การลดเวลาขนส่งน้ำมันทางเรือเดินทะเล: กรณีศึกษาบริษัทขนส่งน้ำมันทางเรือเดินทะเลแห่งหนึ่ง

Last modified: August 11, 2023
You are here:
Estimated reading time: 1 min
หัวข้อวิทยานิพนธ์:
Project Title:
การลดเวลาขนส่งน้ำมันทางเรือเดินทะเล: กรณีศึกษาบริษัทขนส่งน้ำมันทางเรือเดินทะเลแห่งหนึ่ง
Reduction Process Time for Oil Tanker Transportation: A Case Study of Oil Tanker Transportation Company
ชื่อนักศึกษา:
Author:
นางสาวศุภลักษณ์  ตันมาดี
Miss Supalux  Tanmadee
อาจารย์ที่ปรึกษา:
Advisor:
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อาทิตย์  โสตรโยม
Asst. Prof. Dr. Arthit  Sode-Yome
ระดับการศึกษา:
Degree:
วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (วศ.ม.)
Master of Engineering in Engineering Management
สาขาวิชา:
Major:
การจัดการงานวิศวกรรม
Engineering Management
คณะ:
Faculty:
บัณฑิตวิทยาลัย
Graduate Schools
ปีการศึกษา:
Academic year:
2565
2022
URL:
Published แหล่งเผยแพร่ผลงาน
CIOD 2023
การประชุมวิชาการระดับชาติด้านการพัฒนาการดำเนินงานทางอุตสาหกรรม ครั้งที่ 14 ประจำปี 2566 (The 25th Conference on Industrial Operations Development 2023 (CIOD 2023)) 25 พฤษภาคม 2566 ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (หน้า 324-330)

การอ้างอิง|Citation

ศุภลักษณ์ ตันมาดี. (2566). การลดเวลาขนส่งน้ำมันทางเรือเดินทะเล: กรณีศึกษาบริษัทขนส่งน้ำมันทางเรือเดินทะเลแห่งหนึ่ง. (การค้นคว้าอิสระวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต). กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยสยาม.

Tanmadee S. (2022). Reduction process time for oil tanker transportation: A case study of oil tanker transportation company. (Master’s independent study). Bangkok: Siam University.


บทคัดย่อ

ต้นทุนเรื่องเวลาเป็นหนึ่งในปัจจัยหลักของทุกอุตสาหกรรมรมและกิจกรรมต่างๆของมนุษย์ เวลาที่สูญเปล่าต่อกระบวนการขนส่งสร้างผลเสียต่อธุรกิจโลจิติกส์ทั้งทางตรงและทางอ้อม เพื่อให้บรรลุการขนส่งที่รวดเร็วและเพิ่มจำนวนการขนส่งมากขึ้นจากเดิมให้สอดคล้องกับความต้องการของลูกค้า ผู้วิจัยได้ศึกษาแนวทางการปรับปรุงแก้ไขและพัฒนาขั้นตอนต่างๆ รวมถึงลดเวลาสูญเปล่าที่เกิดขึ้นในกระบวนการขนส่งน้ำมันทางเรือเดินทะเล โดยการวิเคราะห์ปัญหาโดยใช้ทฤษฎีแผนผังก้างปลา (Fish Bone Diagram) และใช้เทคนิคแนวคิดแบบลีน (Lean Thinking) ในการปรับปรุงกระบวนการ ร่วมกับการวิเคราะห์แผนภาพกระบวนการไหล (Flow Process Chart) การวิเคราะห์ความสูญเปล่าทั้ง 7 ประการ (7 Wastes) เป็นเครื่องมือช่วยในการหาปัจจัยสาเหตุหลักที่เป็นบ่อเกิดของความสูญเปล่าดังกล่าว หลังจากนั้นจึงทำการปรับปรุงขั้นตอนที่เป็นสาเหตุหลัก ด้วยหลักการ ECRS ได้แก่ การกำจัด (Eliminate) การรวมกัน (Combine) การจัดใหม่ (Rearrange) และการทำให้ง่าย (Simplify) ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นเพื่อนำไปสู่การกำจัดเวลาที่สูญเปล่าในกระบวนการ จากการศึกษาพบว่าได้ ก่อนดำเนินการปรับปรุงใช้เวลาในกระบวนการขนส่งน้ำมันทางเรือเดินทะเล จำนวน 23 กิจกรรม ใช้เวลาทั้งหมดจำนวน 5,057 นาที และภายหลังปรับปรุงกระบวนการทั้งหมดพบว่ากิจกรรมการขนส่งน้ำมันทางเรือเดินทะเลลดเหลือ 18 กิจกรรมและใช้เวลา 4,741 นาที ลดลงไปทั้งสิ้น 316 นาที หรือคิดเป็นร้อยละ 6.2 % ของเวลาก่อนการปรับปรุง จากเวลาที่ลดลงซึ่งทำให้บริษัทบริษัทขนส่งน้ำมันทางเรือเดินทะเลกรณีศึกษา สามารถเพิ่มจำนวนรอบการขนส่งได้ 1 เที่ยวในเวลา 2 เดือน สามารถสร้างรายได้เพิ่มให้แก่บริษัทคิดเป็นมูลค่าเงิน 4,000,000 บาท/ลำ

คำสำคัญ: ECRS, ความสูญเปล่า, การขนส่งน้ำมันทางเรือเดินทะเล


Abstract

Time is a crucial factor in every industry and human activities. Loss caused by spending time on unnecessary tasks significantly affects transport and logistics businesses. To achieve the shortest shipping time and increase number of trips, this study proposes an analysis of oil shipping method by using Fish Bone Diagram and Lean Thinking in order to elevate the process and demote irrelevant one. Flow Process Chart is combined with 7 Wastes analysis to identify the critical tasks causing non-profit. Finally, the tasks are improved by the ECRS method (Eliminate, Combine, Rearrange, and Simplify) reducing shipping time and cost. As a result, the existing process consisting of 23 activities requires 5,057 minutes to complete a shipping, while the proposed method reduces them to 18 activities finishing the delivery with 4,741 minutes. 316 minutes or 6.2% was saved enabling the oil tanker transportation launching one more trip in a period of 2 months, which approximately gains a value of 4,000,000 Baht.

Keywords:  ECRS, Wastes, Oil shipping.


การลดเวลาขนส่งน้ำมันทางเรือเดินทะเล: กรณีศึกษาบริษัทขนส่งน้ำมันทางเรือเดินทะเลแห่งหนึ่ง|Reduction Process Time for Oil Tanker Transportation: A Case Study of Oil Tanker Transportation Company

Master of Engineering in Engineering Management, Siam University, Bangkok, Thailand

Tags:
Was this article helpful? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ไม่ / Dislike 0
Views: 116
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email
Print

QR code for article

QR Code
Recent articles