ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการกู้ยืมเงินกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการในการชำระหนี้ผ่านเคาน์เตอร์

Last modified: March 26, 2021
You are here:
Estimated reading time: 2 min
หัวข้อสารนิพนธ์:
Project Title:
ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการกู้ยืมเงินกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการในการชำระหนี้ผ่านเคาน์เตอร์
Satisfaction of the customers of fund for empowerment of PWDs for debt payment through service in Bangkok area
ชื่อนักศึกษา:
Author:
นางสาวอัจฉราพรรณ ปันบุตร
Ms. Ajcharaphan Panboot
อาจารย์ที่ปรึกษา:
Advisor:
ดร.สุเมธ แสงนิ่มนวล
Dr.Sumet Sangnimnuan
ระดับการศึกษา:
Degree:
รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (รป.ม.)
Master of Public Administration
สาขาวิชา:
Major:
รัฐประศาสนศาสตร์
Public Administration
คณะ:
Faculty:
บัณฑิตวิทยาลัย
Graduate Schools
ปีการศึกษา:
Academic year:
2560
2017

การอ้างอิง/citation

อัจฉราพรรณ ปันบุตร. (2560). ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการกู้ยืมเงินกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการในการชำระหนี้ผ่านเคาน์เตอร์. (การค้นคว้าอิสระรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต). กรุงเทพฯ: บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสยาม.


บทคัดย่อ

 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาระดับความพึงพอใจและปัจจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจของผู้ใช้บริการกู้ยืมเงินกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการในการชำระหนี้ผ่านเคาน์เตอร์เซอร์วิส เขตกรุงเทพมหานคร รวมทั้งศึกษาข้อเสนอแนะและแนวทางในการปรับปรุงแก้ไขเกี่ยวกับการชา ระหนี้เงินผ่านเคาน์เตอร์เซอร์วิส

การวิจัยครั้งนี้มุ่งการศึกษาวิเคราะห์เชิงปริมาณ โดยใช้แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้ใช้บริการกู้ยืมเงินกองทุนฯ ในการชำระหนี้ผ่านเคาน์เตอร์เซอร์วิสปัจจุบัน และความคิดเห็นปัญหา ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการชำระหนี้เงินกู้ยืมกองทุนฯ โดยกลุ่มตัวอย่างคือ คนพิการหรือผู้ดูแล ซึ่งผู้ใช้บริการในเขตกรุงเทพมหานคร รวมทั้งสิ้น 400 คน โดยใช้สถิติวิเคราะห์เชิงพรรณา ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และนามาวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อสรุปเป็นข้อเสนอแนะ ในการเพิ่มประสิทธิภาพต่อกองทุนฯ ให้มีเสถียรภาพมากยิ่งขึ้น

ผลการวิจัยพบว่า ผู้ใช้บริการกู้ยืมเงินกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการในการชำระหนี้ผ่านเคาน์เตอร์เซอร์วิส เขตกรุงเทพมหานคร มีความพึงพอใจในระดับมาก ค่าเฉลี่ย เท่ากับ 4.17 ซึ่งเมื่อพิจารณาภาพรวมเป็ นรายด้านจะเห็นได้ว่า ด้านกระบวนการให้บริการ กลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.71 ด้านราคาอัตราค่าธรรมเนียม กลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจในระดับปานกลาง ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.03 ด้านช่องทางการชาระเงิน กลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.74 และด้านพนักงานให้บริการ กลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.76 และผลการศึกษาความสัมพันธ์ พบว่า ปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ ประเภทของผู้ใช้บริการ และประเภทความพิการ ไม่มีความสัมพันธ์กับระดับความพึงพอใจในการชา ระหนี้ผ่านเคาน์เตอร์เซอร์วิส แต่ปัจจัยด้านรายได้ต่อเดือน จำนวนเงินที่ชำระหนี้ในแต่ละเดือน และจำนวนเงินที่กู้ยืมมีความสัมพันธ์กับระดับความพึงพอใจในการชำระหนี้ผ่านเคาน์เตอร์เซอร์วิสที่ระดับมีนัยสำคัญ .05 ซึ่งผลการวิจัยในครั้งนี้จะเป็นประโยชน์ต่อผู้บริหารในการพัฒนาการบริการให้มีความรวดเร็วและถูกต้องตามขั้นตอน การลดขั้นตอนการให้บริการเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้บริการและสร้างแรงจูงใจให้มาใช้บริการมากขึ้น รวมทั้งเป็นประโยชน์ต่อการติดตามและประเมินผลพนักงานผู้ให้บริการกู้ยืมเงินกองทุน ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการในการชำระหนี้ผ่านเคาน์เตอร์เซอร์วิสทั้งส่วนกลางและภูมิภาค อันจะเป็นประโยชน์ในการนาผลการศึกษาวิจัยไปปรับปรุงและพัฒนาการให้บริการกู้ยืมเงินของกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

คำสาคัญ : ความพึงพอใจ ผู้ใช้บริการ, กู้ยืมเงินกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ, การชำระหนี้ผ่านเคาน์เตอร์เซอร์วิส


Abstract

This research aims to Study satisfaction and study factors affecting the payment service satisfaction of the Department for Empowerment of Persons with Disabilities fund members that settle the debt through the counter service. The study bases on 400 Counter Service users and the Department for Empowerment of Persons with Disabilities fund member in Bangkok. The data analysed by descriptive, percentage, mean, and analysis.

To be able to increase the repayment channel will benefit for the disable customer also reduce the risk and increase efficiency of the fund.

The research found that the sample group of highly satisfied users to Counter Service has the average value equal to 4.16. The sample group of highly satisfied users to service process has the average value equal to 4.71. The sample group of satisfied users to service process by factor of Fast and accurate has the average value equal to 4.72. The sample group of moderate satisfied users to Counter Service has the average value equal to 3.03. The average 4.93 of sample group of user highly satisfied with on fee. This shows that free service will encourage more users in the future. The sample highly satisfied, the average score was 4.73, with the satisfaction of paying near work / home. The average of 4.76 make a payment where there are convenient transportation facilities from home to service station Payment. The staff is highly satisfied by the user with the average 4.76 because the staff is very polite. This will be a factor that users are more likely to use the service through counter service continuously. The results of this research will be beneficial to the management in developing the service to be faster and more accurate. Reducing service procedures will encourage more users. As well as being beneficial to follow up and evaluation of service for the Department for Empowerment of Persons with Disabilities fund members. To settle the debt through the counter service will be useful to bring research results to improve and develop loan services.

Keywords:  Satisfaction customers fund for empowerment of PWDs payment through service.


ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการกู้ยืมเงินกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการในการชำระหนี้ผ่านเคาน์เตอร์ / Satisfaction of the customers of fund for empowerment of PWDs for debt payment through service in Bangkok area

Master of Public Administration, Siam University, Bangkok, Thailand

Tags:
Was this article helpful? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ไม่ / Dislike 0
Views: 205
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email
Print

QR code for article

QR Code