Press/กด CtrlหรือCmd + P to print
or save as PDF

ปัจจัยที่มีผลต่อแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของวิศวกรภาคสนามในหน่วยธุรกิจเทคโนโลยีเครื่องมือวิทยาศาสตร์ของบริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด

Last modified: November 1, 2023
You are here:
Estimated reading time: 1 min
หัวข้อสารนิพนธ์:
Project Title:
ปัจจัยที่มีผลต่อแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของวิศวกรภาคสนามในหน่วยธุรกิจเทคโนโลยีเครื่องมือวิทยาศาสตร์ของบริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด
Factors Affecting Works Motivations of Working Field Service Engineers in Business Scientific Instrumentation Technology DKSH (Thailand) Limited
ชื่อนักศึกษา:
Author:
นายธิราวุฒิ แก้วสมุทร์
Mr.Tirawut Kaewsamut
อาจารย์ที่ปรึกษา:
Advisor:
ดร. ธีติมา ปิยะศิริศิลป์
Dr. Teetima Piyasirisilp
ระดับการศึกษา:
Degree:
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (บธ.ม.)
Master of Business Administration
สาขาวิชา:
Major:
การจัดการทั่วไป
General Management
คณะ:
Faculty:
บัณฑิตวิทยาลัย
Graduate Schools
ปีการศึกษา:
Academic year:
2566
2023
URL:
Published แหล่งเผยแพร่ผลงาน
Proceedings
PDF
การประชุมผลงานการวิจัยและวิชาการ นวัตกรรมธุรกิจ และการเป็นผู้ประกอบการ ครั้งที่ 9, 13 พฤษภาคม 2565 คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรังสิต|NCIBE 2022 National Conference in Innovative Business and Entrepreneuship

การอ้างอิง|Citation

ธิราวุฒิ แก้วสมุทร์. (2566). ปัจจัยที่มีผลต่อแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของวิศวกรภาคสนามในหน่วยธุรกิจเทคโนโลยีเครื่องมือวิทยาศาสตร์ของบริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด. (การค้นคว้าอิสระบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต). กรุงเทพฯ: บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยสยาม.

Kaewsamut T. (2023). CFactors affecting works motivations of working field service engineers in business scientific instrumentation technology DKSH (Thailand) Limited. (Master’s independent study). Bangkok: Master in Business Administration (MBA), Siam University.


บทคัดย่อ

     การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา ศึกษาแรงจูงใจ ในการปฏิบัติงานของวิศวกรภาคสนามในหน่วยธุรกิจเทคโนโลยี เครื่องมือวิทยาศาสตร์ของบริษัท ดีเคเอสเอช(ประเทศไทย) จำกัด ประชากรที่ใช้ในการทางานวิจัยครั้งนี้ คือ วิศวกรภาคสนามในหน่วยธุรกิจเทคโนโลยี เครื่องมือวิทยาศาสตร์ ของ บริษัท ดี เคเอช เอช (ประเทศไทย) จำนวน 30 คน ผู้วิจัยใช้การวิจัยเชิงคุณภาพ โดยทาการสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่างที่ผู้วิจัยเลือก และนำข้อมูลการสัมภาษณ์มาวิเคราะห์และจัดระเบียบข้อมูล ซึ่งในการทาวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยได้ศึกษาตามทฤษฎีสองปัจจัยของเฮอร์ชเบอร์ก

     ปัจจัยการจูงใจหรือตัวจูงใจด้านที่ส่งผลต่อแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของวิศวกรภาคสนามในหน่วยธุรกิจเทคโนโลยีเครื่องมือวิทยาศาสตร์ของบริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด มากที่สุดมี 2 ด้าน ได้แก่ ด้านความสำเร็จในการทางาน และด้านความก้าวหน้า ด้านที่ส่งผล รองลงมา มี 3ด้าน ได้แก่ ด้านการยอมรับนับถือ ด้านลักษณะของงานที่ปฏิบัติ ด้านความรับผิดชอบ

     ปัจจัยการธำรงรักษาหรือปัจจัยอนามัยด้านที่ส่งผลต่อของวิศวกรภาคสนามในหน่วยธุรกิจเทคโนโลยี เครื่องมือวิทยาศาสตร์ ของ บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) มากที่สุดมี 5 ด้านได้แก่ ด้านสมดุลชีวิตครอบครัวและงาน ด้านเงินเดือน ด้านโอกาส ด้านความสัมพันธ์กับผู้บังคับบัญชา ด้านความสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงาน และด้านที่ส่งผลรองลงมา มี 5 ด้าน ได้แก่ ด้านความมั่นคงในงาน ด้านสภาพการทำงาน และด้านวิธีการปกครองบังคับบัญชา ด้านสถานะของอาชีพ ด้านนโยบายการบริหารงาน

     ข้อเสนอแนะในงานวิจัยคือ ผู้บริหารระดับสูง หรือ ฝ่ายบุคคลและ หัวหน้างาน ควรให้ความสาคัญกับพนักงานโดยเฉพาะเรื่องการประเมินผลงานประจาปีและการพัฒนาพนักงาน

คำสาคัญ : แรงจูงใจในการปฏิบัติงาน, แรงจูงใจวิศวกรภาคสนาม, DKSH (Thailand) Limited


Abstract

The purpose of this research was to study Factors Affecting Works Motivation of Working Field Service Engineer in Business Scientific Instrumentation, Technology DKSH (Thailand) Limited. The population in this study is 30 people were interview as a sample. Qualitative Research was used in this studies. The data take collected by interviewing were analyzed with the Herzber’s Two-Factor Theory.

The two effective motivation factors were: Achievement, Advancement The three subsequent effective motivations were: Recognition for Achievement and The work itself and Responsibility
The five effective maintenance factors were: Life Balance, Salary, Possibility of Growth, Interpersonal Relation Supervisor and Relationship with peers and The five subsequent effective motivations were: Status, Job Security, Working Condition and Manager or Supervisor – Technical, Status, and Company Policy Administration, Recommendation for this research; management team should be focus on annual evaluation of Employees.

Keywords: Motivation of Working, Motivation of Engineer, DKSH (Thailand) Limited.


ปัจจัยที่มีผลต่อแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของวิศวกรภาคสนามในหน่วยธุรกิจเทคโนโลยีเครื่องมือวิทยาศาสตร์ของบริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด| Factors Affecting Works Motivations of Working Field Service Engineers in Business Scientific Instrumentation Technology DKSH (Thailand) Limited

Master in Business Administration (MBA), Siam University, Bangkok, Thailand