Press/กด CtrlหรือCmd + P to print
or save as PDF

Anantara Halal Foods

ชื่องานวิจัยภาษาไทย Anantara Halal Foods
ชื่องานวิจัยภาษาอังกฤษ

ชื่ออาจารย์ที่ปรึกษา  อ.ทิพย์กนก  เวียงคำ
ชื่อผู้วิจัย

นางสาว ณัฐวดี พลวงศา 5704400059

นางสาว ธนัญญาณ์ จุไรทอง 5704400098
นาย นคเรศ ฮวยหิรัญ 5704400217
นางสาว กชพร โสดาธรรม 5802000015
สาขา  การโรงแรมและการท่องเที่ยว
ปีการศึกษา  2559
ลำดับที่ เนื้อหา ไฟล์ (PDF)
1 ปก (ปกนอก ปกในภาษาไทย ปกในภาษาอังกฤษ ใบรับรอง วพ.) 01_cov.pdf
2 ใบอนุมัติลายเซ็นต์คณะกรรมการสอบ

02_app.pdf

3 บทคัดย่อ (ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ)

03_abs.pdf

4

กิตติกรรมประกาศ (และคำอุทิศ-ถ้ามี) 04_ack.pdf

5

สารบัญ (สารบัญเนื้อหา สารบัญตาราง สารบัญภาพ รายการสัญลักษณ์และคำย่อ-ถ้ามี) 05_tbc.pdf
6 บทที่ 1 06_ch1.pdf
7 บทที่ 2 07_ch2.pdf
8 บทที่ 3 08_ch3.pdf
9 บทที่ 4  09_ch4.pdf
10 บทที่ 5 10_ch5.pdf
11 บรรณานุกรม (หรือเอกสารอ้างอิง) 11_ref.pdf
12 ภาคผนวก 12_app.pdf
13 ประวัติผู้เขียน(ถ้ามี) 13_vit.pdf