Press/กด CtrlหรือCmd + P to print
or save as PDF

เว็บแอปพลิเคชันบริหารจัดการบุคลากรแบบเรียลไทม์ (กรณีศึกษา บริษัท รัน ไอ.ที.โซลูชั่น จำกัด)

Last modified: June 13, 2021
You are here:
Estimated reading time: 1 min
หัวข้อปริญญานิพนธ์:
Project Title:
เว็บแอปพลิเคชันบริหารจัดการบุคลากรแบบเรียลไทม์ (กรณีศึกษา บริษัท รัน ไอ.ที.โซลูชั่น จำกัด)
Human Resource Management Real-Time (Case Study of Run I.T. Solution Co.,Ltd)
ชื่อนักศึกษา:
Author:
นาย ชาตรี   มนัสเพียรเลิศ  5804800006, นาย ชญานนท์  กียรติกำจรสกุล 5804800075
Mr. Chatree   Manuspianlert   5804800006, Mr. Chiyanon  Keadkamchomsakul  5804800075
อาจารย์ที่ปรึกษา:
Advisor:
อาจารย์ธนาภรณ์ รอดชีวิต
Miss Thanaporn Rodcheewit
ระดับการศึกษา:
Degree:
วิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.)
Bachelor of Science
ภาควิชา:
Major:
วิทยาการคอมพิวเตอร์
Computer Science
คณะ:
Faculty:
วิทยาศาสตร์
Science
ภาคการศึกษา/ปีการศึกษา:
Semester / Academic year:
3/2561
3/2018

การอ้างอิง/citation

ชาตรี มนัสเพียรเลิศ และชญานนท์ เกียรติกำจรสกุล. (2561). เว็บแอปพลิเคชันบริหารจัดการบุคลากรแบบเรียลไทม์ (กรณีศึกษา บริษัท รัน ไอ.ที.โซลูชั่น จำกัด). (โครงงาน). กรุงเทพฯ: คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม.


บทคัดย่อ

               บริษัท รัน ไอที โซโลชั่น เป็นบริษัทผลิตซอฟต์แวร์สำเร็จรูป จัดจำหน่าย หรือผลิตโปรแกรมตามความต้องการของลูกค้า  ในปัจจุบันทางบริษัทมีการบริหารจัดการ การเข้างาน – ออกงาน การบันทึกข้อมูลพนักงาน การขอลา – ขอโอที การจัดตารางเวลาทำงานหรือ การคำนวณเงินเดือนพนักงาน ซึ่งมีการใช้งานหลายโปรแกรมในการบริหารจัดการเช่น การเข้างาน – ออกงาน ใช้โปรแกรมสแกนนิ้ว หรือ การบันทึกข้อมูลต่าง ๆ ใช้โปรแกรม Word และ Excel ในการบันทึกข้อมูล เป็นต้น โดยโปรแกรมที่บริษัทส่วนใหญ่ใช้ยังเป็นเทคโนโลยีเก่า

               จากที่ปัญหาที่กล่าวข้างต้น ทางบริษัทจึงได้มีแนวคิดพัฒนาระบบในส่วนของระบบบริหารบุคลากรที่นำเทคโนโลยีเรามาช่วยในการดำเนินงานโดยมอบหมายให้คณะผู้จัดทำนำเทคโนโลยี และระบบฐานข้อมูลแบบเรียลไทม์ (Real-time Database) มาใช้พัฒนาเว็บแอปพลิเคชันบริหารจัดการบุคลากรแบบเรียลไทม์ (กรณีศึกษา บริษัท รัน ไอ.ที.โซลูชั่น จำกัด) พัฒนาโดยภาษา JavaScript โดยเฟรมเวิร์ค Vue.js และ Quasar Framework และจัดการฐานข้อมูลด้วย Firebase โดยมีฟังก์ชันในการทำงานทางด้านการบริหารจัดการบุคลากร และสามารถรองรับอุปกรณ์ (Device) ในปัจจุบันที่เพิ่มมากขึ้น โดยระบบจะจัดการ ข้อมูลพนักงาน การเข้างาน-ออกงาน การขอลางาน การขอโอที การจัดตารางงาน การคำนวณเงินเดือน เพื่อการคำนวณอย่างถูกต้อง และสะดวกรวดเร็วมากยิ่งขึ้น โดยระบบทำให้ผู้ใช้มีความสะดวกสบายในการใช้งานสามารถ ทำงานได้ทั้งบนเครื่อง คอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์สมาร์ทโฟน แท็บเล็ต และเพิ่มความสะดวกสบายในการใช้งานช่วยลดเวลาในการทำงาน และข้อผิดพลาดที่สามารถเกิดขึ้นได้

คำสำคัญ: บุคลากร, โอที, เรียลไทม์, รัน ไอ.ที.โซลูชั่น จำกัด


Abstract

         Run I.T. Solution Co.,Ltd is a software production company that distribute or produces programs according to customer needs. At present, the company has the management of attendance – leaving the job, recording employee information, requesting leave – requesting OT, scheduling work or employee salary calculation, which has many applications in management, such as attendance – missed work, use finger scan program or record data. Use Word and Excel to save data etc. By programs that most companies use are still old technology

         From the problems mentioned above the company has a concept to develop a system in terms of personnel management systems that brings technology to assist in the operations   by assigning the faculty to create technology, and real-time database system
to develop web applications, and manage personnel in real time. The program was developed with JavaScript language, and Vue.js and Quasar Framework, and manage the database with Firebase. This web application get PC, smartphone, tablet & mobile device support and increased comfort in use, reducing work time and errors.

Keywords:  Personnel, OT, Real time, Run I.T. Solution Co.,Ltd.


  เว็บแอปพลิเคชันบริหารจัดการบุคลากรแบบเรียลไทม์ (กรณีศึกษา บริษัท รัน ไอ.ที.โซลูชั่น จำกัด) / Human Resource Management Real-Time (Case Study of Run I.T. Solution Co.,Ltd)

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม  |  Faculty of Science, Siam University, ฺBangkok, Thailand