ซูชิข้าวผัดต้มยำกุ้ง แผนกครัว The Roof และแผนกครัว เบเกอรี่ โรงแรมโหมด สาทร กรุงเทพฯ Sushi Fried Rice with Tom Yum Kung The kitchen and Bakery at Mode Sathorn Hotel Bangkok

Last modified: December 26, 2018
You are here:
  • KB Home
  • ซูชิข้าวผัดต้มยำกุ้ง แผนกครัว The Roof และแผนกครัว เบเกอรี่ โรงแรมโหมด สาทร กรุงเทพฯ Sushi Fried Rice with Tom Yum Kung The kitchen and Bakery at Mode Sathorn Hotel Bangkok
Estimated reading time: < 1 min
ชื่องานวิจัยภาษาไทย  

ซูชิข้าวผัดต้มยำกุ้ง
แผนกครัว The Roof และแผนกครัว เบเกอรี่ 
โรงแรมโหมด สาทร กรุงเทพฯ
 
ชื่องานวิจัยภาษาอังกฤษ
Sushi Fried Rice with Tom Yum Kung
The kitchen and Bakery at Mode Sathorn Hotel Bangkok
 

ชื่ออาจารย์ที่ปรึกษา อ.ศนิ  ศดากร
ชื่อผู้วิจัย
นายพีรเดช ทิมมัจฉา 5404400262
นายกิรติ เจิมแพทย์จรรยา 5604400171
 
สาขา การโรงแรมและการท่องเที่ยว
ปีการศึกษา 2559
ลำดับที่ เนื้อหา ไฟล์ (PDF)
1 ปก (ปกนอก ปกในภาษาไทย ปกในภาษาอังกฤษ ใบรับรอง วพ.) 01_cov.pdf
2 ใบอนุมัติลายเซ็นต์คณะกรรมการสอบ

02_app.pdf

3 บทคัดย่อ (ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ)

03_abs.pdf

4

กิตติกรรมประกาศ (และคำอุทิศ-ถ้ามี) 04_ack.pdf

5

สารบัญ (สารบัญเนื้อหา สารบัญตาราง สารบัญภาพ รายการสัญลักษณ์และคำย่อ-ถ้ามี) 05_tbc.pdf
6 บทที่ 1 06_ch1.pdf
7 บทที่ 2 07_ch2.pdf
8 บทที่ 3 08_ch3.pdf
9 บทที่ 4  09_ch4.pdf
10 บทที่ 5 10_ch5.pdf
11 บรรณานุกรม (หรือเอกสารอ้างอิง) 11_ref.pdf
12 ภาคผนวก 12_app.pdf
13 ประวัติผู้เขียน(ถ้ามี) 13_vit.pdf
Was this article helpful? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ไม่ / Dislike 0
Views: 119
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email
Print