Press/กด CtrlหรือCmd + P to print
or save as PDF

ปัจจัยที่ส่งผลให้การดำเนินการประกันคุณภาพภายในตามกฎกระทรวง ของโรงเรียนเอกชนเขตกรุงเทพมหานครประสบความสำเร็จ

Last modified: October 6, 2022
You are here:
Estimated reading time: 2 min
หัวข้อวิทยานิพนธ์:
Project Title:
ปัจจัยที่ส่งผลให้การดำเนินการประกันคุณภาพภายในตามกฎกระทรวง ของโรงเรียนเอกชนเขตกรุงเทพมหานครประสบความสำเร็จ
Factors contributing to the success of internal quality assurance in accordance with to the ministerial regulations of private schools in Bangkok
ชื่อนักศึกษา:
Author:
นายเจนจบ หาญกลับ
Mr. Jenjob Harnklab
อาจารย์ที่ปรึกษา:
Advisor:
ผศ.ดร. พลเรือตรีหญิง สุภัทรา เอื้อวงศ์, ดร.สมศักดิ์ ดลประสิทธิ์
Asst.Prof.R.Adm. Supathra Urwongse Ph.D, Dr.Somsak Donprasit
ระดับการศึกษา:
Degree:
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.)
Doctor of Philosophy
สาขาวิชา:
Major:
ภาวะผู้นำและนวัตกรรมการบริหารการศึกษา
Leadership and Innovation in Educational Administration
คณะ:
Faculty:
บัณฑิตวิทยาลัย
Graduate Schools
ปีการศึกษา:
Academic year:
2559
2016

การอ้างอิง|Citation

เจนจบ หาญกลับ. (2559). ปัจจัยที่ส่งผลให้การดำเนินการประกันคุณภาพภายในตามกฎกระทรวง ของโรงเรียนเอกชนเขตกรุงเทพมหานครประสบความสำเร็จ. (วิทยานิพนธ์ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต). กรุงเทพฯ: บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสยาม.

Harnklab J. (2016). Factors contributing to the success of internal quality assurance in accordance with to the ministerial regulations of private schools in Bangkok. (Doctoral dissertation). Bangkok: Graduate Schools, Siam University.


บทคัดย่อ

การวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสภาพการดาเนินการประกันคุณภาพภายในตามกฎกระทรวงของโรงเรียนเอกชนเขตกรุงเทพมหานคร และวิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผลให้การดำเนินการประกันคุณภาพภายในตามกฎกระทรวงของโรงเรียนเอกชนเขตกรุงเทพมหานครประสบความสำเร็จจากประชากรโรงเรียนเอกชนเขตกรุงเทพมหานครที่ประสบความสำเร็จในการประกันคุณภาพภายในโดยได้รับการประเมินภายนอกและได้รับรองมาตรฐานการศึกษาในระดับดีและดีมาก ได้กลุ่มตัวอย่างจากกลุ่มผู้อานวยการและผู้รับผิดชอบงานประกันคุณภาพของโรงเรียนเอกชน จำนวน 346 คน เป็นผู้ให้ข้อมูลตอบแบบสอบถามที่เป็นแบบมาตรวัดประมาณค่า 5 ระดับ มีค่าความเชื่อมั่น .837 และใช้วิธีการสัมภาษณ์เพื่อตรวจสอบยืนยันปัจจัยที่ส่งผลต่อการดำเนินการประกันคุณภาพภายในด้วยการวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐาน วิเคราะห์ความสัมพันธ์และวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์สาเร็จรูป และสรุปเนื้อหาจากการสัมภาษณ์

ผลการวิจัยพบว่า
1. สภาพการดำเนินการประกันคุณภาพภายในตามกฎกระทรวงของโรงเรียนเอกชนเขตกรุงเทพมหานคร มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก (x̄ = 4.44) เมื่อพิจารณาเรียงลำดับรายด้าน พบว่า การจัดทำรายงานประจำปี (x̄ = 4.52) ดำเนินการมากที่สุด รองลงมา คือ การจัดทำแผนพัฒนาการจัดการศึกษา (x̄ = 4.50) และการกำหนดมาตรฐานการศึกษา (x̄ = 4.47)

2. ปัจจัยที่ส่งผลให้การดาเนินการประกันคุณภาพภายในตามกฎกระทรวงของโรงเรียนเอกชนประสบความสำเร็จ อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยมีอำนาจการพยากรณ์ปัจจัยที่ส่งผลต่อการดำเนินการประกันคุณภาพภายในตามกฎกระทรวงให้ประสบความสาเร็จได้ร้อยละ 69.50 เรียงลำดับความสำคัญจากมากไปหาน้อย 6 ปัจจัย คือ 1) การปรับตัวเขององค์การและการริเริ่มสิ่งใหม่ 2) สภาพแวดล้อมทางสังคม 3)โครงสร้างองค์การ 4) วัฒนธรรมองค์การ 5) กระบวนการติดต่อสื่อสารและ 6) สภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจ

สามารถเขียนสมการพยากรณ์ปัจจัยที่ส่งผลให้การดำเนินการประกันคุณภาพภายในตามกฎกระทรวงประสบความสาเร็จในรูปคะแนนดิบได้ คือ
Ytot = 1.070+.134X15+.148X4+.115X1+.164X6 +.123X13+.086 X3 หมายความว่า เมื่อเพิ่มหรือลดปัจจัยด้านการปรับตัวและริเริ่มสิ่งใหม่ขององค์การ (X15) สภาพแวดล้อมทางสังคม (X4) โครงสร้างองค์การ (X1) วัฒนธรรมองค์การ (X6) กระบวนการติดต่อสื่อสาร (X13)และสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจ (X3) โดยควบคุมสภาพการดำเนินการประกันคุณภาพภายในตามกฎกระทรวงไว้ให้คงที่แล้ว ก็จะส่งผลให้การดำเนินการประกันคุณภาพภายในตามกฎกระทรวงของโรงเรียนเอกชนประสบความสำเร็จในระดับเพิ่มขึ้นหรือลดลงไปในทิศทางเดียวกัน

คำสำคัญ: ปัจจัย, ความสำเร็จ, การประกันคุณภาพภายใน, โรงเรียนเอกชน


Abstract

This research aimed to examine the implementation of internal quality assurance in accordance with the ministerial regulations of private schools in Bangkok and analyze factors that contribute to their success. From a number of 282 private schools succeeded in external quality assurance and received educational accreditation with “good” and “very good” levels, 346 informants as School Directors and Quality Assurance Officers were assessed using a 5-scale questionnaire with a reliability of 0.837 and interviewed to verify factors affecting the implementation. Data were subject to correlation, multiple regressions analysis by computer software and summary of content from interview.

The research found that :
1. The implementation of internal quality assurance in accordance with the ministerial regulations of private schools in Bangkok had a high average rating (x̄ = 4.44). When individual aspects were considered, the preparation of annual reports were rated the most done (x̄ = 4.52), followed by the execution of study management plan (x̄ = 4.50) and the defining of educational standards (x̄ = 4.47).

2. Factors contributing to the success of the implementation of internal quality assurance in accordance with the ministerial regulations of private schools achieved a statistical significance level of .05. The predictive power of model indicated six factors that predicted an implementation success of 69.50% ranking from the most to the least importance: 1) organization adaptation and innovation, 2) social environment, 3)organization structure, 4)organizational culture, 5) process communications and 6) economic environment.

An equation was developed to predict factors that contribute to the successful implementation of internal quality assurance in accordance with ministerial regulations in the form of raw scores as follows:

Ytot = 1.070+.134X15+.148X4+.115X1+.164X6 +.123X13+.086 X3 whereby an increase or decrease of factors: organization adaptation and innovation (X15), social environment (X4), organization structure (X1), organizational culture (X6), process communications (X13), and economic environment (X3) when the implementation of internal quality assurance in accordance with the ministerial regulations was constantly controlled. This resulted in an increase or decrease success of implementation of internal quality assurance in accordance with the ministerial regulations of private schools in the same direction.

Keywords:  Factors, Success, Internal quality assurance, Private school.


ปัจจัยที่ส่งผลให้การดำเนินการประกันคุณภาพภายในตามกฎกระทรวง ของโรงเรียนเอกชนเขตกรุงเทพมหานครประสบความสำเร็จ | Factors contributing to the success of internal quality assurance in accordance with to the ministerial regulations of private schools in Bangkok

Doctor of Philosophy in Leadership and Innovation in Educational Administration, Siam University, Thailand