Press/กด CtrlหรือCmd + P to print
or save as PDF

การจัดระเบียบหาบเร่แผงลอยพื้นที่ปากคลองตลาด เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร

Last modified: July 26, 2021
You are here:
Estimated reading time: 2 min
หัวข้อสารนิพนธ์:
Project Title:
การจัดระเบียบหาบเร่แผงลอยพื้นที่ปากคลองตลาด เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร
Organization of Street Vendors at Pak KhlongTalat Market, Phra Nakhon District, Bangkok
ชื่อนักศึกษา:
Author:
นายปวริศร์ ฉวีอินทร์
Mr. PavaritChaweeint
อาจารย์ที่ปรึกษา:
Advisor:
ดร.สุเมธ แสงนิ่มนวล
Dr. Sumet Saengnimnuan
ระดับการศึกษา:
Degree:
รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (รป.ม.)
Master of Public Administration
สาขาวิชา:
Major:
รัฐประศาสนศาสตร์
Public Administration
คณะ:
Faculty:
บัณฑิตวิทยาลัย
Graduate Schools
ปีการศึกษา:
Academic year:
2561
2018

การอ้างอิง/citation

ปวริศร์ ฉวีอินทร์. (2561). การจัดระเบียบหาบเร่แผงลอยพื้นที่ปากคลองตลาด เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร. (การค้นคว้าอิสระรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต). กรุงเทพฯ: บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสยาม.


บทคัดย่อ

การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา 1)สภาพการดำเนินการเกี่ยวกับการจัดระเบียบหาบเร่แผงลอยพื้นที่ปากคลองตลาด เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 2) ทราบถึงปัญหาและอุปสรรคการจัดระเบียบหาบเร่แผงลอยพื้นที่ปากคลองตลาดเขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 3) หาแนวทางในการจัดระเบียบหาบเร่แผงลอยพื้นที่ปากคลองตลาด เขตพระนครกรุงเทพมหานครให้มีประสิทธิภาพประสิทธิผล เพื่อจะเป็นตัวแบบให้เขตอื่นนำไปปฏิบัติต่อไป โดยใช้วิธีการวิจัยเชิงคุณภาพโดยกำหนดบุคคลผู้ให้ข้อมูลสำคัญจำนวน 14 ท่าน ประกอบด้วยบุคคลที่เป็นระดับผู้อำนวยการเขต หัวหน้าฝ่ายเทศกิจ ผู้ค้าและประชาชนทั่วไป การจัดเก็บข้อมูลใช้วิธีการสัมภาษณ์ส่วนบุคคลโดยใช้แบบสอบถามประกอบการสัมภาษณ์และการค้นคว้าข้อมูลสนับสนุนจากหนังสือวิชาการและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

ผลที่ได้จากการศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพ โดยรวมพบว่า 1) สภาพการดำเนินการจัดระเบียบหาบเร่แผงลอย พื้นที่ปากคลองตลาด เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร ก่อนปี 2559  ไม่ได้มีการจัดระเบียบอย่างจริงจัง ปล่อยให้ผู้ค้าสามารถตั้งแผงลอยบนทางเท้าละเมิดสิทธิ์ของประชาชนผู้ใช้ทางเท้า ประชาชนไม่สามารถเดินเท้าได้สัญจรได้สะดวก ผู้ค้ามีจำนวนมากขึ้นเรื่อยๆไม่ได้มีจำนวนลดลง มีการขนย้ายสินค้าถ่ายเทบนผิวการจราจรส่งผลให้เกิดการจราจรติดขัดตั้งแต่ถนนปากคลองตลาดยาวไปถึงสะพานพุทธและสะพานพระปกเกล้า หลังจากปี 2559 จากการเข้ามาของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ เกิดความจริงจังในการจัดระเบียบหาบเร่แผงลอย พื้นที่ปากคลองตลาด เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร โดยสำนักงานเขตพระนครเป็นเจ้าภาพจัดประชุมหารือกับผู้ค้าและผู้ที่เกี่ยวข้องในการจัดระเบียบครั้งนี้ หลังจากนั้นจึงจัดกำลังเจ้าหน้าที่เทศกิจประสานกำลังกับหน่วยงานตำรวจและทหารเข้าควบคุมพื้นที่ ผลักดันผู้ค้าออกจากพื้นที่เพื่อไม่ให้ผู้ค้ากลับเข้ามาสู่พื้นที่ได้อีก สภาพโดยรวมมีความเป็นระเบียบเรียบร้อยแตกต่างจากก่อนการจัดระเบียบประชาชนมีความพึงพอใจ 2) ปัญหาและอุปสรรคในการจัดระเบียบหาบเร่แผงลอยพื้นที่ปากคลองตลาด เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร พบว่าผู้ค้าไม่ให้ความร่วมมือในการจัดระเบียบของเจ้าหน้าที่ มีความพยายามฝ่าฝืนข้อบังคับและกฎหมาย ในช่วงแรกผู้ค้ารวมตัวกันเพื่อประท้วงการจัดระเบียบของเจ้าหน้าที่ แต่ก็รวมตัวกันได้ไม่นาน เพราะไม่อาจต่อต้านเจ้าหน้าที่ได้นาน จะต้องเอาเวลาที่มีไปทำมาหากินเลี้ยงปากท้อง จึงทำให้สถานการณ์ทุเลาลง การจัดระเบียบจึงเป็นไปด้วยดีแต่อย่างไรก็ดีเจ้าหน้าที่ก็ยังคงตรึงกำลังไว้และค่อยๆลดลงตามลำดับ 3) แนวทางในการจัดระเบียบหาบเร่แผงลอยพื้นที่ปากคลองตลาด เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร ให้ได้มีประสิทธิภาพประสิทธิผลนั้น พบว่าควรสอบถามทำประชาพิจารณ์จากชุมชนประชาชนผู้อาศัยอยู่พื้นที่นั้นก่อนว่าต้องการให้พื้นที่ของตนเป็นอย่างไรต้องการให้มีผู้ค้าแผงลอยหรือไม่ หากพบว่าต้องการให้มีผู้ค้าและต้องการจัดระเบียบให้เป็นที่เรียบร้อยนั้น สามารถทำได้โดยการตีเส้นแบ่งอาณาเขตของผู้ค้าสามารถตั้งขายได้บนพื้นที่เท่าใดที่จะไม่ละเมิดทางเดินของประชาชน ประชาชนสามารถเดินทางสัญจรได้สะดวก เก็บแผงลอยทุกครั้งหลังจากปิดร้าน เจ้าหน้าที่บังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัดไม่ทุจริตประพฤติมิชอบ

ดังนั้นหากกรุงเทพมหานครต้องการจัดระเบียบหาบเร่แผงลอยในกรุงเทพมหานครให้สำเร็จยิ่งขึ้น และเป็นไปได้ด้วยดีควรนำผลการศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพนี้ไปเป็นแนวทางในการจัดระเบียบหาบเร่แผงลอยต่อไป

คำสำคัญ : ปากคลองตลาด, หาบเร่แผงลอย, การจัดระเบียบ


Abstract

The purposes of this study were: 1) to examine the operation background of the organization of street vendors at Pak Khlong Talat Market, Phra Nakhon District, Bangkok; 2) to examine issues and obstacles in organizing street vendors at Pak Khlong Talat Market, Phra Nakhon District, Bangkok; 3) to find a solution for effective and efficient organization of street vendors at Pak Khlong Talat Market, Phra Nakhon District, Bangkok, which maybe used as a role model for other districts to follow. The study was a qualitative research that included 14 informants who were District Office Director, City Law Enforcement Department Chief, vendors, and Civilians. The data were collected through personal interviews with a questionnaire and through research on relevant studies.

The qualitative research showed that:

1) Before 2016, there were no or little efforts to enforce organization of street vendors at Pak Khlong Talat Market, Phra Nakhon District, Bangkok. The results were caused by a lack of inputs and intense investigation which can lead to a false of smooth operation. Street vendors could freely open their businesses on the street sidewalks, causing inconvenience to the pedestrians. The increasing number of street vendors who loaded their goods on the road surface resulted in heavy traffic congestion on Pak Khlong Talat Road, when extended to the Memorial Bridge and the Phra Pok Klao Bridge. After the takeover of National Council for Peace and Order (NCPO), in 2016, a law was solemnly enforced to organize the street vendors at Pak Khlong Talat Market, Phra Nakhon District, Bangkok. Phra Nakhon District Office hosted a conference to discuss with vendors and associated sectors upon the organization. After that, a joint force of City Law Enforcement officers, police officers, and soldiers were deployed to secure the area, pushing off street vendors from the area and reclaiming the street sidewalks. The people were satisfied with the results.

2) Regarding issues and obstacles in organizing street vendors at Pak Khlong Talat Market, Phra Nakhon District, Bangkok, the vendors did not cooperate with the organization, attempting to continue to their businesses illegally on the sidewalks. Initially, the vendors gathered to protest the officers. The protest did not last very long, as the vendors surrendered and continued their businesses elsewhere. The situation was improved, and the officers slowly retreated from the area.

3) Regarding a solution for effective and efficient organization of street vendors at Pak Khlong Talat Market, Phra Nakhon District, Bangkok, the study suggested that there should be a public hearing to survey  the residents in the area to see what they would like their community to be like. In case the public wanted the vendors to stay, with more organization, the issue might be solved by zoning the territory to clearly designate and limit the area open for businesses that did not infringe the public rights to use the sidewalks. This would allow for convenient traverse on the sidewalks. The businesses must be completely removed from the sidewalks when closed. The officers must be strict with enforcement and not conduct in any corrupt activities.

Keywords:  Organization, Street, Vendors, Sidewalks, Pak Khlong Talat Market.


การจัดระเบียบหาบเร่แผงลอยพื้นที่ปากคลองตลาด เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร / Organization of Street Vendors at Pak Khlong Talat Market, Phra Nakhon 

Master of Public Administration, Siam University, Bangkok, Thailand

Related: