Topics: -สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
เว็บแอปพลิเคชันระบบงานขาย

ชื่อเรื่อง – Title: เว็บแอปพลิเคชันระบบงานขาย The Development of a Web Application for a Sales System ชื่อผู้เขียน – Author: นายอภิเศรษฐ์ เสนะเปรม, Mr. Apiset Senaprem นางสาวนภัทรสร นามแก้ว, Miss Napatsorn Namkeaw อาจารย์ที่ปรึกษา – Advisor: อาจารย์เอก บำรุงศรี – Mr. Eak Bamrungsi ชื่อปริญญา – Degree: วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร์) – B.Sc. (Computer Science) ภาควิชา/สาขาวิชา – Major: วิทยาศาสตร์ (Science)

พัฒนาโปรแกรมบันทึกข้อมูลอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ด้วยโปรแกรมแอปชีท

ทวีศักดิ์ ดิษฐี. (2565). พัฒนาโปรแกรมบันทึกข้อมูลอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ด้วยโปรแกรมแอปชีท. (สหกิจศึกษา). กรุงเทพฯ: คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม.

ปรับปรุงระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตและเครือข่ายไร้สายของโรงเรียนขุขันธ์

ณัฐนันท์ เกียรติจินดารัตน์. (2565). ปรับปรุงระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตและเครือข่ายไร้สายของโรงเรียนขุขันธ์. (สหกิจศึกษา). กรุงเทพฯ: คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม.

การทำ Automated Test ด้วย Katalon Studio

ธนากร เจียมเจริญ, ทรงพล พินิจจินดาพันธุ์. (2565). การทำ Automated Test ด้วย Katalon Studio. (สหกิจศึกษา). กรุงเทพฯ: คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม.

การพัฒนาโมบายแอปพลิเคชันยืมและคืนอุปกรณ์ด้วย AppSheet

ธนวรรษ มีสง่า. (2565). การพัฒนาโมบายแอปพลิเคชันยืมและคืนอุปกรณ์ด้วย AppSheet. (สหกิจศึกษา). กรุงเทพฯ: คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม.

การพัฒนาระบบ Database Optimized

ศุภกิจ แซ่เฮ้ง. (2565). การพัฒนาระบบ Database Optimized. (สหกิจศึกษา). กรุงเทพฯ: คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม.

ไลน์แชทบอทช่วยแก้ปัญหาด้านเทคโนโลยีในองค์กร

เธียรวิชญ์ พาทรัพย์มา. (2565). ไลน์แชทบอทช่วยแก้ปัญหาด้านเทคโนโลยีในองค์กร. (สหกิจศึกษา). กรุงเทพฯ: คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม.

ระบบจัดการเว็บไซต์ประชาสัมพันธ์บ้านสอนดนตรีไทยครูเสวก

ธนวรรษ โสวัตร, พีรพัฒน์ มาพิทักษ์. (2565). ระบบจัดการเว็บไซต์ประชาสัมพันธ์บ้านสอนดนตรีไทยครูเสวก. (โครงงาน). กรุงเทพฯ: คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม.

เว็บแอปพลิเคชันแจ้งตำแหน่งสถานีน้ำมันและจุดพักรถที่อยู่ใกล้

สุรเชษฐ มลิวัลย์. (2562). เว็บแอปพลิเคชันแจ้งตำแหน่งสถานีน้ำมันและจุดพักรถที่อยู่ใกล้. (โครงงาน). กรุงเทพฯ: คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม.

การพัฒนาระบบจัดการข้อมูลและค้นหาลายปัก ร้านเจียมเจริญ

ธนากร เจียมเจริญ และทวีศักดิ์ ดิษฐี. (2565). การพัฒนาระบบจัดการข้อมูลและค้นหาลายปัก ร้านเจียมเจริญ. (โครงงาน). กรุงเทพฯ: คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม.

เว็บแอปพลิเคชันเพื่อการบริหารจัดการการแจ้งซ่อมบำรุงสิ่งอำนวยความสะดวกภายในมหาวิทยาลัยสยาม

จรรยา แหยมเจริญ, ภัทราพร อมรชัยวุฒิกุล และเดชาวัต ภักบำรุง. (2566). เว็บแอปพลิเคชันเพื่อการบริหารจัดการการแจ้งซ่อมบำรุงสิ่งอำนวยความสะดวกภายในมหาวิทยาลัยสยามม. ใน รายงานการประชุม การประชุมวิชาการระดับชาติวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระหว่างสถาบัน (ASTC) ครั้งที่ 9 (หน้า 887-896). กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย.

การพัฒนาแอปพลิเคชันสื่อกลางสำหรับสัตว์ไร้บ้าน “Adopt Pet”

ธนาภรณ์ รอดชีวิต, ปริวรรต องค์ศุลี, ธนัช แก้วกุลธรรม และพิภพ ชูเกียรติพัลลภ. (2566). การพัฒนาแอปพลิเคชันสื่อกลางสำหรับสัตว์ไร้บ้าน “Adopt Pet”. ใน รายงานการประชุม การประชุมวิชาการระดับชาติ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระหว่างสถาบัน (ASTC) ครั้งที่ 9 (หน้า 865-876). กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย.

เว็บเพจสมุดรายชื่อโทรศัพท์พนักงานวชิราวุธวิทยาลัย

ธนวรรษ โสวัตร. (2564). เว็บเพจสมุดรายชื่อโทรศัพท์พนักงานวชิราวุธวิทยาลัย. (สหกิจศึกษา). กรุงเทพฯ: คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม.

เว็บไซต์จองที่นั่งงานจัดเลี้ยง พร้อมระบบจัดการ

พีรพัฒน์ มาพิทักษ์. (2564). เว็บไซต์จองที่นั่งงานจัดเลี้ยง พร้อมระบบจัดการ. (สหกิจศึกษา). กรุงเทพฯ: คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม.

การพัฒนาเว็ปแอปพลิเคชัน ijob ห้างหุ้นส่วนจำกัด เค.เอ็น. กรุ๊ป 888

ภูวไนย อมรสิน. (2564). การพัฒนาเว็ปแอปพลิเคชัน ijob ห้างหุ้นส่วนจำกัด เค.เอ็น. กรุ๊ป 888. (สหกิจศึกษา). กรุงเทพฯ: คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม.

เว็บจัดสร้างอีเว้นท์และประกาศข่าวกิจกรรม

ณัฐพงษ์ บุตรหงส์ และพชร ฮัววานิช . (2564). เว็บจัดสร้างอีเว้นท์และประกาศข่าวกิจกรรม. (โครงงาน). กรุงเทพฯ: คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม.

ระบบจัดทำใบเสนอราคาผ่านระบบออนไลน์ กรณีศึกษา บริษัท เควี อินเตอร์เทค จำกัด

ฉัตรชัย กันภัย. (2564). ระบบจัดทำใบเสนอราคาผ่านระบบออนไลน์ กรณีศึกษา บริษัท เควี อินเตอร์เทค จำกัด. (โครงงาน). กรุงเทพฯ: คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม.

ระบบควบคุมหุ่นยนต์และบันทึกข้อมูลบริการในโรงพยาบาลสนาม

กษชานน โพธิ์ไพจิตร และธนวรรษ มีสง่า. (2564). ระบบควบคุมหุ่นยนต์และบันทึกข้อมูลบริการในโรงพยาบาลสนาม. (โครงงาน). กรุงเทพฯ: คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม.