น้ำพริกหัวกุ้ง

Estimated reading time: 1 min
ชื่อโครงงาน:
Project Title:
น้ำพริกหัวกุ้ง
Num Prig Hua Kung
ชื่อนักศึกษา:
Author:
นางสาวศรีจรรยา  จำปาศรี, นางสาวศิรินันท์  ลูกเงาะ
Miss. Srijanya   Champasri, Miss. Sirinan     Lukngo
อาจารย์ที่ปรึกษา:
Advisor:
อาจารย์ธนวรรณ  ทะนันชัย
Miss. Tanawan  Thananchai
ระดับการศึกษา:
Degree:
ศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.)
Bachelor of Arts (Liberal Arts)
ภาควิชา:
Major:
อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริการ
Tourism and Hospitality Industry
คณะ:
Faculty:
ศิลปศาสตร์
Liberal Arts
ภาคการศึกษา/ปีการศึกษา:
Semester / Academic year:
3/2560
3/2017

การอ้างอิง/citation

ศรีจรรยา  จำปาศรี และ ศิรินันท์  ลูกเงาะ. (2560). น้ำพริกหัวกุ้ง. (สหกิจศึกษา). กรุงเทพฯ: คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม.


บทคัดย่อ

โครงการ น้ำพริกหัวกุ้ง จัดทำขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อต้องการนำวัตถุดิบเหลือใช้ภายในโรงแรมมาทำเป็นอาหารแปรรูปและทำให้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด เนื่องจากทางโรงแรมมีการนำเข้าของสดในแต่ละอาทิตย์ ซึ่งเมื่อมีกุ้งมาจะมีการทำกุ้งและนำหัวกุ้งทิ้ง ทางเราเล็งเห็นว่าหัวกุ้งสามารถนำมาแปรรูปทำเป็นน้ำพริกไว้ทานได้

ผู้จัดทำเลือกทำ น้ำพริกหัวกุ้ง เนื่องจากน้ำพริกเป็นอาหารที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว โดยมีรสจัดถูกปากคนไทยส่วนมาก แต่ในสังคมเมืองปัจจุบันมีอาหารสำเร็จรูปขายอยู่มากและหลากหลาย อีกทั้งการใช้ชีวิตที่เร่งรีบ ทำให้ผู้คนหันมาทำน้ำพริกทานกันเองน้อยลง ปัจจุบันในท้องตลาดประเทศไทยมีน้ำพริกอยู่หลายประเภทขายอยู่เป็นจำนวนมาก ในปัจจุบันจึงมีน้ำพริกหลากหลายชนิดให้ได้เลือกทาน ซึ่งแต่ละชนิด วัตถุดิบและเอกลักษณ์ก็จะแตกต่างกันออกไป อีกทั้งน้ำพริกยังเป็นอาหารประจำท้องถิ่นในแต่ละภาคต่างๆ ซึ่งวัตถุดิบในการทำสามารถหาได้ตามท้องตลาดทั่วไป อีกทั้งยังเป็นเมนูที่ทำง่าย น้ำพริกจึงกลายเป็นเมนูคู่บ้านของคนไทย

คำสำคัญ: น้ำพริก, หัวกุ้ง, อาหารแปรรูป


Abstract

The aim of the shrimp head chili dip project was to use and bring raw materials in the hotel to be reprocessed and make the most benefit. The hotel restaurant uses fresh materials each week, there are a lot of waste from shrimps, so we used the leftover shrimps to the chili dip.

The project made shrimp head chili dip because it was a unique Thai food, and its taste was delicious for Thai people. In today’s Thai society, chili dip may gradually disappear due to the urgency of consumption and variety of instant food. In Thailand, there are many types of chili dip for sale. Each type uses different raw materials that make the identity of chili dip. Additionally, the chili dip was a simple local food in each region for Thai people who can pick up easily in the market.

Keywords:  Chili dip, Shrimp Head, Reprocessed.


น้ำพริกหัวกุ้ง | Num Prig Hua Kung

Faculty of Liberal Arts, Siam University, Bangkok, Thailand

Related by Advisor

Tags:
Was this article helpful? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ไม่ / Dislike 0
Views: 1344
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email
Print