น้ำสลัดเสาวรส

Last modified: January 11, 2020
Estimated reading time: < 1 min
ชื่อโครงงาน:
Project Title:
น้ำสลัดเสาวรส
Passion fruit dressing
ชื่อนักศึกษา:
Author:
นางสาวจุฑามาศ คนึงครวน 5802000009
Miss Jutamas Kanengkrun
อาจารย์ที่ปรึกษา:
Advisor:
อาจารย์นันทินี ทองอร
Miss Nantinee Thongorn
ระดับการศึกษา:
Degree:
ศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.)
Bachelor of Arts (Liberal Arts)
ภาควิชา:
Major:
อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริการ
Tourism and Hospitality Industry
คณะ:
Faculty:
ศิลปศาสตร์
Liberal Arts
ภาคการศึกษา/ปีการศึกษา:
Semester / Academic year:
1/2560
1/2017

การอ้างอิง/citation

จุฑามาศ คนึงครวน. (2560). น้ำสลัดเสาวรส. (สหกิจศึกษา). กรุงเทพฯ: คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม.

 


บทคัดย่อ

ทททททททททททททททททททททททททททททททททททททททททททททททททททททททททททท

คำสำคัญ: ทททททททททททททททททท


Abstract

00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000

Keywords:  000000000000000000.


วางโค๊ดdFlipแทนที่ตรงนี้

น้ำสลัดเสาวรส / Passion fruit dressing

Faculty of Liberal Arts, Siam University, Bangkok, Thailand

Tags:
Was this article helpful? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ไม่ / Dislike 0
Views: 146
Previous: โยเกิร์ตอโวคาโดฮันนี่