Press/กด CtrlหรือCmd + P to print
or save as PDF

การศึกษาผลสัมฤทธิ์ในการใช้กลยุทธ์การส่งเสริมการขาย ณ จุดขายของตราสินค้าผลิตภัณฑ์ฮูการ์เดน

Last modified: February 17, 2024
You are here:
Estimated reading time: 2 min
หัวข้อสารนิพนธ์:
Project Title:
การศึกษาผลสัมฤทธิ์ในการใช้กลยุทธ์การส่งเสริมการขาย ณ จุดขายของตราสินค้าผลิตภัณฑ์ฮูการ์เดน
Study on The Effectiveness of Promotional Strategies at The Point of Purchase of the Hoegaarden Brand
ชื่อนักศึกษา:
Author:
นางสาวพิมพ์นิภา พิพัฒนสัตยาวงศ์
Miss Pimnipa Pipattanasattayawong
อาจารย์ที่ปรึกษา:
Advisor:
ดร. ธีติมา ปิยะศิริศิลป์
Dr. Teetima Piyasirisilp
ระดับการศึกษา:
Degree:
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (บธ.ม.)
Master of Business Administration
สาขาวิชา:
Major:
การจัดการการตลาด
Marketing Management
คณะ:
Faculty:
บัณฑิตวิทยาลัย
Graduate Schools
ปีการศึกษา:
Academic year:
2566
2023
URL:
Published แหล่งเผยแพร่ผลงาน
Proceedings
PDF
การประชุมผลงานการวิจัยและวิชาการ นวัตกรรมธุรกิจ และการเป็นผู้ประกอบการ ครั้งที่ 9, 13 พฤษภาคม 2565 คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรังสิต (หน้า 61-78) |NCIBE 2022 National Conference in Innovative Business and Entrepreneuship (pp. 61-78)

การอ้างอิง|Citation

พิมพ์นิภา พิพัฒนสัตยาวงศ์. (2566). ปัจจัยที่มีผลต่อแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของวิศวกรภาคสนามในหน่วยธุรกิจเทคโนโลยีเครื่องมือวิทยาศาสตร์ของบริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด. (การค้นคว้าอิสระบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต). กรุงเทพฯ: บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยสยาม.

Pipattanasattayawong P. (2023). Study on the effectiveness of promotional strategies at the point of purchase of the Hoegaarden Brand. (Master’s independent study). Bangkok: Master in Business Administration (MBA), Siam University.


บทคัดย่อ

     การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ในการใช้กลยุทธ์การส่งเสริมการขาย ณ จุดขายของตราสินค้าผลิตภัณฑ์ฮูการ์เดน และเพื่อศึกษาความรู้ความเข้าใจในกระบวนการการทำงานรวมถึงปัญหาของฝ่ายที่เกี่ยวข้อง การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพผู้วิจัยใช้การเลือกแบบเจาะจง การเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นการสัมภาษณ์เชิงลึกจากฝ่ายที่เกี่ยวข้องภายในบริษัทจำนวน 30 คน แบ่งเป็นเพศชายและเพศหญิง มีอายุตั้งแต่ 25-45 ปี ผลการวิจัยพบว่าในการนำ Point of Purchase เข้ามาใช้ในช่องทางซูเปอร์มาร์เก็ตส่งผลให้ยอดขายสินค้าเบียร์ฮูการ์เดนเพิ่มขึ้น ลูกค้าส่วนใหญ่ให้ความสนใจและมีการตอบสนองต่อสื่อ Point of Purchase  แบ่งออกเป็น 3 ปัจจัยหลัก ได้แก่ ปัจจัยแรกเป็นปัจจัยของสื่อ Point of Purchase ที่มีผลต่อยอดขายสินค้าที่เพิ่มขึ้น มีการตกแต่ง Display ใน Shelf สินค้าให้น่าสนใจ การเพิ่มสีสันให้กับสื่อ ปัจจัยรองลงมา คือ ปัจจัยการบริการโดยพนักงานขายประจำหน้าร้าน พนักงานจะเข้าไปพูดคุยแนะนำสินค้ารวมถึงอธิบายสินค้า ปัจจัยต่อมาคือสินค้าใหม่ เมื่อลูกค้ามีการจดจำแบรนด์แล้วการเพิ่มสินค้าใหม่ในช่องทางการขายซูเปอร์มาร์เก็ตสามารถทำให้แบรนด์มีความน่าสนใจยิ่งขึ้น ทั้งนี้ผู้วิจัยได้สรุปข้อเสนอแนะในเรื่องของปัญหาที่พบเจอจากการสัมภาษณ์ฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ การควบคุมไม่ให้สินค้าภายในสาขามีสต็อกมากเกินไปเนื่องจากจะส่งผลให้สินค้าหมดอายุบนสื่อ Display การควบคุมโดยพนักงานขายประจำหน้าร้านในการเฝ้าระวังสื่อรวมถึงตัวสินค้าบน Shelf ในแต่ละสาขาไม่ให้ชำรุดอันเนื่องมาจากอุบัติเหตุภายในสาขา

คำสำคัญ : ผลิตภัณฑ์ฮูการ์เดน, กลยุทธ์ ณ จุดขาย, ผลสัมฤทธิ์


Abstract

The objectives of this research were to study the effectiveness of promotional strategies at the point of sale of Hoegaarden brand. This study adopts qualitative research. In depth interviews from relevant departments, the research was a qualitative, the researcher used selective selection. The data collection was an in-depth interview with 30 people involved within the company, categorized as male and female. Age between 25-45 years, research has found that purchasing points have been introduced into supermarket channels, resulting in greater sales of beer. Most customers’ interest and response to the purchase point are divided into three main factors: the media factor of the purchase point. In addition, there are more decorative displays in the product’s shell, adding color to the media. The purpose of this study is to study the factors of service, explained by salespeople, employees, and new products. When customers start brand marketing and add new products to the sales channels of supermarkets, the brand becomes more interesting. In this study, the researchers summarized some suggested questions. Too many stocks are not allowed because it will lead to the display of high-age products. Controlled and monitored by sales staff, including products in each branch to avoid accidents in the store.

Keywords: Hoegaarden products, strategy at the point of sale, results.


การศึกษาผลสัมฤทธิ์ในการใช้กลยุทธ์การส่งเสริมการขาย ณ จุดขายของตราสินค้าผลิตภัณฑ์ฮูการ์เดน| Study on The Effectiveness of Promotional Strategies at The Point of Purchase of the Hoegaarden Brand

Master in Business Administration (MBA), Siam University, Bangkok, Thailand