Press/กด CtrlหรือCmd + P to print
or save as PDF

การนำ Business Model Canvas มาประยุกต์ใช้ในธุรกิจร้านกาแฟ

Last modified: May 17, 2024
You are here:
Estimated reading time: 2 min

Title: Implementation of a Business Model Canvas in a Coffee Shop Business

ชื่อโครงการ: การนำ Business Model Canvas มาประยุกต์ใช้ในธุรกิจร้านกาแฟ

Author: Hatchanok Wuttanaloudsuwut

ชื่อผู้วิจัย: หัตถ์ชนก วัฒนเลิศสุวัตร

Advisor: ดร. ธีติมา ปิยะศิริศิลป์ – Dr. Teetima Piyasirisilp

Degree: บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (บธ.ม.) – Master of Business Administration

Major: การจัดการทั่วไป – General Management

Faculty: บัณฑิตวิทยาลัย (Graduate School)

Academic year: 2566 (2023)

Published: การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 16 วันที่ 31 ตุลาคม – 1 พฤศจิกายน 2566 (หน้า 140-153)| The 16th National and International Academic Conference “Digital Transformation and Sustainable Innovation: Strategies for a Sustainable Future” 31 October – 1 November 2023  (pp.140-153) https://mba.siam.edu/proceedings16/   PDF


บทคัดย่อ

จากการศึกษาการประยุกต์ใช้ Business Model Canvas กับธุรกิจร้านกาแฟ โดยเป็นงานวิจัยเชิงคุณภาพใช้การวิเคราะห์ข้อมูลแบบการวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis) ผลการวิจัยพบว่า
1) กลุ่มเป้าหมายเป็นกลุ่มวัยรุ่นและวัยทำงานโดยเป็นผู้มีรายได้ชนชั้นกลางที่เป็นนิยมพักผ่อนนอกบ้าน และชื่นชอบการใช้บริการร้านกาแฟ 2) การเพิ่มคุณค่าของธุรกิจสามารถทำได้ด้วยการนำเข้าวัตถุดิบของกาแฟที่มีคุณภาพที่ดีมีเอกลักษณ์ และสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า 3) ช่องทางธุรกิจมีการเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายโดยใช้สื่อสังคมเน้นการจัดจำหน่ายสินค้าแบบหน้าร้านและออนไลน์ 4) ส่วนความสัมพันธ์กับลูกค้าควรมีการรักษาฐานลูกค้าเดิม และลูกค้าใหม่มีการสร้างแรงจูงใจด้วยข้อเสนอหรือสิทธิพิเศษโดยต้องคำนึงถึงลูกค้าเดิมก่อนเพื่อรักษาฐานลูกค้าที่มีอยู่ 5) แหล่งรายได้ธุรกิจมาจากการจำหน่ายเครื่องดื่มและควรมีกิจกรรมส่งเสริมการขาย เช่น การออกงานนอกสถานที่เพื่อมีแหล่งรายได้เพิ่มขึ้น 6) กิจกรรมหลักคือการทำเครื่องดื่มกาแฟเพื่อส่งถึงกลุ่มเป้าหมาย 7)ทรัพยากรหลัก คือเมล็ดกาแฟ และวัตถุดิบอื่นๆ 8) พันธมิตรหลัก ได้แก่บริษัทเมล็ดกาแฟ บริษัทบรรจุภัณฑ์ บริษัทขนส่งสินค้า และบริษัทขนส่งอาหาร 9) โครงสร้างต้นทุนคือ ด้านวัตถุดิบ ด้านบรรจุภัณฑ์อุปกรณ์ต่างๆ ด้านสาธารณูปโภค และเงินสำรองกรณีฉุกเฉิน และจากการศึกษาแนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับคุณภาพการบริการ มาประยุกต์ใช้ในธุรกิจร้านกาแฟ พบว่า ธุรกิจร้านกาแฟสามารถใช้เป็นเครื่องมือช่วยในการดำเนินธุรกิจ ได้แก่ 1) ความเป็นรูปธรรมของบริการ 2) ความน่าเชื่อถือของการบริการ 3) การตอบสนองต่อลูกค้า 4) ความเชื่อมั่นของการบริการ และ5) การเข้าใจรู้จักลูกค้า

Keywords: ธุรกิจร้านกาแฟ, แบบจำลองธุรกิจ, คุณภาพการบริการ


Abstract

The research studied the implementation of a business model canvas in a coffee shop business. It was a qualitative research which studied relevant research papers as a study guide. The results found that: 1) target groups were teenagers or working near the shop location, middle-class and have a lifestyle that enjoys coffee shops; 2) Business Value, import raw materials of coffee from domestic and international, good quality, uniqueness, influences customers satisfaction; 3) Business channel, the coffee shops target audience groups by social media, emphasizing distribution channels following offline and online, so that products can easily reach target audience groups; 4) Customer relationship, the coffee shop business should maintain the existing customer base, and new customers provide incentive with an offer, or privileges, which must be taken into consideration with regular customers first to maintain an existing customer base; 5) Income source, the main income of the coffee shop business are from the drinks, there should be promotional activities such as special events, set up a off-site shop, temporary increase the income source; 6) Main activities, the coffee shop business main activities to continue, to make drinks for their target audience; 7) Main resources, raw materials such as coffee beans and other raw materials; 8) Main Alliance, coffee bean companies that import from international, and domestic companies, packaging companies, a freight forwarder companies, and food delivery companies; 9) Cost structure, the expenses cost of raw material, such as raw materials for beverages, including packaging costs, other equipment, utilities expenses, and reserves cost for emergencies. From the studies, implementing service quality with the coffee shop business found that the coffee shop business can be used as a helping tool the business operation, including 1) service concreteness; 2) service reliability; 3) customer responding; 4) service confidence; and 5) customers understanding.

Keywords: Coffee Shop Business, Business Model Canvas, Service Quality


Implementation of a Business Model Canvas in a Coffee Shop Business / การนำ Business Model Canvas มาประยุกต์ใช้ในธุรกิจร้านกาแฟ

6417103003 หัตถ์ชนก วัฒนเลิศสุวัตร Hatchanok Wuttanaloudsuwut 2566 (2023) Implementation of a Business Model Canvas in a Coffee Shop Business สารนิพนธ์ (Independent Study), Advisor: ดร. ธีติมา ปิยะศิริศิลป์ – Dr. Teetima Piyasirisilp, ปริญญาโท (Master’s Degree), บัณฑิตวิทยาลัย (Graduate School), บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (บธ.ม.) – Master of Business Administration, การจัดการทั่วไป – General Management, Bangkok: Siam University

Academic Year 2023, Graduate School 2023, IMBA, IMBA 2023, Independent Study, Independent Study 2023, Master of Business Administration, Master of Business Administration (International Program) 2023, Master of Business Administration 2023, ปริญญาโท (Master’s Degree), บัณฑิตวิทยาลัย (Graduate School), บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (บธ.ม.) – Master of Business Administration,การจัดการทั่วไป – General Management