ปัจจัยที่มีผลต่อกระบวนการตัดสินใจซื้อแพคเกจการเดินทางไปเที่ยว ประเทศเกาหลีใต้ของนักท่องเที่ยวชาวไทย

Last modified: October 26, 2019
You are here:
Estimated reading time: 1 min
หัวข้อสารนิพนธ์:
Project Title:
ปัจจัยที่มีผลต่อกระบวนการตัดสินใจซื้อแพคเกจการเดินทางไปเที่ยว ประเทศเกาหลีใต้ของนักท่องเที่ยวชาวไทย
Factors affecting to the decision making process of Thai tourists for purchasing travel package to South Korea
ชื่อนักศึกษา:
Author:
นายนัฐชัย เฮงไพจิตร
Mr. Nattachai Hengphaichit
อาจารย์ที่ปรึกษา:
Advisor:
ดร. ธีติมา ปิยะศิริศิลป์
Dr. Teetima Piyasirisilp
ระดับการศึกษา:
Degree:
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (บธ.ม.)
Master of Business Administration
สาขาวิชา:
Major:
การจัดการโรงแรมการท่องเที่ยวและธุรกิจบริการ
Hotel Tourism and Service Business Management
คณะ:
Faculty:
บัณฑิตวิทยาลัย
Graduate Schools
ปีการศึกษา:
Academic year:
2561
2018

การอ้างอิง/citation

นัฐชัย เฮงไพจิตร. (2561). ปัจจัยที่มีผลต่อกระบวนการตัดสินใจซื้อแพคเกจการเดินทางไปเที่ยว ประเทศเกาหลีใต้ของนักท่องเที่ยวชาวไทย. (การค้นคว้าอิสระบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต). กรุงเทพฯ: บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสยาม.


บทคัดย่อ

งานวิจัยเล่มนี้มีวัตถุประสงค์ดังนี้ (1) เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อกระบวนการตัดสินใจซื้อ แพคเกจการเดินทางไปเที่ยวประเทศเกาหลีใต้ของนักท่องเที่ยวชาวไทย (2) เพื่อวิเคราะห์แนว ทางการพัฒนาส่วนประสมทางการตลาดบริการ (7P’s: ผลิตภัณฑ์ ราคา ช่องทางการจัดจำหน่าย การส่งเสริมการตลาด พนักงาน กระบวนการในการให้บริการ และสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ) ในธุรกิจ ท่องเที่ยว โดยผู้วิจัยใช้แนบสอบถามเป็นเครื่องมือในการรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างที่เป็นนักท่องเที่ยวชาวไทยจำนวน 400 คน ผู้วิจัยใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบง่าย สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ ข้อมูลได้แก่ สถิติเชิงพรรณา ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน สถิติการทดสอบค่าที การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว และค่าส้มประสิทธิ์สหสัมพันธ์เพียร์สัน

ผลการวิจัยมีดังนี้ (1) ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายุ 20-30ปี ประกอบอาชีพ พนักงานบริษัทเอกชน มีรายไต้เฉลี่ยต่อเดือน ไม่เกิน 15,000 บาท การศึกษาระดับปริญญาตรี (2) ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดบริการทุกด้าน (7P’s: ผลิตภัณฑ์ ราคา ช่องทางการจัดจำหน่าย การส่งเสริมการตลาด พนักงาน กระบวนการในการให้บริการ และสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ) ที่มีความสำคัญมากที่สุด คือ บุคลากรผู้ให้บริการ (3) ปัจจัยด้านการท่องเที่ยวที่สำคัญที่สุด คือ ภูมิประเทศของประเทศเกาหลีใต้

ผลการทดสอบสมมติฐานมีดังนี้ (1) ด้านลักษณะทางประชากรศาสตร์ ระดับการศึกษาของนักท่องเที่ยวมีผลต่อกระบวนการตัดสินใจซื้อ (2) ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดบริการทุกด้าน (7P’s: ผลิตภัณฑ์ราคา ช่องทางการจัดจำหน่าย การส่งเสริมการตลาด พนักงาน กระบวนการในการให้บริการ และสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ) มีความส้มพันธ์ต่อกระบวนการตัดสินใจซื้อ (3) ปัจจัย ทางการท่องเที่ยว ภูมิประเทศ ภูมิอากาศ อัตราแลกเปลี่ยน วัฒนธรรมและประวัติศาสตร์ สถานที่ท่องเที่ยวที่ได้รับความนิยม และการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว มีความสัมพันธ์ต่อกระบวนการตัดสินใจซื้อ

 

คำสำคัญ: กระบวนการตัดสินใจ, แพจเกจการเดินทาง, เกาหลีใต้


Abstract

The purpose of this research studies as follow; (I) to study the factors that affecting to the decision making process of Thai tourists for purchasing travel package to South Korea and (2) to analyze how to develop the service marketing mix (7P’s: product, price, place, promotion, people, process, physical evidence) in tourist business. The researcher used questionnaires which were the research tool for collecting the data. The sample size in the research comprised of 400 respondents who are Thai people. The researcher used convenience sampling method, and analyzed the data by descriptive statistic, frequency, percentage, mean, standard deviation, t-test, Anova, and Pearson’s Correlation Coefficient.
The results were as follow; (I) most of the respondents were female, 20-30 years old, company employees, earned less than 15,000 baht per month, bachelor degree (2) most significance of the service marketing mix is people (service personnel) (3) most significance of the travelling factors is geography of South Korea

The hypothesis test were as follow; (1) for demographic profile factors, the education level of tourists was effected to the purchasing decision making process (2) every factor of service marketing mix (7P’s: product, price, place, promotion, people, process, physical evidence) was correlated to the purchasing decision making process (3) for travelling factors, geography, climate, exchange rate, culture and history, top tourist destinations, and tourist public relation was correlated to purchasing decision making process.

 

Keywords: Decision Making Process, Travel Package, South Korea.


ปัจจัยที่มีผลต่อกระบวนการตัดสินใจซื้อแพคเกจการเดินทางไปเที่ยว ประเทศเกาหลีใต้ของนักท่องเที่ยวชาวไทย / Factors affecting to the decision making process of Thai tourists for purchasing travel package to South Korea

Master in Business Administration (MBA), Siam University, Bangkok, Thailand

Tags:
Was this article helpful? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ไม่ / Dislike 0
Views: 443
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email
Print

QR code for article

QR Code