Topics: หลักสูตรปริญญาโท|Masters Degree

Masters Degree

You are here:

The Impact of Covid-19 on Economy and International Business

ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด 4P’s กับการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภคผลิตภัณฑ์พึ่งพามูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทยในการออกร้านจำหน่ายและออนไลน์

Home Office Workplaces for a Better Employees’ Work-Life Balance and Cost Reduction for Companies

Factors that Affect the Efficiency of Corporate Investment—A Study of Executive Equity Incentive and Executive Financial Background

A Study on the Pricing of Public-Private Partnership Food Waste Treatment – Case Study of Nanning’s Kitchen Waste Treatment Project

Research on Search Engine Optimization Strategy for Voice Search

ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการวางแผนทางการเงินในคนวัยทํางาน

การศึกษาพฤติกรรมการใช้สื่อสังคมออนไลน์ของคนเจนเนอเรชั่นแซด ในยุค New Normal ในกรุงเทพมหานคร

ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเลือกใช้บริการร้านอาหารในภาวะโควิด-19 (COVID-19)

ความพร้อมในการเรียนออนไลน์ของนักศึกษามหาวิทยาลัยสยามในช่วงโควิด-19

ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดบริการ (7P’s) ที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าผ่านแอพพลิเคชั่น AliExpress ของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร

ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าบนแพลตฟอร์มลาซาด้า

การลดของเสียในกระบวนการบรรจุ: กรณีศึกษาโรงงานผลิตยาแผนปัจจุบันสำหรับมนุษย์

Research on the Impact Mechanism of Employees’ Corporate Social Responsibility Perceptions on Organizational Citizenship Behavior and Job Satisfaction

ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อความพึงพอใจของผู้ใช้บริการรถไฟฟ้าบีทีเอสสถานีช่องนนทรี

การตัดสินใจซื้อผักจากเกษตรกรบางน้อยที่ปากคลองตลาด กรุงเทพมหานคร

ทัศนคติของประชาชนต่อการทุจริตการเลือกตั้งสมาชิกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดสตูล

การมีส่วนร่วมทางการเมืองในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของประชาชนในจังหวัดนครราชสีมา

การวิเคราะห์พฤติกรรมการมีส่วนร่วมของนักเรียนจากการจัดการเรียนรู้ Active Learning โดยใช้เทคนิคเหมืองกระบวนการ

การวิเคราะห์กระบวนการการทำงานของพนักงานรีดนมวัวด้วยเทคนิคเหมืองกระบวนการ