Press/กด CtrlหรือCmd + P to print
or save as PDF

การศึกษาการลดปัจจัยเสี่ยงด้านสุขศาสตร์อุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับการทำงานในแผนกปราศจากเชื้อกลาง

Last modified: July 20, 2023
You are here:
Estimated reading time: 1 min
ชื่อโครงงาน:
Project Title:
การศึกษาการลดปัจจัยเสี่ยงด้านสุขศาสตร์อุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับการทำงานในแผนกปราศจากเชื้อกลาง
A Study of Industrial Hygiene Risk Factors Associated With Working in The Central Sterile Supply Department
ชื่อนักศึกษา:
Author:
นางสาวปัทมพร พูนมาก
Ms.Pattamaporn Phoonmak
อาจารย์ที่ปรึกษา:
Advisor:
ดร.วิทยา ชาญชัย
Dr. Withaya Chanchai
ระดับการศึกษา:
Degree:
วิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.)
Bachelor of Science (B.Sc.)
ภาควิชา:
Major:
อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
Occupational Health and Safety
คณะ:
Faculty:
สาธารณสุขศาสตร์
Public Health
ภาคการศึกษา/ปีการศึกษา:
Semester / Academic year:
2/2565
2/2022

การอ้างอิง|Citation

ปัทมพร พูนมาก. (2565). การศึกษาการลดปัจจัยเสี่ยงด้านสุขศาสตร์อุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับการทำงานในแผนกปราศจากเชื้อกลาง. (สหกิจศึกษา). กรุงเทพฯ: คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม.

Phoonmak P. (2022). A study of industrial hygiene risk factors associated with working in the central sterile supply department. (Cooperative Education). Bangkok: Faculty of Public Health, Siam University.


บทคัดย่อ

โรงพยาบาลเป็นอีกหนึ่งสถานประกอบการที่มีความเสี่ยงทางด้านสุขศาสตร์อุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับการทำงานของบุคลากรทางการแพทย์ในแผนกปราศจากเชื้อกลาง ซึ่งหน่วยงานดังกล่าวเป็นหน่วยงานที่มีความสำคัญเป็นอย่างมากในโรงพยาบาล อันเนื่องมาจากลักษณะงานของแผนกปราศจากเชื้อกลางเป็นหน่วยงานที่มีการปฏิบัติงานในการรับอุปกรณ์และเครื่องมือทางการแพทย์ที่มีการปนเปื้อนเชื้อโรคมาจากหลากหลายแผนกเพื่อนำกลับมาทำความสะอาดและทำให้ปราศจากเชื้อ จากการปฏิบัติงานพบว่ามีสิ่งคุกคามสุขภาพในด้านต่าง ๆ เช่น ด้านกายภาพ อันตรายที่เกิดจากการสัมผัสเสียงดัง ด้านชีวภาพ อันตรายที่เกิดจากการสัมผัสสารคัดหลั่ง ด้านสารเคมี อันตรายที่เกิดจากการสัมผัสสารเคมีที่ใช้ในการทำความสะอาด ด้านการยศาสตร์ ท่าทางการทำงาน และด้านจิตสังคม ความเครียดจากการทำงาน โดยวัตถุประสงค์ในการศึกษาครั้งนี้เพื่อศึกษาปัจจัยเสี่ยงด้านสุขศาสตร์อุตสาหกรรมเพื่อประเมินหาระดับความเสี่ยงและวิเคราะห์ความปลอดภัยในกระบวนการทำงานโดยใช้เทคนิคการวิเคราะห์อันตรายในงานเพื่อความปลอดภัย (Job safety Analysis ) และเสนอแนะมาตรการป้องกันและลดความเสี่ยงด้านสุขศาสตร์อุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับการทำงานในแผนกปราศจากเชื้อกลาง

จากการศึกษาสิ่งคุกคามและประเมินระดับความเสี่ยงทั้ง 7 กระบวนการทำงานพบว่า ระดับคะแนนความเสี่ยงที่ได้ คือระดับความเสี่ยงสูง ระดับความเสี่ยงปานกลาง และระดับความเสี่ยงต่ำ จึงได้ทำการศึกษาและสุ่มตรวจวัดด้วยเครื่องมือทางสุขศาสตร์อุตสาหกรรมในขั้นตอนการทำงานที่มีระดับคะแนนความเสี่ยงสูง และระดับคะแนนความสี่ยงปานกลาง โดยได้ทำการตรวจวัดความเข้มแสงสว่าง ความดังเสียง ความร้อน ระดับความเข้มขนของสารเคมี ผลการตรวจวัดพบว่า เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานกำหนด การประเมินทางการยศาสตร์ผลการประเมินพบว่า จัดอยู่ในระดับความเสี่ยงสูงและความเสี่ยงปานกลาง จำเป็นต้องได้รับการปรับปรุง ลดความเสี่ยงทางด้านการยศาสตร์ จึงได้ทำการเสนอแนะมาตรการป้องกัน ควบคุมความเสี่ยง และจัดทำสื่อการเรียนรู้แบบอิเล็กทรอนิกส์ E-Book เกี่ยวกับคู่มือความปลอดภัยในการทำงาน

คำสำคัญ : ปัจจัยเสี่ยง, สุขศาสตร์อุตสาหกรรม, การทำงาน, แผนกปราศจากเชื้อกลาง


Abstract

The healthcare professionals in the Central Sterile Supply Department (CSSD) are associated with industrial hygiene and risk factors in hospitals. Due to the nature of the Central Sterile Supply Department operations, it receives pathogen-contaminated medical equipment and instruments from various departments, to be recovered, cleansed, and sterilized. Work-related health risks include physical hazards caused by exposure to loud noises, biological hazards caused by exposure to secretions, chemical hazards, and hazards caused by exposure to chemicals used to clean ergonomic working posture and psychosocial work stress. This study’s objective is to investigate the risk factors in industrial hygiene to assess the risk level, analyze the work process’s safety using job safety analysis (Job Safety Analysis), and suggest preventative measures. Prevent and reduce industrial hygiene hazards associated with the antiseptic central department.

The study determined the risk score levels for each of the seven evaluated work processes to be high, medium, and low. For this reason, a study was conducted, and industrial hygiene apparatus were randomly measured in high-risk work processes. In addition, a medium risk score evaluates the light, commotion, heat, and chemical concentration. Ergonomic evaluation results indicate that products classified as high and medium risk must be improved based on standard measurement criteria. Reduce safety hazards. Accordingly, preventative measures have been suggested. Manage the risk and create e-learning materials, e-books, about workplace safety manuals.

Keywords : Industrial Hygiene, Risk Factors, Central Sterile Supply Department


  การศึกษาการลดปัจจัยเสี่ยงด้านสุขศาสตร์อุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับการทำงานในแผนกปราศจากเชื้อกลาง
A Study of Industrial Hygiene Risk Factors Associated With Working in The Central Sterile Supply Department   

คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม  |  Faculty of Public Health, Siam University, ฺBangkok, Thailand