Topics: หลักสูตรปริญญาตรี|Bachelor Degree

Bachelor Degree

You are here:
  • KB Home
  • หลักสูตรปริญญาตรี|Bachelor Degree

*Pending บรรณานุกรมไม่ถูกต้อง ระบบบริหารงานหัวหินฮิลล์รีสอร์ท

ระบบบริหารร้านผลิตเสื้อผ้า

นาด้าโคลาด้า ม็อคเทล

การบันทึกรับชำระลูกหนี้การค้าและจ่ายชำระเจ้าหนี้การค้าด้วยโปรแกรมบัญชีเอ็กซ์เพรส สำหรับลูกค้าของบริษัท เอสเอซี แมเนจเมนท์ จำกัด

ขั้นตอนการใช้โปรแกรมบัญชีเอ็กซ์เพรสสำหรับงานบัญชี และการยื่นแบบแสดงรายการภาษีมูลค่าเพิ่มทางอินเทอร์เน็ต

ชุดสาธิตโมบายโรบอท

ปรับปรุงและพัฒนาหน้าจอระบบเว็บไซต์บริการส่งข้อความ

ชุดทดสอบการขับรถไฟฟ้าเสมือนจริง

น้ำยาทำความสะอาดห้องน้ำกลิ่นกุหลาบ

แยมสามสหาย (แก้วมังกร สับปะรด และส้มโอ)

การพัฒนา LINE Bot สำหรับ Service Desk

การพัฒนาไลน์บอทสำหรับการซ่อมบำรุงเครื่องชำระเงิน ณ จุดขาย

การลดขั้นตอนในการซ่อมบำรุงลิฟท์ กรณีศึกษา Model 5400

การตรวจสอบท่อประปาที่มีการรั่วไหลของน้ำ: กรณีศึกษาพื้นที่ซอยไทรม้า

การวิเคราะห์ประสิทธิภาพเครื่องอัดอากาศ กรณีศึกษา BERLIN รุ่น BL-30 ชนิดสกรู

ระบบไลน์ออฟฟิเชียลบันทึกเข้างาน-ออกงาน

การออกแบบระบบไฟฟ้าและแผงสวิตช์ไฟฟ้าแรงต่ำ

การออกแบบและติดตั้งระบบไฟฟ้า

เว็บไซต์รวบรวมช่องทางการติดต่อของบริษัทสำหรับลูกค้า

ระบบการแจ้งซ่อมคอมพิวเตอร์ออนไลน์