Press/กด CtrlหรือCmd + P to print
or save as PDF

การขับเคลื่อนนโยบายการจัดส่งแรงงานไทยไปทำงานในต่างประเทศของกรมการจัดหางาน: กรณีศึกษาการส่งแรงงานไปทำงานในประเทศอิสราเอล

Last modified: July 11, 2019
You are here:
Estimated reading time: 1 min
หัวข้อสารนิพนธ์:
Project Title:
การขับเคลื่อนนโยบายการจัดส่งแรงงานไทยไปทำงานในต่างประเทศของ  กรมการจัดหางาน: กรณีศึกษาการส่งแรงงานไปทำงานในประเทศอิสราเอล
Policy Driven on Sending Thai Workers Abroad by the Department of Employment: A Case Study of Workers being Sent to Israel
ชื่อนักศึกษา:
Author:
นายประกิจ  อยู่กรุง
Mr.Prakit Youkrung
อาจารย์ที่ปรึกษา:
Advisor:
ดร.สุมิตตรา เจิมพันธ์
Dr. Sumittra Jhermpun
ระดับการศึกษา:
Degree:
รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (รป.ม.)
Master of Public Administration
สาขาวิชา:
Major:
รัฐประศาสนศาสตร์
Public Administration
คณะ:
Faculty:
บัณฑิตวิทยาลัย
Graduate Schools
ปีการศึกษา:
Academic year:
2561
2018

การอ้างอิง/citation

ประกิจ อยู่กรุง. (2561). การขับเคลื่อนนโยบายการจัดส่งแรงงานไทยไปทำงานในต่างประเทศของกรมการจัดหางาน: กรณีศึกษาการส่งแรงงานไปทำงานในประเทศอิสราเอล. (การค้นคว้าอิสระรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต). กรุงเทพฯ: บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสยาม.


บทคัดย่อ

การวิจัยในครั้งนี้ เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ ซึ่งมีวัตถุประสงค์สำคัญเพื่อศึกษาการขับเคลื่อนนโยบายการจัดส่งแรงงานไทยไปทำงานที่ประเทศอิสราเอล รวมถึงแนวทางการแก้ไขปัญหา อุปสรรคในการปฏิบัติตามนโยบายนี้ โดยผลการวิจัยพบว่าการดำเนินงานตามนโยบายดังกล่าวมีความคุ้มค่า มีความชัดเจน รวมทั้งมีการเตรียมความพร้อมและมีค่านิยมของผู้ที่ต้องการเดินทางไปทำงาน จึงทำให้การนำนโยบายไปสู่การปฏิบัติประสบความสำเร็จในระดับหนึ่ง ส่วนเรื่องของ กิจกรรม/โครงการ การประชาสัมพันธ์ รวมถึงกระบวนการจัดส่งแรงงานที่เหมาะสมจะช่วยสนับสนุนการดำเนินงานตามนโยบาย สำหรับสาเหตุการจัดส่งแรงงานไทยไปทำงานในประเทศอิสราเอลไม่ประสบผลสำเร็จเท่าที่ควรนั้น เนื่องมาจาก มิติด้านการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ การจัดกิจกรรมและโครงการ รวมถึงความไม่พร้อมของทรัพยากร ซึ่งส่งผลให้แรงงานไทยถูกจัดส่งไปได้ล่าช้า หรือถูกส่งกลับก่อนครบสัญญาจ้าง

ข้อเสนอแนะจากผลการวิจัย ควรเร่งการปรับปรุงด้านต่างๆ ดังกล่าวข้างต้น เพื่อให้แรงงานไทยเป็นที่ต้องการของตลาดแรงงานต่างประเทศ ทำให้ขยายตลาดและเพิ่มปริมาณโควตาในการจัดส่งให้มากขึ้น การปรับปรุงระบบการคัดเลือกแรงงานไทย เพื่อให้เกิดการจ้างงานที่ตรงตามความต้องการของนายจ้าง รวมทั้งการเจรจา/หารือความร่วมมือระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ซึ่งทั้งหมดจะช่วยให้การปฏิบัติตามนโยบายการจัดส่งแรงงานไทยไปทำงานในประเทศอิสราเอลประสบผลสำเร็จมากยิ่งขึ้น

 


Abstract

This research employed both quantitative and qualitative researches to study the success in the implementation of the policy of sending Thai laborers to work in Israel. The researcher considered guidelines for solving problems and obstacles confronting performance in accordance with this policy. Findings showed that performance in accordance with this policy exhibited worthiness and clarity. Those who were desirous of working abroad evinced readiness and proper values in view of preliminary preparation. Therefore, the implementation of the policy was successful at a certain level. Activities, projects, public relations and appropriate processes for sending laborers abroad supported performance in accordance with the policy.

The causes for less successful cases in sending these laborers abroad were due to the performance of officials, the organization of activities and projects, failures in resource readiness. This state of affairs resulted in delays in sending Thai laborers or in the laborers being sent back prior to the completion of the work contract.

Recommendations on the basis of the research findings were as follows:

The aforementioned aspects should be improved to ensure that Thai laborers would be actually needed in foreign labor markets. Markets and quotas for laborers to be sent abroad should be expanded. The system of selecting Thai laborers should be improved in order to develop employees who meet the needs of employers. Negotiations and consultations should be conducted to the end of ensuring cooperation between the agencies concerned. All of these factors taken ensemble would ensure that operations in accordance with the policy of sending Thai laborers to work in Israel would become more successful.

 


การขับเคลื่อนนโยบายการจัดส่งแรงงานไทยไปทำงานในต่างประเทศของกรมการจัดหางาน: กรณีศึกษาการส่งแรงงานไปทำงานในประเทศอิสราเอล / Policy Driven on Sending Thai Workers Abroad by the Department of Employment: A Case Study of Workers being Sent to Israel

 

Master of Public Administration, Siam University, Bangkok, Thailand