Topics: -สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

Science – Computer Science

You are here:

ร้านสมจิตของฝากออนไลน์

แอปพลิเคชันเวิร์คเอาท์

ระบบบริหารจัดการการขายสินค้าออนไลน์ (กรณีศึกษา ร้านบ้านรถป๊อป พระราม 2)

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการการแจ้งซ่อม มหาวิทยาลัยสยาม

แอปพลิเคชัน ณ สยาม (กรณีศึกษา มหาวิทยาลัยสยาม)

พัฒนาระบบฐานข้อมูลสิ่งสนับสนุนการเรียนของภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสยาม

การบำรุงรักษาเว็บไซต์คู่มือระบบวันเว็บ บริษัท อวาแลนท์ โกลบัล จำกัด

พัฒนาเว็บแอปพลิเคชันไทยต้องรอด

ระบบบันทึกข้อมูลงานซ่อมบำรุงของคอนโดชาญอิสระซิตี้โฮม

เว็บแอปพลิเคชันบริหารจัดการข้อมูลการสั่งซื้อคอนกรีต

พัฒนาโมบายแอปพลิเคชัน Sprint+

พัฒนาระบบกลางเพื่อการบริหารจัดการงานขายอุปกรณ์ก่อสร้าง

พัฒนาโมบายแอปพลิเคชันสะพานบุญ

ระบบสารสนเทศ เพื่อการบริหารจัดการโรงเรียน Dancing Hands Playroom

การสร้างรายงาน การสำรวจความต้องการ ด้าน หลังคา ของลูกค้าในรูปแบบ PDF

เว็บแอปพลิเคชันนับสต๊อกสินค้าสำหรับ บริษัท แอนนาโพลิส จำกัด

แอปพลิเคชันติดตามข่าวสาร

ระบบจัดการคู่มือบนแพลทฟอร์มเว็บแอปพลิเคชั่น

การออกแบบส่วนติดต่อผู้ใช้ระบบค้นหาและสั่งงานเครื่องซักผ้า

การพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันจัดการเบอร์โทรศัพท์ภายในบริษัทฯ