Press/กด CtrlหรือCmd + P to print
or save as PDF

ชาดอกกุหลาบ Rosebud Tea

ชื่องานวิจัยภาษาไทย  ชาดอกกุหลาบ
ชื่องานวิจัยภาษาอังกฤษ

 Rosebud Tea

ชื่ออาจารย์ที่ปรึกษา  อ.นันทินี  ทองอร
ชื่อผู้วิจัย

 

นางสาวบุศรินทร์  พาหุพันธ์    5702000028
นางสาวบุษยาพรรณ นาคแก้ว  5604420016
 
สาขา การโรงแรมและการท่องเที่ยว
ปีการศึกษา  2559
ลำดับที่ เนื้อหา ไฟล์ (PDF)
1 ปก (ปกนอก ปกในภาษาไทย ปกในภาษาอังกฤษ ใบรับรอง วพ.) 01_cov.pdf
2 ใบอนุมัติลายเซ็นต์คณะกรรมการสอบ

02_app.pdf

3 บทคัดย่อ (ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ)

03_abs.pdf

4

กิตติกรรมประกาศ (และคำอุทิศ-ถ้ามี) 04_ack.pdf

5

สารบัญ (สารบัญเนื้อหา สารบัญตาราง สารบัญภาพ รายการสัญลักษณ์และคำย่อ-ถ้ามี) 05_tbc.pdf
6 บทที่ 1 06_ch1.pdf
7 บทที่ 2 07_ch2.pdf
8 บทที่ 3 08_ch3.pdf
9 บทที่ 4  09_ch4.pdf
10 บทที่ 5 10_ch5.pdf
11 บรรณานุกรม (หรือเอกสารอ้างอิง) 11_ref.pdf
12 ภาคผนวก 12_app.pdf
13 ประวัติผู้เขียน(ถ้ามี) 13_vit.pdf