Press/กด CtrlหรือCmd + P to print
or save as PDF

นวัตกรรมการตลาดที่มีผลต่อความพึงพอใจในการใช้บริการห้างสรรพสินค้า ซีคอนบางแค

Last modified: January 25, 2020
You are here:
Estimated reading time: 2 min
หัวข้อสารนิพนธ์:
Project Title:
นวัตกรรมการตลาดที่มีผลต่อความพึงพอใจในการใช้บริการห้างสรรพสินค้า ซีคอนบางแค
Marketing innovations affecting service satisfaction in Seacon Bangkhae Department Store
ชื่อนักศึกษา:
Author:
นาย จตุพร สุธีสิริมงคล
Mr. Jatuporn Suteesirimongkol
อาจารย์ที่ปรึกษา:
Advisor:
ดร.รุ่งโรจน์ สงสระบุญ
Dr. Rungroje Songsraboon
ระดับการศึกษา:
Degree:
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (บธ.ม.)
Master of Business Administration
สาขาวิชา:
Major:
การจัดการการตลาด
Marketing Management
คณะ:
Faculty:
บัณฑิตวิทยาลัย
Graduate Schools
ปีการศึกษา:
Academic year:
2561
2018

การอ้างอิง/citation

จตุพร สุธีสิริมงคล. (2561). นวัตกรรมการตลาดที่มีผลต่อความพึงพอใจในการใช้บริการห้างสรรพสินค้า ซีคอนบางแค. (การค้นคว้าอิสระบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต). กรุงเทพฯ: บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสยาม.


บทคัดย่อ

การศึกษาวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษานวัตกรรมการตลาดที่มีผลต่อความพึงพอใจในการใช้บริการห้างสรรพสินค้าซีคอนบางแค จากการสุ่มตัวอย่างผู้ใช้บริการที่ห้างสรรพสินค้า ซีคอนบางแค จำนวน 400 ราย โดยใช้เครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล คือ แบบสอบถาม และรวบรวมข้อมูลมาทำการวิเคราะห์โดยใช้สถิติ ค่าความถี่ (Frequency) ค่าสถิติร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard deviation) และใช้สถิติการวิเคราะห์การเปรียบเทียบและวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับตัวแปรที่ศึกษาระหว่างนวัตกรรมการตลาดกับความพึงพอใจในการใช้บริการห้างสรรพสินค้า ซีคอนบางแค โดยใช้ t-test ในการทดสอบสมมติฐาน

ผลการวิจัย พบว่า ผู้ใช้บริการห้างสรรพสินค้าซีคอนบางแค ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุ 21 – 30 ปี สถานภาพโสด การศึกษาระดับปริญญาตรี มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 15,001 – 20,000 บาท สำหรับนวัตกรรมการตลาดที่มีผลต่อความพึงพอใจในการใช้บริการห้างสรรพสินค้า ซีคอนบางแค พบว่า นวัตกรรมการตลาด คือ ด้านกระบวนการ มีผลต่อความพึงพอใจในการใช้บริการห้างสรรพสินค้า ซีคอนบางแคมากที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.56 รองลงมาคือ ด้านองค์กร มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.53 และด้านผลิตภัณฑ์ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.36 ตามลำดับ และความพึงพอใจในการใช้บริการห้างสรรพสินค้า ซีคอนบางแค พบว่า ความพึงพอใจในการใช้บริการห้างสรรพสินค้า ซีคอนบางแค โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ผู้ใช้บริการให้ความสำคัญในระดับมากที่สุด 3 ลำดับแรก คือ 1) มีบริการจัดส่งให้โดยลูกค้าไม่ต้องหิ้วสินค้ากลับบ้าน มีการผสานนวัตกรรมการชำระเงิน และการมอบส่วนลดพิเศษเฉพาะบุคคลที่ตรงต่อความต้องการของลูกค้า มีค่าเฉลี่ยเท่ากัน เท่ากับ 4.70 2) มีการแสดงข้อมูลการจราจรและจำนวนที่จอดรถให้ผู้ใช้บริการสามารถตรวจสอบก่อนเข้าใช้บริการในห้างสรรพสินค้าได้ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.65 3) สามารถเลือกซื้อสินค้าโดยไม่ต้องหยิบสินค้าและชำระเงินผ่าน e-payment ได้หากหลายช่องทาง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.62 ตามลำดับ

ส่วนผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า นวัตกรรมการตลาด ด้านผลิตภัณฑ์ และด้านกระบวนการ มีผลต่อความพึงพอใจในการใช้บริการห้างสรรพสินค้า ซีคอนบางแค แตกต่างกัน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และนวัตกรรมการตลาด ด้านกระบวนการ มีความสัมพันธ์กับความพึงพอใจในการใช้บริการห้างสรรพสินค้า ซีคอนบางแค อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และมีความสัมพันธ์ในทางตรงข้ามกัน โดยค่าสัมประสิทธิ์ความสัมพันธ์เท่ากับ -0.122

 

คำสำคัญ: นวัตกรรมการตลาด, ความพึงพอใจในการใช้บริการ, ห้างสรรพสินค้าซีคอนบางแค


Abstract

This research study aimed to examine marketing innovations influencing customer satisfaction in services provided at Seacon Bangkhae Department Store. A total of 400 samples were randomly selected using random sampling method. A set of questionnaires was utilized as a tool to collect data. The analyses of data were conducted using statistical techniques: frequency, percentage, mean and standard deviation. The t-test statistical method was employed to test the hypothesis.

The results and findings indicated that the majority of the participants were single females, aged ranging from 21 – 30 years old. They finished at least a Bachelor’s Degree, and their monthly income ranged 15,001 – 20,000 baht. In terms of marketing innovations influencing customer satisfaction in services provided at Seacon Bangkhae Department Stores, procedures ranks first ( = 4.56), followed by organization ( = 4.53), and product ( = 4.36). The overall ratings determined that customers were very satisfied with the services. According to each aspect, customers prioritized three significant services: 1) a delivery service, innovative payment platform and discounts for specific customers ( = 4.70); 2) a notice indicating traffic conditions as well as parking spaces available for customers to look through in advance before going to the department store ( = 4.65); and 3) an availability of product off-shelf and e-payment ( = 4.62), respectively.

The tested hypothesis signified that marketing innovations influencing customer satisfaction in services provided at Seacon Bangkhae Department Store affected customer satisfaction differently at a statistical significance level of 0.05; while it featured a negative correlation at a rating of -0.122

 

Keywords: Marketing innovations, Service Satisfaction, Seacon Bangkhae Department Store.


นวัตกรรมการตลาดที่มีผลต่อความพึงพอใจในการใช้บริการห้างสรรพสินค้า ซีคอนบางแค / Marketing innovations affecting service satisfaction in Seacon Bangkhae Department Store

Master in Business Administration (MBA), Siam University, Bangkok, Thailand