Press/กด CtrlหรือCmd + P to print
or save as PDF

แนวทางการพัฒนาสมรรถนะของอาจารย์พยาบาลในยุคการเปลี่ยนแปลงของวิทยาลัยพยาบาลตำรวจ สังกัดสำนักงานตำรวจแห่งชาติ

Last modified: June 11, 2024
You are here:
Estimated reading time: 2 min

Title: Guidelines for Developing the Competencies of Nursing Instructors in the Disruptive Era of Police Nursing College, Royal Thai Police

ชื่อโครงการ: แนวทางการพัฒนาสมรรถนะของอาจารย์พยาบาลในยุคการเปลี่ยนแปลงของ วิทยาลัยพยาบาลตำรวจ สังกัดสำนักงานตำรวจแห่งชาติ

Author: Police Captain Thanawan Jongthanakamol

ชื่อผู้วิจัย: ร้อยตำรวจเอกหญิงธนวรรณ จงธนกมล

Advisor: ดร.ลิขิตกุล กุลรัตนรักษ์ – Dr. Likitkul Kulrattanarak

Degree: ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาวะผู้นำและนวัตกรรมการบริหารการศึกษา – Master of Education Program in Leadership and Innovation in Educational Administration

Major: ศษ.ม. (ภาวะผู้นำและนวัตกรรมการบริหารการศึกษา) – M.Ed. (Leadership and Innovation in Educational Administration)

Faculty: บัณฑิตวิทยาลัย (Graduate School)

Academic year: 2566 (2023)

Published: วารสารพยาบาลทหารบก ปีที่ ๒๖ ฉบับที่ ๑ ประจำเดือนมกราคม – เมษายน ๒๕๖๘ | Journal of the Royal Thai Army Nurses Vol. 26 No. 1 (2025): January – April  คลิก


บทคัดย่อ

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาสมรรถนะของอาจารย์พยาบาลวิทยาลัยพยาบาลตำรวจ สังกัดสำนักงานตำรวจแห่งชาติในยุคการเปลี่ยนแปลง 2) เพื่อประเมินความต้องการจำเป็นของสมรรถนะอาจารย์พยาบาลวิทยาลัยพยาบาลตำรวจ สังกัดสำนักงานตำรวจแห่งชาติในยุคการเปลี่ยนแปลง 3) เพื่อศึกษาแนวทางการพัฒนาสมรรถนะอาจารย์พยาบาลวิทยาลัยพยาบาลตำรวจ สังกัดสำนักงานตำรวจแห่งชาติในยุคการเปลี่ยนแปลง ประชากรในการวิจัย คือ อาจารย์พยาบาลวิทยาลัยพยาบาลตำรวจ โดยเลือกแบบเจาะจง เก็บข้อมูลได้ทั้งสิ้น 28 คน คิดเป็นร้อยละ 90.32 เครื่องมือที่ใช้ คือ แบบสอบถาม สถิติที่ใช้ ได้แก่ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ และดัชนีความต้องการจำเป็น

ผลการวิจัยพบว่า 1. ผลการสังเคราะห์สมรรถนะของอาจารย์พยาบาลในยุคการเปลี่ยนแปลงของวิทยาลัยพยาบาลตำรวจ สังกัดสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ประกอบด้วยจำนวน 4 กลุ่ม ได้แก่ สมรรถนะด้านการจัดการเรียนรู้ในยุคการเปลี่ยนแปลง สมรรถนะด้านการเป็นผู้นำในยุคการเปลี่ยนแปลง สมรรถนะการส่งเสริมการปฏิบัติการพยาบาลตามหลักฐานเชิงประจักษ์ในยุคการเปลี่ยนแปลง สมรรถนะด้านความเป็นตำรวจในยุคการเปลี่ยนแปลง รวมทั้งสิ้นจำนวน 43 สมรรถนะ 2. ผลการประเมินความต้องการจำเป็นของสมรรถนะอาจารย์พยาบาลในยุคการเปลี่ยนแปลงของวิทยาลัยพยาบาลตำรวจ พบสมรรถนะที่มีความต้องการจำเป็นจำนวน 22 สมรรถนะ ซึ่งสมรรถนะ ที่ควรพัฒนามากที่สุด 5 ข้อแรก คือ 1) ความสามารถผลิตสื่อและใช้สื่อออนไลน์เพื่อการศึกษาเรียนรู้ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้อง 2) ความสามารถออกแบบการเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์ และสร้างนวัตกรรมเพื่อตอบสนองต่อความต้องการของผู้เรียน 3) ความสามารถออกแบบการเรียนการสอนเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ตามความต้องการของผู้เรียนเป็นรายบุคคล 4) ทักษะด้านนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ในยุคการเปลี่ยนแปลง เทคโนโลยีเสมือนจริง ความเป็นจริงเสริมจักรวาลนฤมิต ข้อมูลขนาดใหญ่ ปัญญาประดิษฐ์ บล็อกเชน และ 5) ความรอบรู้สามารถโน้มน้าวให้บุคลากรองค์กรเห็นภาพเป้าหมายร่วมกัน 3. แนวทางการพัฒนาสมรรถนะอาจารย์พยาบาลวิทยาลัยพยาบาลตำรวจ ตามทฤษฎี การเรียนรู้ของบลูม ตามระดับด้านพุทธิพิสัย ด้านจิตพิสัย ด้านทักษะพิสัย ได้แก่ การศึกษาฝึกอบรม การมอบหมายงาน การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การย้ายสับเปลี่ยนหมุนเวียน การสอนงาน การดูงาน ระบบอาจารย์พี่เลี้ยง การนำเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องมาใช้ การกำหนดนโยบายของผู้บริหาร เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะตามเนื้อหาและหลักการที่เกี่ยวข้อง

คำสำคัญ: สมรรถนะ, อาจารย์พยาบาล, ยุคการเปลี่ยนแปลง, วิทยาลัยพยาบาลตำรวจ


Abstract

This study had three main objectives 1) compile the competencies required by nursing instructors; 2) evaluate the necessity of these competencies; 3) develop guidelines for enhancing the competencies of nursing instructors at the Police Nursing College, Royal Thai Police in the disruptive era. The study population consisted of nursing instructors from the Police Nursing College, selected through purposive sampling, with a total of 28 individuals, accounting for 90.32%. Data was gathered through questionnaires. Statistical analyses involved values, percentages, means, and a modified priority need index. The findings revealed the following, 1) The synthesis of nursing instructors’ competencies in the disruptive era encompassed four key areas: learning management, leadership, evidence-based nursing practice, and policing, comprising a total of 43 competencies. 2) The assessment of competency needs identified 22 crucial competencies. The top five competencies requiring development included the ability to produce and utilize online learning materials with appropriate copyright adherence, designing creative and tailored learning experiences, adeptness in employing innovative teaching methods to accommodate diverse learner needs, proficiency in managing innovative learning tools, and the ability to persuade organizational personnel to see the common goal. 3) Guidelines for developing the competencies of nursing instructors at the Police Nursing College based on Bloom’s Taxonomy across cognitive domain, affective domain, and psychomotor domain. Training and education, task delegation, knowledge sharing, rotational programs, on-the-job instruction, job shadowing, mentorship programs, utilization of pertinent technologies, and formulation of managerial policies are incorporated to bolster competence aligned with pertinent content and principles.

Keywords: Competency, Nursing Instructors, Disruptive era, Police Nursing College


Guidelines for Developing the Competencies of Nursing Instructors in the Disruptive Era of Police Nursing College, Royal Thai Police / แนวทางการพัฒนาสมรรถนะของอาจารย์พยาบาลในยุคการเปลี่ยนแปลงของ วิทยาลัยพยาบาลตำรวจ สังกัดสำนักงานตำรวจแห่งชาติ

6317500007 ร้อยตำรวจเอกหญิงธนวรรณ จงธนกมล Police Captain Thanawan Jongthanakamol 2566 (2023) Guidelines for Developing the Competencies of Nursing Instructors in the Disruptive Era of Police Nursing College, Royal Thai Police วิทยานิพนธ์ (Thesis), Advisor: ดร.ลิขิตกุล กุลรัตนรักษ์ – Dr. Likitkul Kulrattanarak, ปริญญาโท (Master’s Degree), บัณฑิตวิทยาลัย (Graduate School), ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาวะผู้นำและนวัตกรรมการบริหารการศึกษา – Master of Education Program in Leadership and Innovation in Educational Administration, ศษ.ม. (ภาวะผู้นำและนวัตกรรมการบริหารการศึกษา) – M.Ed. (Leadership and Innovation in Educational Administration), Bangkok: Siam University

Academic Year 2023, Graduate School 2023, IMBA, IMBA 2023, Independent Study, Independent Study 2023, Master of Business Administration, Master of Business Administration (International Program) 2023, Master of Business Administration 2023, ปริญญาโท (Master’s Degree), บัณฑิตวิทยาลัย (Graduate School), ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาวะผู้นำและนวัตกรรมการบริหารการศึกษา – Master of Education Program in Leadership and Innovation in Educational Administration,ศษ.ม. (ภาวะผู้นำและนวัตกรรมการบริหารการศึกษา) – M.Ed. (Leadership and Innovation in Educational Administration)