การแนะแนวอาชีพเพื่อการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่ตลาดแรงงานของนักเรียนสายสามัญในเขตกรุงเทพมหานคร

Last modified: July 10, 2019
You are here:
Estimated reading time: 2 min
หัวข้อสารนิพนธ์:
Project Title:
การแนะแนวอาชีพเพื่อการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่ตลาดแรงงานของนักเรียนสายสามัญในเขตกรุงเทพมหานคร
Career guidance for preparing the students in Bangkok entering labour Market
ชื่อนักศึกษา:
Author:
นายอณัฐ ลัดลอย
Mr. Anat Ladloy
อาจารย์ที่ปรึกษา:
Advisor:
ดร.สุเมธ แสงนิ่มนวล
Dr.Sumet Sangnimnuan
ระดับการศึกษา:
Degree:
รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (รป.ม.)
Master of Public Administration
สาขาวิชา:
Major:
รัฐประศาสนศาสตร์
Public Administration
คณะ:
Faculty:
บัณฑิตวิทยาลัย
Graduate Schools
ปีการศึกษา:
Academic year:
2560
2017

การอ้างอิง/citation

อณัฐ ลัดลอย. (2560). การแนะแนวอาชีพเพื่อการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่ตลาดแรงงานของนักเรียนสายสามัญในเขตกรุงเทพมหานคร. (การค้นคว้าอิสระรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต). กรุงเทพฯ: บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสยาม.

 


Abstract

This research aims to study the important , problem and process of career guidance and present how to prepare the student in Bangkok before enter to the labour market. This research is an qualitative research that use the analysis of relevant documents and interview the students , teachers , staff and administrator of the Department of Employment by interview.
The research found that the labour market currently has an imbalance between labour supply and labour demand. So some sectors there are a lot of labour demand but the labour supply is not so much, however some sectors there are a lot of labour supply but the labour demand is not so much. This problem is due to the lack of good preparation before enter to the labour market. From interviews, the students they weren’t prepare themselves. They have not the target and no plan what will be in the future. They think it is far away. About the study, they will choose that the parent would like or choose by friends. They don’t know about trend of labour market , personality and skill. Their attitude are also based on personal value. The parent aim to their children educated a degree rather than study for a future career. Therefore, it is necessary to planning about the human resource. To resolve the problem , career Guidance is an important method for helping the students to decide whether to study or choose a career in accordance with their knowledge , abilities , personality and aptitude. Cause to earn the living.

The results of the study can recommend the preparing the students before enter to the labour market , career guidance is a process that can resolve about this problem. That the government must set clear policies and measures and the relevant agencies need to bring the technology to benefits , develop and produce an information of the career , world of education and trend of the labour market and publishing to the interested and stakeholders. It is also necessary to integrate the interdisciplinary work. The researcher recommends , career guidance is a best process for preparing the students before enter to the labour market. The students should to get the service of career guidance by online personality test and do the career planning. If the students do that , we will have a big database for using and take the result of personality test to analysis each individual and send to the school for plan and manage the teaching and learning. The teaching and learning should insert the content about career information , education information and labour market information and develop the teacher by training , make them to know and understand the career guidance process. Make the modern of the education information , career information and labour market information. Establish a career information center in school for learning. Make a contribution between the various sectors and make the parent to understand for support and help the student to decide whether to study or choose a career in accordance with their knowledge , abilities , personality and aptitude.

Suggestions for further research. The topic of this research should be expanded nationwide of nation, it will benefit for the students in preparing before enter to the labour market and the government can use the information for human resource management.

 

Keywords:  Career counseling, Labor market.


การแนะแนวอาชีพเพื่อการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่ตลาดแรงงานของนักเรียนสายสามัญในเขตกรุงเทพมหานคร / Career guidance for preparing the students in Bangkok entering labour Market

Master of Public Administration, Siam University, Bangkok, Thailand

Tags:
Was this article helpful?
Dislike 0
Views: 70