Press/กด CtrlหรือCmd + P to print
or save as PDF

ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการน้ำประปาเทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

Last modified: July 10, 2019
You are here:
Estimated reading time: 2 min
หัวข้อสารนิพนธ์:
Project Title:
ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการน้ำประปาเทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
The satisfaction of users of water, Pranakhon Si Ayutthaya Municipality, Pranakhon Si Ayutthaya Province
ชื่อนักศึกษา:
Author:
ดาบตำรวจ กิตติภพ สิงห์ชัง
Police Senior Sergeant Major Kittipop Singchung
อาจารย์ที่ปรึกษา:
Advisor:
ผศ.ดร. เมฆินทร์ เมธาวิกูล
Asst.Prof.Dr.Mekin Methawikul
ระดับการศึกษา:
Degree:
รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (รป.ม.)
Master of Public Administration
สาขาวิชา:
Major:
รัฐประศาสนศาสตร์
Public Administration
คณะ:
Faculty:
บัณฑิตวิทยาลัย
Graduate Schools
ปีการศึกษา:
Academic year:
2561
2018

การอ้างอิง/citation

กิตติภพ สิงห์ชัง. (2561). ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการน้ำประปาเทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา. (การค้นคว้าอิสระรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต). กรุงเทพฯ: บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสยาม.


บทคัดย่อ

จากสถิติจำนวนครัวเรือนผู้ใช้น้ำประปาภายในเขตเทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา มีปริมาณเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ถึงแม้ว่าจะมีปริมาณที่เพิ่มขึ้นในทิศทางที่ลดลง แต่ยังเพิ่มขึ้นทุกปี อาจเป็นเพราะว่าจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเป็นแหล่งท่องเที่ยว แหล่งอุตสาหกรรมที่สำคัญ ส่งผลให้มีการขยายตัวของธุรกิจการท่องเที่ยว ธุรกิจหอพัก/บ้านพักธุรกิจการโรงแรมเพื่อรับรองนักท่องเที่ยวรวมถึงพนักงานโรงงานที่มีปริมาณเพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่องทำให้เกิดความต้องการในการใช้น้ำประปาที่มีปริมาณมากขึ้นตามไปด้วย ซึ่งสวนทางกับระบบการผลิตน้ำประปาของเทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา ที่มีข้อจำกัดในความรู้ความสามารถของบุคลากรระบบเทคโนโลยีที่ทันสมัยรวมถึงงบประมาณในการลงทุนเพื่อผลิตน้ำประปา จึงทำให้ผู้วิจัยมีความสนใจที่จะศึกษาความพึงพอใจของผู้ใช้บริการน้ำประปาในกิจการประปาของเทศบาลนครพระนครศรีอยุธยาจังหวัดพระนครศรีอยุธยาโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาระดับความพึงพอใจปัจจัยที่เกี่ยวข้องของผู้ใช้บริการน้ำประปาที่มีต่อการให้บริการของกิจการเฉพาะการประปาเทศบาลนครพระนครศรีอยุธยาจังหวัดพระนครศรีอยุธยาตลอดจนศึกษาปัญหาและข้อเสนอแนะของผู้ใช้น้ำประปาเพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหาและปรับปรุงการบริการของสำนักงานการประปาเทศบาลนครพระนครศรีอยุธยาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เพื่อจะได้นำเอาผลที่ได้จากการศึกษาวิจัยไปนำเสนอแนะเพื่อปรับปรุงและพัฒนาการให้บริการของกองการประปา เทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชนตลอดจนเป็นข้อมูลในการศึกษาค้นคว้าของผู้วิจัยรายอื่นต่อไป

ผลการวิจัยพบว่า ความพึงพอใจในการให้บริการน้ำประปาของเทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา อยู่ในระดับปานกลาง ทั้งนี้ความพึงพอใจในการใช้บริการน้ำประปาของเทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ได้แก่ ระดับอายุ การศึกษา รายได้ ที่อยู่อาศัย ข้อเสนอแนะจากวิจัยครั้งนี้ผู้รับผิดชอบในการให้บริการน้ำประปาและภาคส่วนที่เกี่ยวข้องควรให้ความสำคัญในการให้บริการในด้านต่างๆ มีการอำนวยความสะดวก มีศูนย์แจ้งข่าวสาร และประชามสัมพันธ์ ให้ผู้ใช้บริการได้รับทราบระเบียบ ข้อปฏิบัติ และการให้บริการที่มีคุณภาพ และข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งติดไปจึงควรทำการศึกษาการให้บริการที่ดี การจัดหาน้ำคุณภาพเพื่อให้ประชาชนพึงพอใจ และนิยมใช้บริการ ยินดีที่จะติดต่อกับผู้ให้บริการอย่างมีความสุข

 

คำสำคัญ: การบริการน้ำประปา, ความพึงพอใจ,จังหวัดพระนครศรีอยุธยา


Abstract

This research aimed to study the satisfaction levels and related factors of water users in Phranakhon Si Ayutthaya Municipality, Phranakhon Si Ayutthaya province towards the water supply services provided by Phranakhon Si Ayutthaya Municipality. The number of households in Phranakhon Si Ayutthaya Municipality has been constantly increasing.This may be due to the fact that Phranakhon Si Ayutthaya province has a number of tourist attractions and modern industrial factories.In addition, the areas responsible by Phranakhon Si Ayutthaya Municipality cover the ancient ruins and where the tourism businesses have been growing. It is where industrial staff are staying and the center of dormitories and hotels.Because of the expansion in the mentioned businesses, it may affect the production of water supply services provided by Phranakhon Si Ayutthaya Municipality, which still has limitations of specialized personnel, modern technology and increment of investment capital. However, the price of water is still low. This research was to study the problems and suggestions of water users in order to find solutions to those problems and improve the water supply services of Phranakhon Si Ayutthaya Municipality, which would bring about the best profit for the users. It could also be a reference for other researchers.

The research suggested that people involved in providing water supply services of Phranakhon Si Ayutthaya Municipality should. The direction of the relationships was known through Gamma correlation coefficient which was 0.05 level of significance were the level of age,education, income, habitation. The study recommended that awareness gives more importance to all services, facilitation, information services and different types of public relations so that the users can be aware of rules and regulations of the quality services. A suggestion for future research is that researchers should study how to provide good services and how to produce quality water supply to meet the users’ satisfactions and make them happy when contacting the service provider.

Keywords:  Water supply services, The satisfaction , Phranakhon Si Ayutthaya Municipality.


ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการน้ำประปาเทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

Master of Public Administration, Siam University, Bangkok, Thailand