เว็บแอปพลิเคชันบริหารจัดการกิจการประมง กรณีศึกษา บ้านเรือโชคชัยสมบูรณ์

Last modified: September 27, 2019
You are here:
Estimated reading time: 2 min
หัวข้อปริญญานิพนธ์:
Project Title:
เว็บแอปพลิเคชันบริหารจัดการกิจการประมง กรณีศึกษา บ้านเรือโชคชัยสมบูรณ์
Web Application Management of Fisheries: A Case Study of ChokChaiSomBoon
ชื่อนักศึกษา:
Author:
นางสาวแพรพลอย ทิมประเสริฐ 5704800001, นางสาวอภิษฐา สุนทรธงชัย 5704800048
Miss Praeploy Timprasert, Miss Apistha Suntontongchai
อาจารย์ที่ปรึกษา:
Advisor:
อาจารย์ธนาภรณ์ รอดชีวิต
Miss Thanapom Rodcheewit
ระดับการศึกษา:
Degree:
วิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.)
Bachelor of Science
ภาควิชา:
Major:
วิทยาการคอมพิวเตอร์
Computer Science
คณะ:
Faculty:
วิทยาศาสตร์
Science
ภาคการศึกษา/ปีการศึกษา:
Semester / Academic year:
2560
2017

การอ้างอิง/citation

แพรพลอย ทิมประเสริฐ และ อภิษฐา สุนทรธงชัย. (2560). เว็บแอปพลิเคชันบริหารจัดการกิจการประมง กรณีศึกษา บ้านเรือโชคชัยสมบูรณ์. (โครงงาน). กรุงเทพฯ: คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม.


บทคัดย่อ

ในปัจจุบันกิจการประมงมีหน่วยงานต่าง ๆ เข้ามาควบคุมดูแล ซึ่งทาให้ต้องมีการจัดทำเอกสารต่าง ๆ เพื่อจัดส่งให้แต่ละหน่วยงาน ทำให้มีความยุ่งยากและซ้ำซ้อน ซึ่งกิจการประมง บ้านเรือโชคชัยสมบูรณ์ มีขั้นตอนการดำเนินการจัดทำเอกสารและคำนวณค่าจ้างต่าง ๆ โดยการเขียนด้วยลายมือและเก็บเอกสารในรูปแบบกระดาษ ทำให้บ่อยครั้งเกิดข้อผิดพลาดในการทำงาน อีกทั้งข้อมูลที่นำมาใช้ในการจัดทำเอกสารส่วนมากจะเป็นข้อมูลซ้า ๆ ทำให้ผู้ประกอบการจะต้องเขียนข้อมูลเหล่านั้นซ้า ๆ ทำให้เกิดความซ้าซ้อนในการทำงาน ดังนั้นทางคณะผู้จัดทำและทางกิจการประมง บ้านเรือโชคชัยสมบูรณ์ จึงมีแนวคิดในการพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันบริหารจัดการกิจการประมง กรณีศึกษา บ้านเรือโชคชัยสมบูรณ์ เพื่ออำนวยความสะดวกให้กบั ผู้ประกอบการและลูกจ้างเพื่อลดการทำงานที่ซ้าซ้อนของผู้ประกอบการ โดยเว็บแอปพลิเคชันบริหารจัดการกิจการประมงแบ่งการทำงานออกเป็น 3 ส่วนหลัก ๆ ได้แก่ ส่วนของผู้ดูแลระบบเป็นส่วนที่ใช้ในการจัดการบัญชีผู้ใช้งานและข้อมูลเรือ ส่วนของผู้ประกอบการเป็นส่วนของการบันทึกและคำนวณค่าจ้าง รวมไปถึงการจัดทำรายงานเอกสารเพื่อใช้ในการจัดส่งให้กับหน่วยงาน และส่วนของลูกจ้าง จะสามารถดูรายละเอียดส่วนตัว และรายละเอียดการเบิกเงินของตนเองได้ โดยระบบช่วยให้ผู้ใช้ ได้รับความสะดวกเพราะสามารถใช้งานจากที่ใดก็ได้ที่มีอินเทอร์เน็ต โดยพัฒนาระบบในรูปแบบของเว็บแอปพลิเคชัน โดยประยุกต์ใช้เทคโนโลยีที่มีในปัจจุบัน เพื่อใช้ในการพัฒนาระบบได้อย่างมีประสิทธิภาพ ได้แก่ Web Service , MVC framework Core 2.0 , Database System ภาษาหลักที่ใช้ในการพัฒนา ได้แก่ C# , HTML , CSS , Javascript และ SQL

คำสำคัญ: กิจการประมง, บ้านเรือ โชคชัยสมบูรณ์, เว็บแอปพลิเคชัน


Abstract

Nowadays, fishery sector is regulated by several organizations, leading to the documentations to submit necessary documents to other organizations that cause difficulties and complexities. Chok Chai Somboon is a fishery enterprise that uses the manual process of documentations and estimating wages. Documents are kept in paper form, leading to frequent eJTors. Besides, data are mostly similar and repetitive so that an entrepreneur needs to write such data repetitively, leading to work redundancy. Thus, the researchers and Chok Chai Somboon initiated an idea to develop application to manage its fishery business and to facilitate an entrepreneur and workers to reduce redundant tasks. The develop application could be divided into three major parts including admin, user account management and entrepreneur regarding recoding and estimating wages, preparing rep01is and documents to be submitted to other organizations. Lastly, worker section is involved with considering personal profile and details of worker’s withdrawal. This system assists and facilitate the user because it can be used any place connected to Internet. It is developed through web application fonn by applying cuITent technology for efficient functions including W e b Service , M V C framework Core 2 . 0, Database System. C# , HTML , CSS , Javascript and SQL are major programming languages used to develop this system.

Keywords:  Fishery Businessม Chok Chai Somboon, Web Application.


เว็บแอปพลิเคชันบริหารจัดการกิจการประมง กรณีศึกษา บ้านเรือโชคชัยสมบูรณ์ / Web Application Management of Fisheries: A Case Study of ChokChaiSomBoon

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม  |  Faculty of Science, Siam University, ฺBangkok, Thailand

Related by advisor:

Tags:
Was this article helpful? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ไม่ / Dislike 0
Views: 372
Previous: Car insurance system (Case study IBSC broker Company Limited)
Next: แอปพลิเคชันเสริมการเรียนรู้ระบบสุริยะด้วยเทคโนโลยีเสมือนจริง