Press/กด CtrlหรือCmd + P to print
or save as PDF

การป้องกันและแก้ไขปัญหาที่ทำให้เกิดความล่าช้าในการก่อสร้างถนนของเทศบาลเมืองบางแม่นาง

Last modified: March 28, 2024
You are here:
Estimated reading time: 2 min

Title:
Prevention and Solving Problems Causing Late Delivery of Road Construction of Bang Mae Nang Municipality

ชื่อโครงการ:
การป้องกันและแก้ไขปัญหาที่ทำให้เกิดความล่าช้าในการก่อสร้างถนนของเทศบาลเมืองบางแม่นาง

Author:
Mr. Winyou Wongthanjai

ชื่อผู้วิจัย:
นายวิญญู วงศ์ทันใจ

Advisor:
รศ.ดร. เฉลิมเกียรติ วงศ์วนิชทวี – Assoc. Prof. Dr. Chalermkiat Wongvanichtawee

Degree:
วศ.ม. (การจัดการงานวิศวกรรม) – M.Eng. (Engineering Management)

Major:
วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการงานวิศวกรรม – Master of Engineering Program in Engineering Management

Faculty:
บัณฑิตวิทยาลัย (Graduate School)

Academic year:
2566/2023

Published:
การจัดการประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับชาติด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ครั้งที่ 6 (The 6th CRU-National Conference in Science and Technology : NCST 6th 2023) ประจำปีการศึกษา 2565 https://sci.chandra.ac.th/ncst2023/  


บทคัดย่อ

โครงการก่อสร้างถนนในเขตเทศบาลเมืองบางแม่นาง อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี มักจะมีอุปสรรคในการก่อสร้างเกิดขึ้นเสมอเนื่องจากสาเหตุของปัญหาต่างๆ ทำให้งานไม่แล้วเสร็จตามเป้าหมาย นำมาสู่การศึกษาเรื่องนี้ ซึ่งมีวัตถุประสงค์ เพื่อทำการศึกษาและหาแนวทางแก้ไขปัญหาที่มีผลทำให้เกิดความล่าช้าในโครงการก่อสร้างถนนของเทศบาลเมืองบางแม่นาง การวิจัยนี้ใช้วิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยผู้วิจัยได้ทำการเก็บข้อมูลจากการสนทนากลุ่ม (Focus Groups) จำนวน 10 คน ในการหาสาเหตุของปัญหาและจัดลำดับความล่าช้าในการก่อสร้างถนนที่เกิดขึ้น การสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) จำนวน 20 คน จากเจ้าหน้าที่ปฏิบัติราชการและมีหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง และผู้มีหน้าที่ปฏิบัติงานในงานก่อสร้างของฝ่ายผู้รับจ้างสำหรับหาข้อมูลแนวทางแก้ไขปัญหา โดยใช้แผนภูมิก้างปลา เพื่อกำหนดสาเหตุของปัญหาดังกล่าว ผลการวิจัยพบว่า ผู้ให้สัมภาษณ์มีความคิดเห็นเกี่ยวกับปัญหาและสาเหตุที่ทำให้เกิดความล่าช้าในการก่อสร้างถนนของเทศบาลเมืองบางแม่นาง 4 ปัญหาหลักคือ 1) บุคลากรขาดงานโดยไม่มีเหตุอันควร 2) ผู้ควบคุมเครื่องจักรขาดทักษะและประสบการณ์ในการทำงาน 3) ไม่มีการประเมินศักยภาพทางการเงินของกิจการก่อนรับงาน 4) ไม่มีการควบคุมการเบิกจ่ายวัสดุ โดยสามารถหาแนวทางป้องกันและการแก้ไขปัญหาที่ทำให้เกิดความล่าช้าและจัดทำแนวทางวิธีปฏิบัติเพื่อควบคุมคุณภาพและลดข้อบกพร่องเพื่อลดความล่าช้าในการก่อสร้างถนนของเทศบาลเมืองบางแม่นางได้

Keywords: ความล่าช้า, การก่อสร้างถนน, เทศบาลเมืองบางแม่นาง


Abstract

Road construction projects in Bang Mae Nang Municipality, Bang Yai District, Nonthaburi Province were obstructed by various problems, causing the work not to be completed on time. This research had a purpose of finding solutions to the problems that cause delays in the road construction projects using a qualitative research methodology. The data was collected from focus group discussions of 10 people to identify and prioritize the causes of the delays in road construction. In-depth interviews were made with 20 people from related governmental officials and engineers of the contractors for information to solve problems. The fishbone diagram was used to find causes of the problems. The results showed that the interviewees had opinions about the problems and causes of delays in road construction of Bang Mae Nang Municipality in 4 main categories: 1) workers were absent from work without justifiable reasons. 2) machine operators lacked of skills and work experiences. 3) capabilities assessment of the contractor was not done before signing the contracts. And 4) material disbursement control was not used. These 4 categories could be used to develop preventive measures and solutions to create guidelines for quality control and defect reduction in order to prevent delays in road construction of Bang Mae Nang Municipality.

Keywords: delay, road construction, Bang Mae Nang Municipality


Prevention and Solving Problems Causing Late Delivery of Road Construction of Bang Mae Nang Municipality การป้องกันและแก้ไขปัญหาที่ทำให้เกิดความล่าช้าในการก่อสร้างถนนของเทศบาลเมืองบางแม่นาง

6217213007 นายวิญญู วงศ์ทันใจ Mr. Winyou Wongthanjai Prevention and Solving Problems Causing Late Delivery of Road Construction of Bang Mae Nang Municipality สารนิพนธ์ (Independent Study), Advisor: รศ.ดร. เฉลิมเกียรติ วงศ์วนิชทวี – Assoc. Prof. Dr. Chalermkiat Wongvanichtawee, ปริญญาโท (Master’s Degree), บัณฑิตวิทยาลัย (Graduate School), วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการงานวิศวกรรม – Master of Engineering Program in Engineering Management, วศ.ม. (การจัดการงานวิศวกรรม) – M.Eng. (Engineering Management), Bangkok: Siam University

Academic Year 2023, Graduate School 2023, IMBA, IMBA 2023, Independent Study, Independent Study 2023, Master of Business Administration, Master of Business Administration (International Program) 2023, Master of Business Administration 2023, ปริญญาโท (Master’s Degree), บัณฑิตวิทยาลัย (Graduate School), วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการงานวิศวกรรม – Master of Engineering Program in Engineering Management,วศ.ม. (การจัดการงานวิศวกรรม) – M.Eng. (Engineering Management)