจัย ณัฐพล ศรีกิตติวรรณา
สาขา การจัดการทั่วไป
ปีการศึกษา 2559
Tags:
Was this article helpful? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ไม่ / Dislike 0
Views: 105
Previous: ทัศนคติของสมาชิกเฟซบุ๊คที่มีต่อเว็บไซต์บริการหาคู่ชีวิตที่มีระบบด้านความปลอดภัยสูง
Next: ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของพนักงานนิคมอุตสาหกรรมบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ