แอพพลิเคชั่นเสริมการเรียนรู้รูปทรงเรขาคณิตด้วยเทคโนโลยีเสมือนจริง

Last modified: June 15, 2021
You are here:
Estimated reading time: 1 min
หัวข้อปริญญานิพนธ์:
Project Title:
แอพพลิเคชั่นเสริมการเรียนรู้รูปทรงเรขาคณิตด้วยเทคโนโลยีเสมือนจริง
Leaning media in Geometry with Augmented Reality Technology
ชื่อนักศึกษา:
Author:
นายเศรษฐพงศ์  พรมดวงดี   5804800027, นายธนชัย  กิจพงษ์ศรี   5804800031
Mr. Sattapong  Promduangdee  5804800027, Mr. Thanachai    Kitpongsri  5804800031
อาจารย์ที่ปรึกษา:
Advisor:
อาจารย์เอก   บำรุงศรี
Mr. Eak   Bamrungsi
ระดับการศึกษา:
Degree:
วิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.)
Bachelor of Science
ภาควิชา:
Major:
วิทยาการคอมพิวเตอร์
Computer Science
คณะ:
Faculty:
วิทยาศาสตร์
Science
ภาคการศึกษา/ปีการศึกษา:
Semester / Academic year:
3/2561
3/2018

การอ้างอิง/citation

เศรษฐพงศ์ พรมดวงดี, ธนชัย กิจพงษ์ศรี. (2561). แอพพลิเคชั่นเสริมการเรียนรู้รูปทรงเรขาคณิตด้วยเทคโนโลยีเสมือนจริง. (โครงงาน). กรุงเทพฯ: คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม.


บทคัดย่อ

   สมาร์ทโฟนเป็นองค์ประกอบที่จำเป็นสำหรับชีวิตประจำวันของทุกคน นักเรียนพกสมาร์ทโฟนสำหรับใช้ในสถานการณ์ประจำวันและสามารถรับความรู้จากภายในและภายนอกห้องเรียน การเรียนรู้ไม่เพียง แต่ต้องอ่านจากหนังสือเท่านั้น แต่นักเรียนยังสามารถเรียนรู้ผ่านการใช้โทรศัพท์มือถือเป็นสื่อกลางในการเรียน นอกจากนี้ภาพสองมิติจากหนังสือนำไปสู่การตีความที่น่าเบื่อและไม่กระตุ้นการเรียนรู้ ผู้เขียนโครงงานนี้ต้องการนำเทคโนโลยีเสมือนจริง (เพิ่มความเป็นจริง) เข้ากับคณิตศาสตร์และเรขาคณิตสำหรับนักเรียนระดับประถมศึกษาตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึง 6 ความคิดคือการใช้กล้องโทรศัพท์เป็นเครื่องมือในการสร้างแบบจำลองภาพ 3 มิติที่มีรูปทรงเรขาคณิตต่าง ๆ ในการเล่นเกม ผู้ใช้จะต้องตอบคำถามที่เกี่ยวข้องกับโมเดล 3 มิติที่สร้างขึ้นว่ารูปทรงที่เห็นนั้นเป็นรูปทรงใด และได้ทำหนังสือเสริมการเรียนรู้พร้อมแบบฝึกหัด โปรแกรมสามารถสอนเพิ่มเติมโต้ตอบในขณะที่การวัดความรู้และความเข้าใจในเรื่อง นอกจากนี้ยังช่วยให้ผู้เรียนมีปฏิสัมพันธ์กับคำสอนมากขึ้นเพื่อให้พวกเขาสนุกกับมันมากขึ้น ซอฟต์แวร์ดังกล่าวได้รับการพัฒนาโดยใช้ Unity, Visual Studio และ Sublime Text 3 เป็นเครื่องมือในการพัฒนาที่ช่วยให้ผู้ใช้สามารถเห็นภาพเรขาคณิตใน 3 มิติ แอปพลิเคชันนี้จะช่วยยกระดับประสบการณ์การเรียนรู้และเสนอแนวทางใหม่ในการพัฒนาการเรียนรู้

คำสำคัญ:  ภาพสามมิติ, รูปทรงเรขาคณิต, แอปพลิเคชัน


Abstract

          Smartphones are an essential component for everyone’s daily lives.  Students carry a smartphone for use in everyday situations and can gain knowledge from within and outside of a classroom.  Learning does not only have to be read from books, but students can also learn through using their mobile phone as an intermediary to lessons.  Additionally, 2D images from books lead to boring interpretations and does not excite learning.  The authors for this project want to bring virtual technology (augmented reality) together with mathematics and geometry for primary school students from grades 1 to 6.  The idea is to utilize the phone camera as a marker to create 3D image models of various shapes.  In order to play the game, the user has to answer the question related to the 3D model that is generated, such as what shape is it.  The program can be supplementary for the book and can teach more interactively while measuring knowledge and understanding of the subject matter.  It also allows the learner to become more interactive with the teachings so they will enjoy it more.  The software was developed using Unity, Visual Studio, and Sublime Text 3 as development tools that allow the users to see the geometric images in 3 dimensions.  This application will enhance the learning experiences and offer new avenues of learning development.

Keywords:   3D images, Geometry, Application.


แอพพลิเคชั่นเสริมการเรียนรู้รูปทรงเรขาคณิตด้วยเทคโนโลยีเสมือนจริง | Leaning media in Geometry with Augmented Reality Technology

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม  |  Faculty of Science, Siam University, ฺBangkok, Thailand

Tags:
Was this article helpful? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ไม่ / Dislike 0
Views: 1123
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email
Print