ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อเครื่องดื่มกาแฟพร้อมดื่ม

Last modified: August 14, 2020
You are here:
Estimated reading time: 1 min
หัวข้อสารนิพนธ์:
Project Title:
ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อเครื่องดื่มกาแฟพร้อมดื่ม
The factor of marketing mix effect on purchasing decision of ready drinking coffee
ชื่อนักศึกษา:
Author:
นางสาวนิตยา คุรุวาณิชย์
Miss Nittaya Guruwanitch
อาจารย์ที่ปรึกษา:
Advisor:
ดร.ชิตวร ลีละผลิน
Dr. Chitavorn Leelaplin
ระดับการศึกษา:
Degree:
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (บธ.ม.)
Master of Business Administration
สาขาวิชา:
Major:
การตลาด
Marketing
คณะ:
Faculty:
บัณฑิตวิทยาลัย
Graduate Schools
ปีการศึกษา:
Academic year:
2558
2015

การอ้างอิง/citation

นิตยา คุรุวาณิชย์. (2558). ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อเครื่องดื่มกาแฟพร้อมดื่ม. (การค้นคว้าอิสระบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต). กรุงเทพฯ: บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสยาม.


 

Abstract

This research aims to 1) study the marketing mix of consumers drink coffee beverages in Bangkok, workshops and symposia 2) the purchase decisions of consumers drink coffee beverage in. Bangkok Classified by demographic characteristics (gender, age, education level, occupation, and monthly income) samples used in this study. Consumers who have consumed beverage ready to drink coffee. 400 Bangkok using functional group (Cluster Sampling) to find out the proportion of the group. For example, in each county Data were collected using a questionnaire. The statistics used for data analysis were frequency, percentage, average, standard deviation. Hypothesis testing with T-Test, and F-Test and one-way analysis of variance.

The results showed that 1) The buyer drink coffee beverage, mostly female, aged 31-40 years, with a bachelor’s degree/equivalent Private Employees. The average income per month 25001-35000 baht 2) the importance of the marketing mix that influence the purchasing decisions of coffee drinking were at a high level. The marketing mix factors that cares the most. The promotion was a minor product. And the marketing mix that is the least important is the price 3) the decision to buy the perception mainly due to purchase of a drink is YouTube. Milk Coffee drinks Given the importance of options in terms of quantity/weight place of purchase. A convenience store (7-11, mini-mart) media makes known products. Is TV Influential in the decision to buy the product yourself 5-6 times per week cost 20-50 baht per brand purchase was Birdy always buy the same brand and the same coffee taste.

Keywords:  The factor of marketing mix, Purchase decision, Ready drinking coffee.


ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อเครื่องดื่มกาแฟพร้อมดื่ม | The factor of marketing mix effect on purchasing decision of ready drinking coffee

Master in Business Administration (MBA), Siam University, Bangkok, Thailand

Related

Tags:
Was this article helpful? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ไม่ / Dislike 0
Views: 137
Previous: ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการร้านกาแฟสตาร์บัค สาขาวิคตอเรีย การ์เด้นส์ เพชรเกษม 69
Next: การสื่อสารทางการตลาดแบบบูรณาการที่มีผลต่อการรับรู้ต่อตราสินค้า เครื่องสำอางเกาหลี แบรนด์ เดอะ แซม ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร