ปัจจัยที่มีผลต่อคุณภาพชีวิตของข้าราชการส่วนภูมิภาคสังกัดกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานในประเทศไทย

Last modified: March 27, 2021
You are here:
Estimated reading time: 3 min
หัวข้อสารนิพนธ์:
Project Title:
ปัจจัยที่มีผลต่อคุณภาพชีวิตของข้าราชการส่วนภูมิภาคสังกัดกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานในประเทศไทย
The factors that affect the quality of life of provincial officials in the Department of Labour Protection and Welfare in Thailand
ชื่อนักศึกษา:
Author:
นางสาวพยอม สดใส
Miss Phayom Sodsai
อาจารย์ที่ปรึกษา:
Advisor:
ผศ.ดร. เมฆินทร์ เมธาวิกูล
Asst.Prof.Dr.Mekin Methawikul
ระดับการศึกษา:
Degree:
รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (รป.ม.)
Master of Public Administration
สาขาวิชา:
Major:
รัฐประศาสนศาสตร์
Public Administration
คณะ:
Faculty:
บัณฑิตวิทยาลัย
Graduate Schools
ปีการศึกษา:
Academic year:
2560
2017

การอ้างอิง/citation

พยอม สดใส. (2560). ปัจจัยที่มีผลต่อคุณภาพชีวิตของข้าราชการส่วนภูมิภาคสังกัดกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานในประเทศไทย. (การค้นคว้าอิสระรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต). กรุงเทพฯ: บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสยาม.


Abstract

This research aims to study the level of the quality of life of provincial officials in the Department of Labour Protection and Welfare in Thailand in order to identify those factors that affect their quality of life and to suggest guidelines for the promotion and design of a plan to upgrade their quality of life so as to make it more effective. The sample group for this study consisted of 277 provincial officials in the Department of Labour Protection and Welfare. Questionnaires were used as a tool for collecting information in terms of quantity. The statistics used for testing the research assumption were Frequency Value and Percentage in order to find the relation between deviations through the use of Ki Square Value and to look for the direction of those relations through the use of Coefficient Value and the Gamma Joint-Relations at
a significant statistical level of .05.

The study found that the quality of life of 152 provincial officials in the Department of Labour Protection and Welfare in Thailand or 54.9% of the sampling population was at a high level. The factors that were related to the level of the quality of life of the provincial officials in the Department of Labour Protection and Welfare in Thailand were their incomes, position, sufficient and fair remuneration, a good, safe and hygienic environment, progress and security in their profession, the chance to develop their work competency, fair and equal work administration and the balance between the professional and private life.

Suggestions derived from the study are as follows. In terms of income, to help alleviate the burden in spending, the authorities should provide them with more welfare services, for example, offering free rides to and from work at various spots close to where they live. In terms of position, the authorities should offer the chance of promoting these officials to higher positions. In terms of sufficient and fair remuneration, the authorities should abide by the system of good governance in assessing their work performance. The remuneration they receive should be sufficient for them to live on according to social standards. In terms of a good, safe and hygienic environment, the authorities should make them understand and be aware of the benefits of the 5-S activities in order to create a good image of the Office and for a better quality of life. In terms of progress and security in the profession, the authorities should give an opportunity to officials to change their work line and to learn to work in different areas. In terms of developing work competency, the authorities should provide an opportunity for officials and support them in developing their knowledge on a regular basis. In terms of fair and equal administration, the administrators should give the chance to officials at all levels to consult with them, to listen to them and to help them to solve problems willingly. In terms of the balance between the professional and private life, the authorities should clearly specify the work plan in a systematic way, assigning adequate manpower to the amount of work and this work should be appropriately and evenly disseminated.

Suggestions for further research are that contrastive studies about the level of the quality of life of other groups should be conducted, for example, government employees and permanent employees. A study of the same subject should be repeated, at intervals of approximately 5-10 years, to find out what direction the level of the quality of life of the officials is heading towards. This will benefit the development of the officials’ quality of life.

Keywords:  Department of Labour Protection and Welfare.


ปัจจัยที่มีผลต่อคุณภาพชีวิตของข้าราชการส่วนภูมิภาคสังกัดกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานในประเทศไทย|The factors that affect the quality of life of provincial officials in the Department of Labour Protection and Welfare in Thailand

Master of Public Administration, Siam University, Bangkok, Thailand

Tags:
Was this article helpful? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ไม่ / Dislike 0
Views: 640
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email
Print

QR code for article

QR Code