ซูชิข้าวโอ๊ตผลไม้ ซอสผลไม้ Fruits Oat Sushi with Muesli sauce

Last modified: December 26, 2018
You are here:
  • KB Home
  • ซูชิข้าวโอ๊ตผลไม้ ซอสผลไม้ Fruits Oat Sushi with Muesli sauce
Estimated reading time: < 1 min
ชื่องานวิจัยภาษาไทย  ซูชิข้าวโอ๊ตผลไม้ ซอสผลไม้
ชื่องานวิจัยภาษาอังกฤษ

 Fruits Oat Sushi with Muesli sauce

ชื่ออาจารย์ที่ปรึกษา  อ.ยุวริน  ศรีปาน
ชื่อผู้วิจัย

 

นางสาวกฤตยา                บุญอ่อน   5604400006
 นางสาวพิมพ์ศิลา            เนียมชาวนา      5604400224
 นางสาวดวงมณี               แสงโรจน์ไพเดช   5604400214
 
สาขา การโรงแรมและการท่องเที่ยว
ปีการศึกษา  2559
ลำดับที่ เนื้อหา ไฟล์ (PDF)
1 ปก (ปกนอก ปกในภาษาไทย ปกในภาษาอังกฤษ ใบรับรอง วพ.) 01_cov.pdf
2 ใบอนุมัติลายเซ็นต์คณะกรรมการสอบ

02_app.pdf

3 บทคัดย่อ (ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ)

03_abs.pdf

4

กิตติกรรมประกาศ (และคำอุทิศ-ถ้ามี) 04_ack.pdf

5

สารบัญ (สารบัญเนื้อหา สารบัญตาราง สารบัญภาพ รายการสัญลักษณ์และคำย่อ-ถ้ามี) 05_tbc.pdf
6 บทที่ 1 06_ch1.pdf
7 บทที่ 2 07_ch2.pdf
8 บทที่ 3 08_ch3.pdf
9 บทที่ 4  09_ch4.pdf
10 บทที่ 5 10_ch5.pdf
11 บรรณานุกรม (หรือเอกสารอ้างอิง) 11_ref.pdf
12 ภาคผนวก 12_app.pdf
13 ประวัติผู้เขียน(ถ้ามี) 13_vit.pdf
Was this article helpful? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ไม่ / Dislike 0
Views: 203
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email
Print