ระบบเว็บแอปพลิเคชันฟู้ด คอร์ท

Estimated reading time: 1 min
หัวข้อปริญญานิพนธ์:
Project Title:
ระบบเว็บแอปพลิเคชันฟู้ด คอร์ท
Food Court Web Application
ชื่อนักศึกษา:
Author:
นางสาวศศิวิมล   เจริญสิงห์   5704800017
Ms. Sasiwimon Chareonsing  5704800017
อาจารย์ที่ปรึกษา:
Advisor:
อาจารย์ เอก  บำรุงศรี
Mr. Eak  Bamrungsi
ระดับการศึกษา:
Degree:
วิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.)
Bachelor of Science
ภาควิชา:
Major:
วิทยาการคอมพิวเตอร์
Computer Science
คณะ:
Faculty:
วิทยาศาสตร์
Science
ภาคการศึกษา/ปีการศึกษา:
Semester / Academic year:
1/2563
1/2020

การอ้างอิง/citation

ศศิวิมล  เจริญสิงห์. (2563). ระบบเว็บแอปพลิเคชันฟู้ด คอร์ท. (โครงงาน). กรุงเทพฯ: คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม.


บทคัดย่อ

    ปริญญานิพนธ์นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้บริการเว็บแอปพลิเคชันบริหารจัดการร้านขายอาหารผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตสำหรับช่วยให้การดำเนินงานของร้านอาหารที่มีขนาดเล็กไปจนถึงขนาดกลางโดยเว็บแอปพลิเคชันจะรองรับการสั่งซื้ออาหาร การจัดส่ง และออกรายงานการสั่งซื้อได้ ระบบแบ่งออกเป็น 3 ส่วนหลักๆ ประกอบไปด้วย 1. ระบบงานหลักสำหรับผู้ดูแลระบบในการบริหารจัดการร้านอาหารที่สมัครเข้ามาใช้บริการให้สามารถใช้งานระบบได้ 2. ระบบงานสำหรับร้านอาหารที่เข้ามาให้บริการโดยมีฟังก์ชั่นการทำงานจัดการการสั่งซื้ออาหารได้ จัดการราคาสินค้าได้ด้วยตัวเอง สามารถเพิ่ม แก้ไข ลบเมนูอาหารได้ด้วยตนเอง 3. ระบบสำหรับลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการเพื่อทำการสั่งอาหารผ่านทางเว็บแอปพลิเคชัน พัฒนาระบบด้วยภาษา PHP,JavaScript,Css และ HTML5 ด้วยโปรแกรม Visual Studio Code บริหารจัดการฐานข้อมูลด้วย PHPMyadmin บริหารจัดการข้อมูลด้วย SQL เมื่อพัฒนาสำเร็จแล้วระบบเว็บแอปพลิเคชันฟู้ด คอร์ท สามารถช่วยลดความผิดพลาดในการคำนวณค่าอาหาร ลดความผิดพลาดในการจดรายการสั่งอาหาร ตอบสนองต่อความต้องการของร้านอาหารที่สนใจอยากมีหน้าร้านผ่านช่องทางออนไลน์

คำสำคัญ : ร้านขายอาหาร, เว็บแอปพลิเคชัน, ออนไลน์


Abstract

           The research had the objective to provide the restaurant management services through a web application via the Internet that would facilitate small to medium-sized restaurant operations. The food court web application helped with food ordering, delivery, and issuing of food order reports.  The system was divided into 3 main parts: 1) the main system for the administrator of system management that applied to be able to use the system; 2) the system for the restaurant service for the function of food ordering, pricing, and can add, edit or delete food menus by themselves; 3) for customers to order food via a web application. The results from the research obtained from the food court web application system assisted to reduce errors in the calculation of food costs, reduce errors in food ordering, and, responded to the restaurants that were interested in having the online store another option for ordering food for consumers. The system was developed with PHP, JavaScript, CSS, and HTML5 languages with Visual Studio to code the program. Database management was made with PHPMyadmin, and managed by SQL.

Keywords: food store, web application, online.


ระบบเว็บแอปพลิเคชันฟู้ด คอร์ท |  Food Court Web Application

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม  |  Faculty of Science, Siam University, ฺBangkok, Thailand

Related

Tags:
Was this article helpful? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ไม่ / Dislike 0
Views: 2068
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email
Print