Press/กด CtrlหรือCmd + P to print
or save as PDF

ปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกซื้อชานมไข่มุกของร้าน Bear house สาขาเดอะมอลล์ท่าพระ

Last modified: June 6, 2024
You are here:
Estimated reading time: 2 min

Title: Factors Affecting the Selection of Pearl Milk Tea from the Bear House at The Mall Tha Phra

ชื่อโครงการ: ปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกซื้อชานมไข่มุกของร้าน Bear house สาขาเดอะมอลล์ท่าพระ

Author: Chanikarn Kamhomkun

ชื่อผู้วิจัย: ชนิกานต์ คำหอมกุล

Advisor: ดร. ธีติมา ปิยะศิริศิลป์ – Dr. Teetima Piyasirisilp

Degree: บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (บธ.ม.) – Master of Business Administration

Major: การจัดการทั่วไป – General Management

Faculty: บัณฑิตวิทยาลัย (Graduate School)

Academic year: 2566 (2023)

Published: การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 16 วันที่ 31 ตุลาคม – 1 พฤศจิกายน 2566 (หน้า 154-168)| The 16th National and International Academic Conference “Digital Transformation and Sustainable Innovation: Strategies for a Sustainable Future” 31 October – 1 November 2023  (pp.154-168) https://mba.siam.edu/proceedings16/   PDF


บทคัดย่อ

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกซื้อชานมไข่มุกของร้าน Bear house สาขาเดอะมอลล์ท่าพระ 2) เพื่อศึกษาปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อกระบวนการตัดสินใจเลือกร้าน Bear house สาขาเดอะมอลล์ท่าพระ กลุ่มตัวอย่างคือ ผู้บริโภคชานมไข่มุกร้าน Bear house สาขาเดอะมอลล์ท่าพระ โดยคัดเลือกการสุ่มแบบบังเอิญ และการสุ่มตัวอย่างแบบสะดวก เก็บข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม และวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติ การแจกแจงความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน วิเคราะห์ความสัมพันธ์ของปัจจัย โดยการทดสอบสมมติฐาน วิเคราะห์ความสัมพันธ์ของปัจจัยโดยการทดสอบสมมติฐาน ใช้สถิติไคสแควร์และ One-Way ANOVA

ผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยลักษณะทางประชากรศาสตร์ ผู้บริโภคชานมไข่มุกส่วนใหญ่เป็นพนักงานเอกชน เพศหญิง มีอายุระหว่าง 25-34 ปี มีรายได้ต่อเดือนประมาณ 20,001-30,000 บาท เหตุผลในการรับประทานชานม คือ เพื่อแก้กระหาย โดยเข้ามาใช้บริการ 3-4 ครั้งต่อเดือน ประเภทเครื่องดื่มที่ได้รับความนิยม คือ ชานม ปัจจัยลักษณะทางประชากรศาสตร์ด้าน เพศ ที่แตกต่างกันมีผลกับพฤติกรรมการบริโภคชานมไข่มุกร้าน Bear house สาขาเดอะมอลล์ท่าพระ ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดในด้านราคาและด้านส่งเสริมการขาย มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการเลือกซื้อชานมไข่มุกร้าน Bear house สาขาเดอะมอลล์ท่าพระ อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติระดับ 0.05

Keywords: ส่วนประสมทางการตลาด, พฤติกรรมการบริโภค, ชานมไข่มุก


Abstract

The aims of this investigation included: 1) To study the factors that influence choosing pearl milk tea at Bear House, The Mall Tha Phra; 2) To study the marketing mix factors in influencing decision-making at Bear House, The Mall Tha Phra branch. The study focused on pearl milk tea customers at this particular Bear House location. The participants were chosen via accidental and convenience sampling. Data were gathered using questionnaires, and statistical methods such as frequency distribution, percentage, mean, and standard deviation were employed to analyze the data. Hypothesis tests were used to examine the relationship between factors, with chi-square and One-Way ANOVA statistics used for hypothesis testing.

The results of the study reveal the following: The majority of pearl milk tea customers at Bear House, The Mall Tha Phra, are private sector employees, female, between the ages of 25-34, and have a monthly income of approximately 20,001-30,000 baht. The primary reason for consuming milk tea was to quench their thirst, with most patrons frequenting the establishment 3-4 times a month. Milk tea was identified as the favored beverage type. The study also found that demographic factors such as gender did not significantly influence pearl milk tea consumption behavior at Bear House, The Mall Tha Phra, at a 0.05 significance level. However, marketing mix factors, specifically price and sales promotion, were found to be significantly associated with the purchasing behavior of pearl milk tea consumers at this particular location, with a statistical significance of 0.05

Keywords: marketing factors, consumer behavior, bubble milk tea


Factors Affecting the Selection of Pearl Milk Tea from the Bear House at The Mall Tha Phra / ปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกซื้อชานมไข่มุกของร้าน Bear house สาขาเดอะมอลล์ท่าพระ

6417103005 ชนิกานต์ คำหอมกุล Chanikarn Kamhomkun 2566 (2023) Factors Affecting the Selection of Pearl Milk Tea from the Bear House at The Mall Tha Phra สารนิพนธ์ (Independent Study), Advisor: ดร. ธีติมา ปิยะศิริศิลป์ – Dr. Teetima Piyasirisilp, ปริญญาโท (Master’s Degree), บัณฑิตวิทยาลัย (Graduate School), บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (บธ.ม.) – Master of Business Administration, การจัดการทั่วไป – General Management, Bangkok: Siam University

Academic Year 2023, Graduate School 2023, IMBA, IMBA 2023, Independent Study, Independent Study 2023, Master of Business Administration, Master of Business Administration (International Program) 2023, Master of Business Administration 2023, ปริญญาโท (Master’s Degree), บัณฑิตวิทยาลัย (Graduate School), บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (บธ.ม.) – Master of Business Administration,การจัดการทั่วไป – General Management