Press/กด CtrlหรือCmd + P to print
or save as PDF

ซูชิทอด

Estimated reading time: 1 min
ชื่อโครงงาน:
Project Title:
ซูชิทอด
Fried Sushi
ชื่อนักศึกษา:
Author:
นางสาวสุนิสา  จันทะเล, นางสาวจณิสตา  รักขะเสน, นางสาวเจษฎาภรณ์  ทัพเจริญ
Miss Sunisa Chantala, Miss Janista Rukkasen, Miss Jetsadaporn  Tupcharoen
อาจารย์ที่ปรึกษา:
Advisor:
อาจารย์ธนวรรณ  ทะนันชัย
Miss Tanawan  Thananchai
ระดับการศึกษา:
Degree:
ศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.)
Bachelor of Arts (Liberal Arts)
ภาควิชา:
Major:
อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริการ
Tourism and Hospitality Industry
คณะ:
Faculty:
ศิลปศาสตร์
Liberal Arts
ภาคการศึกษา/ปีการศึกษา:
Semester / Academic year:
3/2560
3/2017

การอ้างอิง/citation

จณิสตา  รักขะเสน, เจษฎาภรณ์  ทัพเจริญ และ สุนิสา  จันทะเล. (2560). ซูชิทอด. (สหกิจศึกษา). กรุงเทพฯ: คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม.


บทคัดย่อ

โครงการซูชิทอด จัดทำขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อต้องการจะสร้างสรรค์และศึกษาการทำซูชิในรูปแบบอาหารฟิวชั่น โดยใช้วัตถุดิบที่เหลือจากการทำซูชิในแต่ละวันมาคิดเป็นเมนูใหม่เพื่อไม่ให้วัตถุดิบที่เหลือในแต่ละวันนั้นต้องทิ้งให้เสียเปล่า และอีกทั้งยังเป็นการลดการทิ้งขยะภายในโรงแรม รวมทั้งเป็นการใช้วัตถุดิบเหลือให้เกิดประโยชน์สูงสุดอีกด้วย

เมื่อกล่าวถึงซูชิหลายคนต้องนึกถึงข้าวปั้นที่มีหน้าตาหลากหลายชนิดที่แตกต่างกันออกไป ซึ่งในปัจจุบันซูชิเป็นอาหารญี่ปุ่นที่ได้รับความนิยมสูงและเป็นอาหารที่หาได้ง่ายตามห้างสรรพสินค้า ร้านทั่วไปและตามร้านสะดวกซื้อต่างๆ ที่ได้รับอิทธิพลมาจากประเทศญี่ปุ่น ซึ่งซูชิมีหน้าตาที่หลากหลายแบบให้เลือก  เช่น ซูชิหน้าแซลมอล แคริฟอร์เนียโรล ไข่ปลาแซลมอลและไข่หวาน เป็นต้น

เมื่อนักศึกษาได้ฝึกงานแผนกครัวกับทางโรงแรมมาแล้ว จึงได้ความคิดว่าซูชิทอดเป็นอาหารที่ทางโรงแรมไม่มีเสิร์ฟในไลน์อาหารให้ลูกค้าและทางกลุ่มของนักศึกษาฝึกงาน ได้คิดค้นการทำซูชิในรูปแบบใหม่ขึ้นเพื่อให้เกิดความน่าสนใจและเมนูอาหารใหม่ๆเพราะรุปแบบของซูชิได้ถูกเปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลาและความเหมาะสมความนิยมในยุกต์นี้อีกด้วย เป็นเมนู ทานง่าย น่าสนใจ สำหรับยุคและสมัยนี้ เราจึงนำมาดัดแปลงให้เกิดหน้าตาที่แปลกไหม่ เพื่อให้เป็นเมนูซูชิทอดที่สร้างสรรค์มากยิ่งขึ้น

คำสำคัญ: ซูชิทอด, อาหารญี่ปุ่น, อาหารฟิวชั่น


Abstract

The Fried Sushi Project has the purpose to create and study fusion food cooking by using left over sushi ingredients each day to create a new menu item and don’t throw it away. Moreover, it can reduce the amount of trash in the hotel, including the leftover ingredients as much as possible.

When talking about sushi, people may think of onigiri in various shapes. Nowadays, sushi is the most popular Japanese food and easy to find in stores or supermarkets. So, sushi has many choices such as salmon sushi, California roll, Ikura, Tamago.

The students were trained in the department of cuisine in the hotel and found that the hotel doesn’t have fried sushi in the menu. The trainee then created sushi in a new way, to make it more interesting and change it to suit  this age. It is good for customers and a creative new menu item.

Keywords:  Fried sushi, Japanese Food, Fusion Food.


ซูชิทอด | Fried Sushi

Faculty of Liberal Arts, Siam University, Bangkok, Thailand

Related by Advisor