โปรแกรมทัวร์ดูบอล Premier League ณ ประเทศอังกฤษ

Last modified: June 21, 2020
Estimated reading time: 1 min
ชื่อโครงงาน:
Project Title:
โปรแกรมทัวร์ดูบอล Premier League ณ ประเทศอังกฤษ
Premier League Tour Program in England
ชื่อนักศึกษา:
Author:
นายพุฒินาท  บุญไพศาลดิลก, นายกตัญญู  นวลศิริ, นายสุทธิพงศ์  จตุพร
Mr. Phutthinat  Boonpaisandilok, Mr. Katanyu  Nuansiri, Mr. Suttipong  Jatoporn
อาจารย์ที่ปรึกษา:
Advisor:
อาจารย์ธนวรรณ  ทะนันชัย
Miss. Tanawan  Thananchai
ระดับการศึกษา:
Degree:
ศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.)
Bachelor of Arts (Liberal Arts)
ภาควิชา:
Major:
อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริการ
Tourism and Hospitality Industry
คณะ:
Faculty:
ศิลปศาสตร์
Liberal Arts
ภาคการศึกษา/ปีการศึกษา:
Semester / Academic year:
3/2560
3/2017

การอ้างอิง/citation

กตัญญู  นวลศิริ, พุฒินาท  บุญไพศาลดิลก และ สุทธิพงศ์  จตุพร. (2560). โปรแกรมทัวร์ดูบอล Premier League ณ ประเทศอังกฤษ. (สหกิจศึกษา). กรุงเทพฯ: คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม.


บทคัดย่อ

การจัดทำโครงงานโปรแกรมทัวร์ดูบอล Premier League ณ ประเทศอังกฤษ นี้จัดทำขึ้นเพื่อสร้างโปรแกรมทัวร์รูปแบบใหม่ให้กับบริษัท บรอน ทราเวล มาร์ต จำกัด เนื่องจากกีฬาฟุตบอลในปัจจุบันของประเทศอังกฤษนั้นเป็นที่นิยมอย่างมาก ทางคณะผู้จัดทำจึงเกิดความสนใจที่จะจัดทำโปรแกรมเส้นทางการท่องเที่ยวเพื่อชมกีฬาฟุตบอล โดยทำการเก็บรวบรวมข้อมูลทั้งหมดจากเว็ปไซต์ต่างๆและทำการสอบถามข้อมูลจากพนักงานภายในองค์กรสำหรับการสร้างโปรแกรมทัวร์ดูบอล Premier League ณ ประเทศอังกฤษ ซึ่งวัตถุประสงค์ในการจัดทำโครงงานนี้ขึ้นเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวกับด้านการชมกีฬาให้มีความเข้ากันและให้มีความแปลกใหม่ในโปรแกรมการท่องเที่ยวของทางองค์กรเพื่อให้นำไปเสนอแก่ลูกค้าได้ในอนาคต

คำสำคัญ: ท่องเที่ยวเพื่อชมกีฬา, โปรแกรมทัวร์ดูบอล


Abstract

This report investigated the project management of the Premier League in England. Aiming to create a new tour program for Brawn Travel Mart Co. Ltd. The football leagues in England are very popular and our teams interested in creating football league tour program. We gathered information from websites and employees in organization for creating this tour program. The main objectives were to promote tourism and  sports are compatible, and we want to present new and attractive tourism programs of organizations for use in the future.

Keywords:  tourism for sports, tour program football.


โปรแกรมทัวร์ดูบอล Premier League ณ ประเทศอังกฤษ | Premier League Tour Program in England

Faculty of Liberal Arts, Siam University, Bangkok, Thailand

Related by Advisor

Tags:
Was this article helpful? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ไม่ / Dislike 0
Views: 88
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email
Print

QR code for article

QR Code