ระบบเทียบโอนผลการเรียนด้วยการทำเหมืองข้อความ

Last modified: August 25, 2022
You are here:
Estimated reading time: 1 min
หัวข้อปริญญานิพนธ์:
Project Title:
ระบบเทียบโอนผลการเรียนด้วยการทำเหมืองข้อความ
Course transfer system with text mining
ชื่อนักศึกษา:
Author:
นายสรุพล คล้ายภมร 5804800040, นายยงยุทธ ช่้อจำปา 5804800078
Mr. Suraphon Klaipamon 5804800040, Mr.Yongyuth Choajampa 5804800078
อาจารย์ที่ปรึกษา:
Advisor:
อาจารย์จรรยา แหยมเจริญ
Miss Janya Yamcharoen
ระดับการศึกษา:
Degree:
วิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.)
Bachelor of Science
ภาควิชา:
Major:
วิทยาการคอมพิวเตอร์
Computer Science
คณะ:
Faculty:
วิทยาศาสตร์
Science
ภาคการศึกษา/ปีการศึกษา:
Semester / Academic year:
2/2561
2/2018

การอ้างอิง|Citation

สุรพล คล้ายภมร และ ยงยุทธ ช่อจำปา. (2561). ระบบเทียบโอนผลการเรียนด้วยการทำเหมืองข้อความ. (โครงงาน). กรุงเทพฯ: คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม.

Klaipamon S., & Choajampa Y. (2018). Course transfer system with text mining. (Project). Bangkok: Faculty of Science, Siam University.


บทคัดย่อ

มหาวิทยาลัยสยามมีนักศึกษาที่เข้าศึกษาต่อและต้องการเทียบโอนผลการเรียนในแต่ละปีการศึกษาเป็นจำนวนมาก ซึ่งในการเทียบโอนผลการเรียนในปัจจุบันดำเนินการโดยอาจารย์ประจำศูนย์รับสมัคร ที่มีความเชี่ยวชาญในบางสาขาวิชาเท่านั้น จึงทำให้มีการเทียบโอนผลการเรียนไปยังรายวิชาที่ไม่ถูกต้อง และต้องใช้เวลานานเนื่องจากผู้ทำการเทียบโอนจะต้องสืบค้นคำอธิบายรายวิชาของสถาบันที่ต้องการเทียบโอนมา เพื่อนำมาเปรียบเทียบกับคำอธิบายรายวิชาที่เปิดสอนในหลักสูตรของมหาวิทยาลัยสยาม ซึ่งเกณฑ์ในการเทียบโอนผลการเรียนตามระเบียบของมหาวิทยาลัยสยามจะพิจารณาจากสาระของคำอธิบายรายวิชาต้องมีความสอดคล้องกันและผลการเรียนเดิมต้องเป็น C ขึ้นไป จากการศึกษาข้อมูลพบว่ามีการเทียบโอนในรายวิชาจากสถาบันที่เคยเทียบโอนแล้วอยู่บ่อยครั้ง แต่บางครั้งคำอธิบายรายวิชามีการเปลี่ยนแปลงทำให้ไม่สามารถเทียบโอนเป็นรายวิชาเดิมได้ จะต้องทำการพิจารณาใหม่เพื่อผลการเทียบโอนที่ถูกต้อง เพื่อให้การดำเนินการเทียบโอนผลการเรียนมีความถูกต้องมากขึ้น ประหยัดเวลา และเป็นอัตโนมัติ คณะผู้จัดทำจึงได้ประยุกต์ใช้การทำเหมืองข้อความกับการเทียบโอนผลการเรียน และเลือกหลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์ที่คณะผู้จัดทำศึกษาอยู่เป็นกรณีศึกษา โดยพิจาณาจากคีย์เวิร์ดสำคัญของรายวิชาว่ามีความเหมือนกันหรือไม่ ด้วยการทำ Word Tokenization  เพื่อคัดคำจำแนกคีย์เวิร์ดที่สำคัญๆ และหาค่าความเหมือนของคำด้วย Cosine Similarity โดยจะเลือกรายวิชาที่มีคีย์เวิร์ดเหมือนกันตั้งแต่ 0.50 ขึ้นไป ซึ่งการทำเหมืองข้อความพัฒนาด้วยภาษาไพทอน ในการใช้งานของผู้ทำการเทียบโอนจะดำเนินการผ่านเว็บแอปพลิเคชัน ที่ประกอบด้วย 2 ส่วนหลัก ดังนี้ 1. การจัดการโครงสร้างหลักสูตรและเงื่อนไขในการเทียบโอนผลการเรียน และ 2. การดำเนินการเทียบโอนผลการเรียน โดยรองรับข้อมูลคำอธิบายรายวิชาที่ต้องการเทียบโอน ได้ทั้ง ข้อความ, พีดีเอฟ แลรูปภาพ ตลอดจนจัดพิมพ์ใบเทียบโอนผลการเรียน เว็บแอปพลิเคชันนี้พัฒนาด้วยภาษาพีเอชพีและเฟรมเวิร์กลาลาเวล จัดการฐานข้อมูลด้วย MySQL

คำสำคัญ: เทียบโอนผลการเรียน, เหมืองข้อความ


Abstract

In each academic year, Siam University has many new students who want to transfer their academic results. At present, the grade transfer process is carried out by the admissions center, with expertise in some fields only which makes the transfer to the wrong course and takes a long time. The transfer must be searched for the course description of the sending institution to be compared with the course description of Siam University. The criteria for grade transferring according to the regulations of the Siam University will be based on the consistency of the course description and the original grade must be C or higher. To increase the accuracy, to save time and to be an automatic system, we had the idea to apply text mining to the grade transfer system by choosing a computer science program as a case study. Through analysis of important keywords for the course, are similar by doing Word Tokenization, to identify important keywords and find the similarity of words with Cosine Similarity by selecting the course that has the cosine value from 0.50 and above. The text mining algorithm was developed by Python. A web application was also developed for transfer process, which consists of 2 main parts : 1. Management of the course structure and conditions for grade transferring and 2. The grade transfer process that supports the input data, course description which will be transferred, including text, PDF, and image and also generates the result document. This web application was developed by PHP and Laravel framework, manage the database by MySQL.

Keywords: ade transfer, Text mining, Cosine Similarity


ระบบเทียบโอนผลการเรียนด้วยการทำเหมืองข้อความ | Course transfer system with text mining

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม  |  Faculty of Science, Siam University, ฺBangkok, Thailand

Tags:
Was this article helpful? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ไม่ / Dislike 0
Views: 907
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email
Print