Topics: กลุ่มสาขาวิชา วิทยาศาสตร์สุขภาพ|Health Science Group

Health Science

You are here:
  • KB Home
  • กลุ่มสาขาวิชา วิทยาศาสตร์สุขภาพ|Health Science Group

เทคนิคทางเลือกสำหรับศึกษาลักษณะฟิล์มและเมมเบรน

ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับภาวะโภชนาการและการรู้คิดในผู้สูงอายุที่อาศัยในศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการผู้สูงอายุ

Efficacy and Safety of Enteral Erythromycin Estolate in Combination With Intravenous Metoclopramide vs Intravenous Metoclopramide Monotherapy in Mechanically Ventilated Patients With Enteral Feeding Intolerance: A Randomized, Double-Blind, Controlled Pilot Study

Will the Ratings and Reviews of Online Dietary Supplement Screen for Unsafe Products in the E-Marketplace

Comprehensive versus standard care in post‑severe acute kidney injury survivors, a randomized controlled trial

Levetiracetam dosing in patients receiving continuous renal replacement therapy

การเปรียบเทียบประสิทธิภาพและความปลอดภัยระหว่างการให้ยารักษาโรคจิตวันละครั้ง และวันละหลายครั้งในผู้ป่วยโรคจิตเภท: การทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบ

การศึกษาภาวะสมดุลแคลเซียมและพฤติกรรมการเรียนรู้ของหนูขาวที่ได้รับการเสริมแคลเซียม

การศึกษาความชุก ความไวต่อยาต้านจุลชีพ และคุณลักษณะระดับโมเลกุลของยีนที่มีพันธุกรรม sequence type (ST) ชนิด ST239 ในเชื้อสแตฟฟิโลคอคคัส ออเรียสที่ดื้อยาเมธิซิลลิน ที่แยกได้จากผู้ป่วยในโรงพยาบาลตากสิน

Validation of a headspace gas chromatography-flame ionization detector (HS GC-FID) method for determination of terpinen-4-ol in volatile oil from Zingiber montanum rhizome

Optimal levofloxacin dosing regimens in critically ill patients with acute kidney injury receiving continuous renal replacement therapy

Prevalence and Antibiogram Profiles of Staphylococcus Aureus Isolates from Patients at Taksin Hospital, Bangkok, Thailand (January 2019 – May 2020)

ความสัมพันธ์ระหว่างแรงสนับสนุนทางสังคมกับความเครียดของผู้ดูแลผู้ป่วยจิตเภท

การวิเคราะห์เปรียบเทียบแรงปฏิกิริยาของเสาเข็มแต่ละต้นที่มีผลจากปัญหาเสาเข็มเยื้องศูนย์ด้วยทฤษฎีฐานรากยืดหยุ่นและแข็งแกร็งกับวิธีไฟไนต์อิลิเมนต์

Therapeutic drug monitoring of intravenous busulfan in Thai children undergoing hematopoietic stem cell transplantation: A pilot study

การส่งเสริมการดูแลตนเองโดยใช้สื่อเทคโนโลยีเสมือนจริง Augmented reality (AR) กรณีศึกษาผู้ป่วยโรคเบาหวาน คลินิกเบาหวาน โรงพยาบาลตากสิน

ประสิทธิผลของโปรแกรมสมาธิบำบัด (SKT) ต่อการลดระดับน้ำตาลในเลือดและลดระดับความดันโลหิตในพระสงฆ์ ในเขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร

Magnetic Field Effect on Physicochemical Properties of Water

ความคาดหวังและการรับรู้ของผู้รับบริการต่อพฤติกรรมจริยธรรมในการปฏิบัติการพยาบาลของพยาบาลอนามัยชุมชน ในหน่วยบริการปฐมภูมิ

Needs Assessment in Competency of Hotel Professionals towards Executive Perception for Designing Undergraduate Curriculum