ปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพในการบริหารจัดการขยะของเทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

Last modified: July 10, 2019
You are here:
Estimated reading time: 2 min
หัวข้อสารนิพนธ์:
Project Title:
ปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพในการบริหารจัดการขยะของเทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
Factors affected to effectiveness of waste management of Phra Nakon Si Ayutthaya City Municipality, Phra Nakon Si Ayutthaya Province
ชื่อนักศึกษา:
Author:
นายณัฐวุฒิ ผดุงเพียร
Mr. Natthawut Phadungpien
อาจารย์ที่ปรึกษา:
Advisor:
ดร.สุเมธ แสงนิ่มนวล
Dr.Sumet Sangnimnuan
ระดับการศึกษา:
Degree:
รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (รป.ม.)
Master of Public Administration
สาขาวิชา:
Major:
รัฐประศาสนศาสตร์
Public Administration
คณะ:
Faculty:
บัณฑิตวิทยาลัย
Graduate Schools
ปีการศึกษา:
Academic year:
2560
2017

การอ้างอิง/citation

ณัฐวุฒิ ผดุงเพียร. (2560). ปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพในการบริหารจัดการขยะของเทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา. (การค้นคว้าอิสระรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต). กรุงเทพฯ: บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสยาม.

 


Abstract

This research had objectives to study the efficiency of waste management in the Municipality of Ayutthaya, study factors affecting the efficiency of waste management in the Municipality of Ayutthaya and to propose ways to strengthen the efficiency of waste management in the Municipality of Ayutthaya. The sample used in this study was the people of Ayutthaya municipality of 400 peoples.Questionnaire was used to collect data / statistical methods used to analyze quantitative data such as frequency hypothesis testing using statistical analysis, the chi-square test and measure the relationship between variables by Gamma with significant level of .05.

The findings showed that the level of efficiency in the management of municipal waste in a total of 193 peoples, representing 48.25 per cent and the factors that affect the efficiency of waste management were waste collection on time, the availability of equipment for garbage collection, the adequacy of the amount of trash in the community, educating the public about waste and garbage and publicity about the garbage collection.
The recommendations from the findings were the punctuality of garbage collection, Municipal garbage collection schedule should be set of each community and post them in the community so that people can know the exact schedule of garbage collection.
The availability and suitability of equipment used for waste storage. Municipalities should be labeled waste storage device to match the type of waste collected.

The number of bins in the Community Municipalities should increase the number of bins to meet the needs of the community. The color of the trash should be separated by type of waste.
The knowledge of the waste, Municipalities should develop training programs for waste separation annually including the award community with sorting waste properly.

PR Municipal councils should be prepared to meet the public thoroughfare, to promote and to hear complaints and answer questions of the public.
Recommendations for further research, there should be studied by adding more independent variables such as the condition of the garbage truck. Garbage disposal, etc., and should have the satisfaction of storing solid waste and sewage in other local government agencies in such Province Provincial Administration Organization or Community. To determine the level of satisfaction of the people and the factors that affect customer satisfaction in order to bring the research to develop improved methods of storing garbage and filth of the next government.

 

Keywords:  Information systems, Waste management.


ปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพในการบริหารจัดการขยะของเทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา / Factors affected to effectiveness of waste management of Phra Nakon Si Ayutthaya City Municipality, Phra Nakon Si Ayutthaya Province

Tags:
Was this article helpful?
Dislike 0
Views: 54